320 [= Tav 72,18]: Joan Lopez d'Ulhoa «Sempr’eu, sennor, roguei a Deus por mí» [A 209, B 360]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [S]enpr eu sennor roguei a
{me} deus por mi que me1 desse de uos
{q̄ro} ben e non quer. maisquero2 llal
  rogar e pois souber. quellal ro
  go al me dara log y
  [C]a lle rog eu que nunca me
  de ben de uos e cuido que mio
  de por en.
   
  [E] pera questo quero eu prouar
  d’s ca muit a quelle por al roguei.
  de uos sennor mais ora ueerei.
  se me ten ꝓl deo assi rogar.
  [C]a lle rogueu. q. n.
   
  [P]ois assi e q̄ mel senp᷈ deu al.3
  e al desegeu no meu coraçon
  rogar llei est e cuidara que non
  sera meu ben e dara mio por mal
  [C]a lle rogueu. q. nūca.
   
  [E]u deseio meu mal

B


Sempreu4 senhor roguey a deꝯ pʳ mj
Quemj5 desse deuos ben e non quer
Mays querolh al rogar e poys souber
Quelhal rogo alme dara loguj
Calhi rogueu que nunca mj de ben
Deuos e cuydo que mho depor en
 
 
 
E por aquesto quero eu prouar
Deꝯ que muyta que lheu pᵉ al roguey
Deuos senhor mays ora ueerey
Se mj ten prol deo assy rogar
Calhi
 
Poys assy e que mel sempre deu al
E al deseieu no meu coraçon
Rogarlhei este cuydara que non
Sera meu ben e daramho pᵉ mal
Calhi rogueu .
 1. ^

  Tanto este vocábulo como o precedente son froito de corrección; están escritos sobre raspadura.

 2. ^

  Esta forma foi corrixida; está escrita sobre raspadura.

 3. ^

  En correspondencia con este verso e co precedente o pergamiño presenta indicios de raspadura.

 4. ^

  O copista copiou primeiramente o <e> que segue á letra capital na liña superior das dúas que ocupa esta inicial. Logo volveu comezar na liña inferior da pauta.

 5. ^

  A secuencia <Quemj> está corrixida sobre unha secuencia anterior <pr mj> da que despois da rasura aínda se perciben o <r> voado e parte do pé do <p>. Na marxe hai unha marca en forma de aspa indicando o erro.