166 [= Tav 106,17]: Nuno Fernandez Torneol «Que ben que m’eu sei encobrir» [A 77, B 180a]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [Q]ue ben que meu sei en cobrir
  con mia coita e con meu mal. ca mio
  nunca pod ome oyr. mais que pouco
  que mia min ual. ca non quereu ben
  tal sennor que se tenna por deuedor
  algūa uez de mio graçir.
   
   
  Pero faça como quiser
  ca senpre a eu ƥuirei.
  e quāto a negar poder
  toda uia negalaey
  ca eu por q̄ ei a dizer.
  o por q̄ maian de saber
  qʷn gʷn sandeçe começei.
   
  [E] de q̄ me nō a quitar.1
  nulla cousa se morte nō.
  pois d’s q̄ mia fez muitamar
  nō quer neno meu coraçon.
  mais a d’s rogarei poren.
  q̄ me de çedo dela ben
{e} ou morte2se mest a durar
   
  E ben deueu ant a q̄rer.
  mia morte ca uiuer assi.
  pois me nō q̄r amor ualer.
  e a que eu senpre serui.
  me desama mais doutʷ ren
  ꝑo fuy ome de mal sen.
  por q̄ duela e say.

B


Que ben que meu sei encorbrir
con mha coyta e con meu mal
ca mho nūca podomoyr
mays que pouco q̄ mhamj ual
ca non quirreu ben atal senhor
que se tenha por deuedor
algunha uez demho gracur
 
Ꝑo faça como qⁱƥ
ca semp’a eu ƥuirei
eꝙʷ toa negar poder
todauya negalaei
ca eu pʳ q̄ ei adizer
opʳ q̄ mays an de saber
ꝙʷ gram sandice começei
 
E de q̄me nō a qⁱtar
nulla cousa se morte nō
poys d’s q̄mha fez muytamar
nō q̄r d’s nen meu coracon
mays ad’s rogarē pʳ eu
q̄mj dedela cedo ben
ou morte se mest a durar
 
Ben deueu antaq̄rer
mha morte q̄uj u’ assi
poisme nō q̄r amor ualer
ea q̄ eu semp’ ƥui
q̄me desama mays de · ren
[      ] fui homedemal sen
pʳ q̄ du ela e say
  1. ^

    Unha liña horizontal de tinta, quizais tardía, separa este verso do precedente.

  2. ^

    A vogal final do substantivo foi engadida nun segundo momento, en fase de corrección do texto. Na marxe esquerda da columna de escritura o pergamiño foi raspado.