20 [= Tav 41,1]
Ai mia senhor, sempr’eu esto temi

Ai mia senhor, sempr’eu esto temi
des que vos vi, que m’oi de vós aven:
irdes-vos vós e ficar eu aqui,
u nunca máis acharei outra ren
de que eu possa gasalhad’aver
nen me de vós faça coita perder!
Coita, de pran, ja eu non perderei
e non m’atrevo sen vós a guarir!
E seede fix que ensandecerei:
pois eu de vós os meus olhos partir
e vos non vir u vos soia veer,
nunca me Deus leixe i máis viver!
Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor,
por vos aver ja sempr’a desejar,
e perdud’ei gasalhad’e sabor
de quanto á no mundo, sen amar:
tod’esto mi vós fezestes perder!
Fez-me-vos Deus, por meu mal, ben querer!
Por meu mal foi, pois que vos ja sempr’eu
averei ja [e]no meu coraçon
a desejar, e nunca máis do meu
cor perderei mui gran coita, que non
veerei ren que mi possa plazer,
ergo se vir a min por vós morrer.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 

Manuscritos


B 46

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 660-661 [= LPGP 286-287]); Littera (2016: I, 309).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 14); Machado & Machado (1949: I, 61); Rios Milhám (2017: I, 20).
III. Antoloxías: Nunes (1959: 250-251); Ferreira (1991: 34); Ferreiro & Martínez Pereiro (1996b: 62).

Variantes manuscritas


2 de vós] denos B   10 os meus olhos] (os) os meꝯ olhos B   12 leixe i] hejleixehi B; viver] uiner B   14 vos] ue(s) B; ja] iā B   16 á] al B   22 perderei] ꝑdʼen B

Variantes editoriais


2 vos] vus Michaëlis   3 vos] vus Michaëlis   9 seede] sei de Michaëlis; ensandecerei] ‘nsandecerei Littera   11 vos ... vos] vus ... vus Michaëlis; soia] soi'a Littera   13 vos] vus Michaëlis   14 vos] vos Michaëlis   18 vos] vus Michaëlis   19 vos] vus Michaëlis   20 ja [e]no] ora no Littera   23 plazer] prazer Michaëlis

Paráfrase


(I) Ai miña senhor, temín isto desde que vos vin, que hoxe me vén de vós: marchardes vós e eu ficar aquí, onde nunca acharei outra cousa da que poida obter pracer nin me faga perder a coita que de vós me vén!

(II) A coita, certamente, xa non a perderei e non me atrevo a vivir sen vós! E tende por certo que enlouquecerei: logo que afaste os meus ollos de vós e non vos vexa onde vos soía ver, non permita Deus que viva máis! (III) Porque vos vin para o meu propio mal, miña dama, porque vos desexarei sempre, e perdín o gusto por todo canto hai no mundo, sen amar: vós lograstes que perdese todo isto! Fíxome Deus querervos para o meu propio mal!

(IV) Foi para a miña desgraza, posto que xa sempre vos desexarei no meu corazón, que nunca máis perderá a gran pena que sinto, porque nada haberá que me proporcione alegría, agás morrer por vós.

Métrica


Esquema métrico: 4 x 10a 10b 10a 10b 10c 10c (= Tav 99:9)
Encontros vocálicos: 9 see·de; 11 soi·a

Notas


Texto
 • 2

  Sobre a rara forma oi ‘hoxe’, véxase nota a 5.13.

 • 5

  O substantivo gasalhado (tamén no v. 15), en xeral coa acepción de ‘pracer (compartido)’ (véxase nota a 1192.13), é voz utilizada preferentemente en cantigas de amigo: fóra deste xénero só volta aparecer en 466.24 e 1487.15.

 • 9

  A lectura de Michaëlis modifica o texto de B, <see de>, que é transparente, e propón unha locución adverbial de fix que non está documentada. Fix, voz derivada do prov. fis ~ fiz, procedente á súa vez do lat. fidus, talvez con cruzamento de finis (Gonçalves 2016 [2006]: 431), presenta palatalización de -s a semellanza do que ocorre por veces con formas verbais do tipo quix, pux e trax. Véxase nota a 74.13.
  Probabelmente seede teña medida bisilábica, en liña con outras formas arrizotónicas de seer (e veer), o que evita a anómala sinalefa coa conxunción que (que Littera resolveu por medio da aférese de ensandecer). De calquera maneira, a mesma forma verbal é bisilábica en 778.6.

 • 10-11

  Estes versos lembran o refrán da cantiga 161 de Nuno Fernandez Torneol: pois eu de vós os meus olhos partir / e os vossos mui fremosos non vir.

 • 11

  Aparentemente, este verso fica hipermétrico polo maioritario carácter trisilábico de soía; con todo, esta mesma forma verbal parece computar como bisilábica tamén noutras ocasións (58.12, 1197.29), para alén de xa se rexistrar a variante suia (<ssuya>) en 921.4, frecuente en textos prosísticos (desde textos tabeliónicos galegos até a Crónica Geral d’Espanha de 1344 ou as crónicas de Fernão Lopes), con grafías diversas: suia, suya, suhya... (véxase CGPA, s.v.). Por outra parte, é moi minoritaria a aparición da preposición a nos complexos verbais de soer + infinitivo: neste sentido, é desnecesaria a segmentación que presenta Littera.

 • 12

  A estraña lección de B talvez indique a presenza espuria do adverbio i (<hy>), como por veces acontece noutras pasaxes, tanto en B (1496.5) como en V (793.9, 1623.13).

 • 20

  A minoritaria forma eno aparece con certa frecuencia no sintagma eno meu coraçon (64.7, 65.5, 103.6, 175.10, 299.3, 311.3 etc.), circunstancia que favorece a súa escolla para salvar a hipometría do verso. Ademais, ao longo dos cancioneiros detéctase con frecuencia a presenza de no(s) ~ na(s) en B cando A achega a lección correcta eno(s) ~ ena(s) (véxanse 66.9, 164.r2, 217.11, 227.4, 278.21, 355.8).

 • 22

  Sobre o provenzalismo cor (cfr. coraçon no v. 20), véxase nota a 8.20.

 • 23

  Para plazer, véxase nota a 7.44.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado