812 [= Tav 114,12]: Paai Gomez Charinho «Oi eu sempre, mia sennor, dizer» [A 248 (= A 253), B 816, V 400]

Transcrición paleográficaImprimir

A 248


[O]y eu sempre mia sennor
dizer que peor he de soffrer o gran
ben ca o gran mal. e marauillo
men eno no pude nen posso creer
ca soffreu mal por uos qual mal
sennor me quer matar. e gua
ria mellor. se me uos ben quise
sedes fazer
 
[E] se eu ben de uos podess auer
ficass o mal que por uos ey a quen
a questo diz e o queassi ten
o mal en pouco façao uiuer
deus con mal senpr e con coita damor
e podassi ueer qual e peor
do gʷn ben ou do gʷn mal de soffrer
 
[E] o que esto diz non sab amar
neuā cousa tan de coraçon
comeu sennor amo uos de mais non
creo que sabe que xe deseiar
tal ben qual eu deseiei desque ui.
o uosso bon pareçer que dessi
me faz por uos muitas coitas leuar
 
[E ] ( )1 de qual eu sennor ouço contar
que o ben est e faz gʷn trayçion
o que ben a se o seu coracon
enal pon nunca se non en guardar
senpr a quel ben mais eu q̄ mal soffri
senpre por uos enon ben des aqui.
terriades por ben de uos nenbrar
 
[S]e o fezerdes faredes ben y
se non sen ben uiuerei senpr assi
ca non ey eu outro ben de buscar

A 253


[O]y eu sempre mia sennor
dizer. que peor e de soffrer o gran
ben. cao gran mal. e marauillo
men. e nono pudy nen posso creer.
ca soffro eu mal. por uos qual mal
sennor. me quer matar e gual(rr)2
rria mellor. se me uos ben qui
sesedes fazer.

[E] se eu ben de uos podess auer
ficass o mal que por uos ey a quem.
aquesto diz e o que assi ten
o mal en pouco façao uiuer
deus con mal sempr e cō coyta damor
e pod assi ueer qual e peor
do gran ben ou do gran mal de soffrer.

[E] o que esto diz non sab amar
neuā cousa tan de coraçon
como eu sēnor amo uos de mais non.
creo que sabe que xe deseiar
tal ben qual eu desegei des que ui
o uosso bon pareçer que desi
me faz por uos muitas coitas leuar

[E] de qʷl eu sēnor ouço cūtar
que o ben est faz gran trayçion
o que ben a seo seu coraçon
enal pon nunca se nō en guardar
senpr aquel ben mais eu que mal sofri
senpre por uos e non ben desa qui
terriades por ben de uos nenbrar

[S]e o fezerdes faredes ben3 y
se non sen ben uiuerei sēpr assi
ca non ey eu outro ben de buscar.

B


Oy eu sempre mha senhor dizer
que peyor e de sofrer o grā ben  
que o gram mal. emaramlhomen  
enono pudi nen posso creer  
ca sofreu mal por uos qual mal sēhor  
me q̄r matar. e guarria melhor  
semj uos ben qui ses’des fazer  
   
E sse eu bē deuos podessauer  
ficasso mal q̄ pᵉ uos ey aquē  
aq̄sto diz eo q̄ assy tē  
omal en pouco façao uiuer  
d’s cōmal sempre cō coita damor  
epodesse ueer qual e peyor  
domuj gram bē ou do grā mal sofrer

V


Oy eu sempre mha senhor dizer
que peyor ede sofrer o gram bē  
que o gram mal emarauilhomen  
e nono pudi nen posso creer  
ca sofreu mal por uos qual (uos) mal senhor  
semi uos ben quisesdes façer.  
   
E sse eu bē deuos podessauer  
ficasso mal q̄ pᵉuos ey aquē  
aq̄sto diz eo q̄ assy tē  
omal en pouco façao uiuer  
đs cō mal sempre cō coita damor  
e podesse ueer qual e peyor  
do mui gram bē ou do grā mal sofrer
  1. ^

    Anulado por raspadura un carácter. A difenza das demais, a letra de espera aparece fóra da caixa de escritura, no intercolumnio.

  2. ^

    Ambos os dous caracteres foron anulados mediante raspadura. Nun segundo momento, colocouse sobre esta zona do pergamiño un trazo de pluma.

  3. ^

    O primeiro grafema deste vocábulo está escrito sobre raspadura.