635 [= Tav 30,30]
Por partir pesar que [eu] sempre vi

Por partir pesar que [eu] sempre vi
a mia senhor aver do mui gran ben
que lh’eu quero, desejava por én
mia mort’, amigos; mais, pois entendi
que lhe prazia de me mal fazer,
log’eu des i desejei a viver.
Veend’eu ben que do mui grand’amor,
que lh’eu sempr’oui, tomava pesar,
ia por end’a morte desejar;
mais, pois, amigos, eu fui sabedor
que lhe [prazia de me mal fazer,
log’eu des i desejei a viver].
Se me Deus enton a morte non deu,
non ficou ja por min de lha pedir,
cuidand’a ela tal pesar partir;
mais, pois, amigos, ben certo fui eu
que lhe prazia [de me mal fazer,
log’eu des i desejei a viver],
non por mia prol, mais pera non perder
ela per min ren do que lh’é prazer.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20

Manuscritos


B 620, V 221

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 224-225); Pagani (1971: 81 [= LPGP 261]); Littera (2016: I, 256).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 87); Braga (1878: 44); Machado & Machado (1952: III, 272).
III. Antoloxías: Oliveira & Machado (1959: 69-70).

Variantes manuscritas


2 gran] g̃ra B   7 grand'amor] g̃rad am̄ B   9 ia] Hy a B   10 eu] andeu B : endeu V   14 ficou] fitou V   16 certo] + B : q̄o V   19 perder] poder B   20 ela] da V; ren] irē B; que] q B

Variantes editoriais


8 oui] ouvy Nunes : ou[v]y Pagani : hou[v]i Littera   14 min] mi Nunes

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C + 10c 10c (= Tav 160:39)

Notas


Texto
 • 6

  Na lingua trobadoresca o verbo desejar aparece en complexos verbais (desejar + infinitivo) mais tamén en estruturas equivalentes coa preposición a como nexo (véxase tamén 153.1, 208.2, 428.2, 754.6, 899.10, 952.8, 1010.2, 1089.89). Cfr. nota a 3.17.

 • 8

  Sendo un feito confirmado que no pretérito de aver (lat. habui) existen resultados con desaparición de -b- intervocálico (cfr. ouer, 10.18), e, máis comunmente, con posterior monotongación de -ou- (oera, oesse, oer) por aparecer nunha secuencia trivocálica fonotacticamente anómala (Ferreiro 1999: §23b), tamén debe ser considerada as formas oue ~ oui, que con frecuencia desaparecen nas edicións e que deben ser reconsideradas á luz destes datos: qual coita no coraçon / por vós sempr’oue (372.4); Veend’eu ben que do mui grand’amor, / que lh’eu sempr’oui (635.8); u oui passar / per Campos, (1412.2). Todas e cada unha destas formas encontran comprida confirmación nos datos subministrados polas obras en prosa, literarias ou notariais (véxase Ferreiro 2016a: 120-123). Véxase nota a 10.18. Cfr. tamén notas a 130.23 e 534.4.

 • 10

  A presenza do pronome ende neste verso (*end’eu fui sabedor), que o convertería en hipermétrico, talvez sexa produto dun erro de copia por influencia do verso anterior (por end’a morte).

 • 16

  Certo é unha conxectura editorial sobre a lección de V (<q̄o>), que corresponde, significativamente, cunha lacuna textual marcada con cruz polo copista de B. De calquera modo, ben certo fui eu é paralelo a eu fui sabedor (estr. II, v. 10) e entendi (estr. I, v. 4).

 • 19

  Poder en B, en vez de perder, é un claro lapso de copia. Véxase o mesmo erro en A vs. B (177.26),  e B vs. V (1502.9), e inverso en 873.4 e 1502.9 (tamén B vs. V).

Buscar
  Non se atopou ningún resultado