145 [= Tav 97,35]
Por Deus vos rogo, mia sennor

Por Deus vos rogo, mia sennor,
que me non leixedes matar,
se vos prouguer, a voss’amor,
e, se me quiserdes guardar
de morte, guardaredes i
voss’ome, se guardardes mí,
e que vos nunca fez pesar.
E, se quiserdes, mia sennor,
min en poder d’Amor leixar,
matar-m’-á el, pois esto for;
e quen vos vir desamparar
min, que fui vosso pois vos vi,
terrá que faredes assi
depois a quen s’a vós tornar.
E, se me contra vós gran ben
que vos quero prol non tever,
matar-mi-á voss’amor por én,
e a min sera mui mester,
ca log’eu coita perderei;
mas de qual mort’eu morrerei
se guarde quen vos ben quiser.
E querra-se guardar mui ben
de vós quen mia morte souber,
e tenno que fara bon sén;
e, se se guardar non poder,
avera de vós quant’eu ei:
atal coita de que ben sei
que morrerá quen a ouver.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
 
 

Manuscritos


A 58, B 169

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 121-122); Bertolucci Pizzorusso (1992 [1963]: 106-107 [= LPGP 656-657]); Littera (2016: II, 130-131).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 69); Carter (2007 [1941]: 37); Machado & Machado (1949: I, 256-257); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2017: I, 145).
III. Antoloxías: Piccolo (1951: 44-45).

Variantes manuscritas


1 vos] uus A   3 vos] uus A; a] e B   7 vos] uus A   11 e] a AB; desamparar] desenparar B   13 terrá] teira B   14 vós] u A; cᵉnar B   15 me] mj B; vós] u A   16 tever] touer A   17 -mi-á] ma B   20 morrerei] moirerey B   22 querra] q̄ira B   26 vós] u A : nos B  28 morrerá] moirera B

Variantes editoriais


1 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   3 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   7 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   11 e quen vos] ca quen vus Michaëlis : aquen vus Bertolucci Pizzorusso; desamparar] desenparar Bertolucci Pizzorusso   12 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   14 depois] de pois Bertolucci Pizzorusso   15 me] mi Bertolucci Pizzorusso   16 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso; tever] tover Michaëlis   17 -mi-á] -m’á Bertolucci Pizzorusso   21 vos] vus Michaëlis, Bertolucci Pizzorusso   28 quen a] quen-na Michaëlis

Métrica


Esquema métrico: 4 x 8a 8b 8a 8b 8c 8c 8b (= Tav 101:52)

Encontros vocálicos: 17 -mi-‿á

Notas


Texto
 • 6

  O pronome (min nos vv. 9 e 12), como as restantes formas pronominais tónicas oblicuas (mí ~ min, ti, nós, vós, el ~ ela), pode aparecer como complemento directo sen preposición, como forma libre, con algunha frecuencia na lingua trobadoresca.

 • 7

  A sintaxe no final da estrofa I é complexa pola aparición expletiva da copulativa antes do que relativo referido a ome (v. 6).

 • 9

  Para a aparición de min como CD sen preposición (tamén no v. 12) véxase nota a 10.1.

 • 11

  O erro de copia <a>/<e> ten innúmeras ocorrencias ao longo do corpus, incluídos aqueles erros referidos á copulativa, que se poden documentar en B (8.14, 32.12, 78.14, 273.9, 384.20, 475.30, 863.15, 886.17, 1497.28), en V (48.23, 852.10, 1314.14, 1621.5) e en BV (486.6, 1669.3). Así pois, a opción editorial a prol da copulativa parece evidente, sobre todo tendo en conta que a hipotética forma aquen como variante de quen non está atestada e constituiría un hapax. Porén, Michaëlis optou por interpretar a lección <a> como unha forma erradamente copiada de ca, ao tempo que Bertolucci estabelece o hapax aquen.

 • 14-15

  A edición de Bertolucci presenta un texto (terrá que faredes assy / de pois a quen, ss’ a vos tornar) en que separa graficamente depois e parece interpretar se como conxunción condicional, cando a única interpretación lexítima semella a de pronome persoal.

 • 15-17

  Enténdase o hipérbato: ‘E, se contra vós (o) gran ben / que vos quero non me tever prol, / matar-mi-á voss’amor por én’.

 • 16

  Perante a forma tover de A, sospeitosa de castelanismo (con relativa presenza, non obstante, no TMILG, s.v. tover, touer), optamos pola lección do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, diferentemente de como actuou Carolina Michaëlis, que seguiu fielemente a forma verbal do Cancioneiro da Ajuda.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado