355 [= Tav 44,2]: Fernan Gonçalvez de Seavra «Gradesc’a Deus que me vejo morrer» [A 219, B 386]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Gradesc a deus que me  
([q]ue ı)1  
ueio morrer ante que mas  
me soubessen meu mal. ca  
reçeei saberen mio mais  
dal e os que cuidan mais  
end a saber Praz me muito  
por que non saben ren de que  
moiro nen como nen por  
quem  
   
[D]e mentenderen auia pauor  
o que meu sei eno meu coraçon.  
mas ia q̄ moir2 assi d’s me perdon {ia} ‹q̄›
os q̄ uiueren3 pois eu morto for {ren} ‹uiuerē›
[P]raz me muito de que non. s. r.  
   
Pero chorauam estes ollos meus  
con mui gran coita senpre me calei.  
que nunca dix uā cousa que sei  
mais como quer que mio aia cō d’s.  
[P]raz me muito por que non saben. r.  
   
E ben tenno que me fez d’s y ben  
por que mia coita non forçou meu sen.  

B


Gradescadeꝯ queme ueio moirer4
ante que mays soubessem meu mal
que recehey saberen mho mays dal
eos que euydam en mays asaber5
praz mi muyto deque non sa[***]6
De (i)comeu moyro nen como nen porque7
 
 
 
 
 
Dementēderē auya pauor
oq̄eu sei nomen coracō
mays ia q̄ moyra se ds̄ mi ꝑdō
os q̄hi uyuem pois en morto for
Prazmi
 
Pero chorā estes olhꝯ meꝯ
ꝯ mui g̃m coyta semp’men caley
q̄ nūca dixuħa cousa q̄sey
mays como q̄r q̄o aia cō ds̄
Prazmi muyto
 
E be tenheu q̄mj fez d’s hi bē
por q̄ mha coita nō forcou o sen
 1. ^

  O texto, [q]ue ı (probabelmente, a hasta inicial dun <m>), escribiuse errado, sendo apagado nun segundo momento para respectar a pauta de copia que prevía para a primeira estrofa o espazo correspondente á notación musical.

 2. ^

  As formas escritas na marxe dereita da columna foron introducidas no verso; o texto primitivo foi anulado mediante rasura.

 3. ^

  O verbo está escrito sobre rasura.

 4. ^

  Na marxe dereita hai unha reclamo en forma de man co índice estendido, que indica a primeira palabra subliñada do verso anotada por Colocci na marxe superior.

 5. ^

  Das dúas últimas grafías só se percibe parcialmente a parte superior, por estar corroído o papel.

 6. ^

  Unha lacuna causada pola corrosión da tinta impide ler a parte final do verso.

 7. ^

  Talvez a corrosión provocada pola tinta non permite ver a hipotética lineta na vogal final de que.