430 [= Tav 23,1]: Bonifacio Calvo «Mui gran poder á sobre min Amor» [A 265, B 449]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [M]ui gran poder  
  a sobre min  
  amor pois que me faz amar de  
  coraçon. a ren do mundo que me  
  faz mayor. coita soffrer e por todesto  
  non. ouso pensar sol de me quei  
{a} xar en. tan gran pauor ei que1  
  mui gran ben melle fezesse por  
  por meu mal querer.  
     
  [E] no mia prol este pauor auer.  
  pois cada dia mia faz mui mellor  
  querer por mal de min e por fazer  
  me prender morten cab e pois sabor  
  a de mia morte rogallei que non  
  mia tarde muito ca mui gran sazō  
  a que a quis e deseiei poren.  
     
  [P]ois ia entendo que guisada ten  
  amor mia morte non pode seer  
  que me non mate sei eu ūa ren.  
  que me ual mais log y morte p̄nder  
  que uiuer coitaden mui gʷn pauor  
  ca non auerei pois eu morto for.  
  tal coita qual ei no meu coraçon  
     
  [E] quen soubesse como me uay nō  
  terria que eu sōo de bon sen  
  en me leixar uiuer ca sen razō  
  me da tal coita (d̻a̻)mor que me conuen2 {a}
  a uiuer trist e sen todo prazer  
  e me couen tal affan a soffrer.  
  que mayor non fez nostro sennor3 {o}

B


Mui gram poder asobremj amor
poys que mj faz amar de coraçon
a ren do mundo q̄ me faz mayor
coyta sofrer epor todesto non
ouso pensar sol deme queixar en
tan gram pauor ey que muj grā ben
melhi fezesse por meu mal querer
 
 
 
Enō mha prol este pauor auer
poys cadadia mhafaz muj melhor q̄rer
pᵉ mal demj̄ e por faz
me p’nder morte encabo pois sabor
a de mha morte rogarlhei q̄ nō
mha tarde muyto q̄ e grā sazon
aq̄a qⁱs e deseiey pᵉen
 
Poys ia entendo q̄ guisade ten
amor mha morte nō pode seer
q̄me nō mate sey eu hūa rē
q̄mi ual mays loguj morte p’nder
q̄uiuer cuytaden muj gm̃ pauor
ca nō au’ey poys eu morto for
tal coita comei nomeu coraçon
 
E ꝙʷ soubesse comomj uay nō
teiria q̄ eu sonde bō sen
eme leixar uiuer casen razon
meda tal coita · mer q̄mj guē
amū triste sen todo p̃zer
emj ꝯuē atal affam sofrer
q̄ mayor nō fez nr̄o senhor
  1. ^

    A marca que sinala o punto do texto en que debía inserirse o elemento escrito na marxe localízase antes de tan.

  2. ^

    O sinal de chamada para realizar a corrección localízase sobre os grafemas que foron anulados.

  3. ^

    A marca que sinala o punto do texto en que se debía inserir o elemento escrito na marxe aparece a seguir da forma fez.