O proxecto Universo Cantigas ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos que integran a lírica profana galego-portuguesa, continuando o traballo levado a cabo nos anos 2010-2015 para o Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa(dispoñíbel neste mesmo site e tamén en http://glossa.gal). Esta edición é elaborada ao abeiro dos proxectos de investigación Edición crítica dixital das cantigas de amor (ref. FFI2015-63523-P) e Edición crítica dixital das cantigas de amigo (ref. PGC2018-093928-B-I00), financiados, respectivamente polo Ministerio de Economía y Competitividad e mais polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Tras a edición, nunha primeira fase (2016-2018), da primeira sección do «cancioneiro xeral» galego-portugués, constituída fundamentalmente por cantigas de amor (textos 1-640), a actual segunda fase do proxecto (2019-2022) está a realizar a edición crítica da seguinte sección do cancioneiro, que contén a maioría das cantigas de amigo (textos 641-1.315).

Universo Cantigas concíbese como unha empresa global que porá ao dispor do público, en sucesivas fases, todas as cantigas dos trobadores, con todas as posibilidades que ofrece o traballo na rede: actualización constante, ausencia de límites de espazo, posibilidade de crecemento e expansión con novos elementos e capacidade de enlace a diversos materiais perieditoriais de evidente valor para a interpretación dos textos.

Forma de citación

Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-): Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña <http://universocantigas.gal> ISSN 2605-1273 [data da última revisión: dd/mm/aaaa].