380 [= Tav 9,12]
Tan grave dia que vos conhoci

Tan grave dia que vos conhoci
por quanto mal me ven per vós, sen[h]or,
ca me ven coita, nunca vi maior,
sen outro ben por vós, sen[h]or; des i,
por este mal que mi a min por vós ven,
come se fosse ben, quer-me por én
gran mal a quen [o] nunca mereci,
ca ten, sen[h]or, porque vos eu servi
sempr’e digo que sode-la milhor
do mund’e trobo polo voss’amor,
que me fazedes gran ben; e assi
veed’ora, mia sen[h]or do bon sén:
este ben tal [non] se compr’a min ren,
senon se valedes vós máis per i.
Mais eu, senhor, en mal dia naci
del, que non ten nen é conhecedor
do vosso ben, a que non fez valor
Deus de lho dar, que lhi fezo ben i;
pero, sen[h]or, assi me venha ben,
deste gran ben que el por ben non ten
mui pouco del seria grand’a min,
pois, mia senhor, razon é, quand’alguen
serv’e non pede ja-que, [que] lhi den:
eu servi sempr’e nunca vos pedi.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 

Manuscritos


B 412, V 23

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 30-31 [= LPGP 106]); Arbor Aldea (2001: 181); Longo (2003: 98-99); Littera (2016: I, 70).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 16); Braga (1878: 5); Michaëlis (2004 [1896-1905]: 511-512); Machado & Machado (1950: II, 221-222); Rios Milhám (2018b: III, 380).

Variantes manuscritas


1 vos] uus BV   3 coita] corta V; nunca] uūca B   6 quer] q̄rer BV   7 nunca mereci] uūca merecj B : nūca merercj V   8 vos] uos BV   9 sode-la] ssadela V   13 ren] irem V   17 do] de B   18 dar, que] dir V   21 pouco] puoco V   22 quand’] q\e/nd   24 vos] uus BV

Variantes editoriais


1 vos] vus Arbor Aldea, Longo   2 per] por Nunes, Longo   6 quer-me] ven-me Nunes, Arbor Aldea : querer-me Littera   7 a quen [o] nunca mereci] a quen nunca [o] mereci Nunes, Arbor Aldea, Littera : á quen nunca [eu] mereci Longo   8 ca ten, sen[h]or] Ca, mha senhor Nunes : Ca eu, senhor Arbor Aldea : Ca vem, senhor Longo; servi] serv’i Littera   9 sempr’e] sempre Nunes, Arbor Aldea : [e] sempre Littera   13 [non] se compr’a min] compre [en] mi Nunes : compr[e] a min Arbor Aldea, Longo : se compre [em] mim Littera   14 se] me Longo   18 fezo] fez o Longo   21 min] mi Nunes, Littera   23 serv’e] serve [e] Littera; [que] lhi den] [rem] lhi den Nunes, Longo : lhi [én] den Arbor Aldea : lhi dem Littera   24 vos] vus Arbor Aldea, Longo

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10c 10c 10a + 10c 10c 10a (= Tav 161:7)

Encontros vocálicos: 5 mi‿a

Notas


Texto
 • *

  Sobre o carácter de cantiga próxima ás cantigas ateúdas atá a fiinda, cunha ligazón adversativa coa derradeira estrofa neste caso, véxase nota á cantiga 92. Con todo, nas edicións precedentes nin sequera é considerada a ligazón interestrófica das dúas primeiras cobras, excepto na edición de Longo.

 • 6

  O sentido da composición e a métrica condicionan a necesaria emenda da lección <q̄rer> de BV, para estabelecer, como solución ecdoticamente máis respectuosa cos manuscritos, quer, cuxo suxeito é unha terceira persoa (un rival ou o marido), que tamén é o suxeito do verbo ten do v. 9. Neste sentido, a manutención de querer, para alén de solución hipermétrica, é dificilmente integrábel no discurso, e a innovación ven dalgúns editores tampouco ten xustificación editorial.

 • 8-11

  Para alén de mantermos a unánime lección <tem> (mha en Nunes; eu en Arbor Aldea; vem en Longo), coidamos que é posíbel evitar intromisións textuais e respectar a lección dos manuscritos sempre e cando se segmente a conxunción copulativa en sempr’e (v. 9). Deste modo, a interpretación da pasaxe sería a seguinte: ‘porque (o rival) considera (ten), señora, porque vos servín sempre e digo que sodes a mellor do mundo e trobo polo voso amor, que me facedes gran ben...’.

  Aínda que minoritaria, a forma milhor, con pechazón de /e/> /i/ por influencia de consoante palatal (por iode na súa base etimolóxica meliōrem), ten certa presenza na lingua trobadoresca.

 • 13

  En frases negativas con ren, a presenza do adverbio non é constante; é por isto que, tendo en conta ademais a ausencia dunha sílaba métrica no verso, restauramos o adverbio de negación que non é contemplado en ningunha das precedentes edicións. Para contextos semellantes, cfr., por exemplo, e non lle custar / a ela ren de seu aver (123.20-21), ou ca mi non tolh’a mí ren (578.13).

 • 15-16

  Enténdase: ‘Mais eu, señora, en mal día nacín, comparado con el’. Isto é, el [o marido/rival] non aprecia o ben que ela ten, non é capaz de o valorar (non ten por ben o gran ben dela).

  Nesta cantiga rexístrase conhecedor (tamén en 113.11, xunto con conhecer no v. 22), e fronte aos xerais conhocer e conhocedor, que se corresponden coa base cognoscere antes da disimilación consolidada modernamente. Neste sentido, lémbrese que Afonso Sanchez pertence á derradeira xeración de trobadores.

 • 18

  A segmentación dun artigo en fezo por parte de Longo (fez o ben) contradí o frecuente e habitual fazer ben trobadoresco.

 • 23

  A hipometría resólvese ben coa consideración dun que ausente por haploloxía, similar á dé [de] (19.3, 183.17), aínda que outras opcións son posíbeis, tal como mostran as diferentes propostas editoriais precedentes.

  A aglutinación de ja e que xerou o pronome indefinido ja-que ‘algo’ (cfr. ja-quanto; véxase nota a 347.9), que ten certo uso na lingua trobadoresca (33.14, 56.25, 266.16, 347.14, 603.7, 1021.20, 1417.2, 17 e 27, 1675.3). Cfr. notas a 1012.18 e 1419.32.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado