94 [= Tav 78,8]: Joan Soarez Somesso «Ja foi sazon que eu cuidei» [A 28, B 121]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Ja foy sazon que eu cuidei. que me
non poderiamor per nulla ren fazer
peor ca me faz y enton e sey agora1
ia del uā ren ca ia men mayor
coita ten por tal dona que non direi.
 
 
 
Mentreu uiuer mais guardarmei
q̄ mio nō sabia mia sēnor
cassi estarei dela mellor.
e dela tant end auerei.
enquāto nō souberē q̄n.
esta dona q̄ q̄ro ben.
algūa uez a ueerei.
 
Mais gʷn med ei de me forçar
o seu amor qʷndo a uir
de nō poder dela partir.2
os meꝯ ollos nē me nēbrar
de quātos me entō ueeran.
q̄ sei ca todos punnaran.
en a saber a meu pesar
 
E auerei muit a iurar.
pola negar. ꞇ a mentir.
e punnarei de me ꝑtir.
de q̄n me quiƥ p̄gūtar.
por mia sēnor que sei de prā.
ca dos q̄ me p᷈guntaran.
e dos outros mei agʷrdar.

B


Ia foy sazon que eu cuydey
que me nō poderia amor
per nulla rem fazer peor
came fez hi enton esei
agora ia del hūa ren
ca iamen mayor coyta tem
portal dona que non direy
 
Mentreu uiu’ mays gʷdarmei
q̄ mho nō sabha mha senhor
ca assi estarei dela melhʳ
edela tātendau’ey
enꝙʷ to nō soub’em ꝙ̄
est adona q̄ q̄ro ben
algūa uez aueerei
 
Mays g̃m medei deme forçar
o seu amʳ ꝙʷdoa uyr3
de nō poder de la ꝑtir
os meꝯ o lhꝯ()4 nēme nebrar
de quātꝯ mentō ueerā
ca sei q̄todꝯ punharā
ena saber ameu pesar
 
Ca au’ei muyto a iurar
pola negar ea mētir
epunharey de me ꝑtir
de ꝙ̄me qⁱƥ p’gūtar
pʳ mha senhor ca sei de prā
cadꝯ q̄me pʳgūtarā
edꝯ outrꝯ mei aguardar
 1. ^

  Na liña precedente debeuse escribir, seguramente por erro –non se respectaría o espazo previsto para a notación musical–, un segmento textual, que foi anulado mediante o raspado do pergamiño.

 2. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura un anotador tardío sinalou guarte / ꞇcalate.

 3. ^

  As dúas últimas letras están semiocultas por un borrancho de tinta.

 4. ^

  O segundo trazo de abreviatura foi cancelado con dous riscos.