355 [= Tav 44,2]
Gradesc’a Deus que me vejo morrer

Gradesc’a Deus que me vejo morrer
ante que máis me soubessen meu mal,
ca receei saberen-mi-o máis d’al;
e os que cuidan máis end’a saber,
praz-me muito porque non saben ren
de que moiro nen como nen por quen.
De m’entenderen avia pavor
o que m’eu sei eno meu coraçon;
mas ja que moir’, assi Deus me perdon,
os que viveren, pois eu morto for,
praz-me muito porque non s[aben] r[en
de que moiro nen como nen por quen].
Pero choravan estes ollos meus
con mui gran coita, sempre me calei,
que nunca dix’ũa cousa que sei;
mais, como quer que mi-o aja con Deus,
praz-me muito porque non saben r[en
de que moiro nen como nen por quen].
E ben tenno que me fez Deus i ben
porque mia coita non forçou meu sén.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20

Manuscritos


A 219, B 386

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 422-423 [= LPGP 302]); Littera (2016: I, 333).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 141); Carter (2007 [1941]: 128); Machado & Machado (1950: II, 172); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018b: III, 355).
III. Antoloxías: Nemésio (1961 [1949]: 183).

Variantes manuscritas


1 morrer] moirer B   2 máis] mas A; me] om. B   3 ca] que B   4 cuidan máis end’] euydam en mays B   5 -me muito porque non saben ren] mi muyto deque non sa<...> B   6 de que] de (i)comeu B; quen] que B   8 m’eu sei eno meu coraçon] eu sei nomen coracō B   9 mas] mays B; moir’, assi Deus me] moyra se ds̄ mi B   10 viveren, pois eu] hi uyuem pois en en B   11 me] mi B; porque] de que A   13 choravan] chorā B   14 me] men B   15 ũa] uħa B   16 mi-o] o B   17 me] mi B   19 ben tenno que me] be tenheu q̄mj B   20 forçou meu] forcou o B

Variantes editoriais


15 ũa] ua Littera   19 tenno] tenh’eu Littera   20 mia] mi-a Michaëlis

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C + 10c 10c (= Tav 160:56)

Encontros vocálicos: 3 -mi-‿o; 16 mi-‿o

Notas


Texto
 • 2

  É moi esporádico o erro de copia (por omisión) en A no adverbio de cantidade máis, pois só volve aparecer <mas> como adverbio en 277.16 e 305.r1.

  Canto á omisión de me en B, talvez foi inducida polo eventual valor bisilábico de máis (véxase nota a 12.8).

 • 3

  A teor dos datos subministrados polos cancioneiros, as conxuncións que e ca son intercambiábeis tanto en función causal como completiva. En liñas xerais, existe certa preferencia por ca en A (fronte a BV): 66.6, 84.6 e 15, 92.27, 94.20, 142.28, 166.23, 167.18, 170.10 e 27, 177.14, 178.24, 179.19 e 26, 249.5, 276.r2, 317.16, 320.8, 355.3, 430.13, 812.3, 980.8, 981.19 e 26, 984.6, 995.7. Mais tamén encontramos a preferencia inversa (que A, ca B): 68.19, 84.6, 94.20, 221.9. E, finalmente, aínda entre os propios apógrafos italianos se encontra tal variación: ca B vs. que V (725.22 e 1102.5) e mais nas cantigas 655.14 e 984.r2 en que a primeira versión presenta ca face á segunda con que1 .

 • 4-6

  Nestes versos e mais nos vv. 10-12 detéctase a frecuente concordancia ad sensum de moitas pasaxes das cantigas, neste caso provocado polo enlace entre a estrofa e o refrán: ‘e (d)os que cuidan...’. E no v. 10 volve acontecer o mesmo, coa reiterada omisión da preposición de: ‘e (d)os que viveren...’. Véxase nota a 250.3-4.

 • 7-8

  Nótese o hipérbato nestes dous versos: ‘avia pavor de m’entenderen / o que m’eu sei ...’.

 • 10

  As diverxentes leccións de A e B mostran a dupla posibilidade sintáctica de utilización de futuro de subxuntivo ou, alternativamente, presente indicativo en cláusulas subordinadas relativas con sentido condicional. Ademais, neste caso B nivelou metricamente o verso coa inclusión do adverbio i para compensar a sílaba perdida co uso do presente (viveren / i viven).

 • 16

  Enténdase: ‘como é un asunto entre eu e Deus / práceme moito ...’.

 • 20

  É lexítimo deglutinar mi a (pronome persoal + artigo), tal como Michaëlis fixo, e fixar un texto porque mi a coita forçou meu sén (= porque a coita mi forçou meu sén).

 1. ^

  Resultan tamén significativas algunhas correccións e/ou vacilacións, como as de 530.4 (<(qu) ca> B) e 1450.17 (<ca que> B, <ca > V), así como o erro de copia de A en 414.r1 (<que / ca> A, <> B, <que> V).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado