1065 [= Tav 22,10]
Pero m’eu moiro, mia senhor

Pero m’eu moiro, mia senhor,
non vos ous’eu dizer meu mal,
ca tant’ei de vós gran pavor
que nunca tan grand’ouvi d’al;
e por én vos leix’a dizer
meu mal e quer’ante morrer
por vós ca vos dizer pesar.
E por aquesto, mia senhor,
viv’[eu] en gran coita mortal
que non poderia maior:
ai Deus, quen soubess’ora qual
e vo-la fezess’entender
e non cuidass’i a perder
contra vós por vos i falar!
E Deu-lo sabe, mia senhor,
que, se m’El contra vós non val,
ca mi seria mui melhor
mia morte ca mia vid’en tal
que fezess’i a vós prazer,
que vos eu non posso fazer
nen mi-o quer Deus nen vós guisar.
E con dereito, mia senhor,
peç’eu mia morte, pois mi fal
todo ben de vós e d’amor;
e, pois meu temp’assi me sal
amand’eu vós, dev’a querer
ante mia morte ca viver
coitad’, e pois non gradoar
de vós, que me fez Deus veer
por meu mal, pois, sen ben-fazer,
vos ei ja sempr’a desejar.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
 
 
 
30
 

Manuscritos


B 1063, V 654

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 417-418); Indini (1978: 99-100 [= LPGP 167-168]); Littera (2016: I, 149-150).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 231-232); Braga (1878: 125); Machado & Machado (1956: V, 76-77); Camargo et alii (1992: 23).
III. Antoloxías: Fidalgo (2009: 74).

Variantes manuscritas


2 eu] en B   6 om. B   7 vos] uus V   9 viv’[eu] en] Vyuē B : uiuẽ V   11 qual] q̄l V   20 non] hi non B : hi nō V   25 sal] fal BV   30 sen] seu B   31 sempr’a] semp’ B

Variantes editoriais


9 viv’[eu]] viv[o] Littera   12 e] é Indini   21 vós] vos Indini   24 todo ben] tod’o bem Littera; amor] Amor Littera   25 sal] fal Nunes, Indini   26 vós] vos Indini   31 sempr’a] sempr’[a] Nunes : sempre Indini, Littera

Paráfrase


(I) Aínda que eu morro, miña señora, non me atrevo a dicirvos o meu mal, pois téñovos tan gran pavor que nunca tan grande o tiven doutra cousa; e por iso deixo de vos dicir o meu mal e prefiro morrer por vós que vos dicir algo que vos cause pesar.
(II) E por isto, miña señora, eu vivo en gran coita mortal, que non a podería haber maior: ai Deus, quen soubese agora cal é (tal coita) e vola fixese entender e non temese perderse a relación convosco por vos falar diso!
(III) E sabe Deus, miña señora, que se El non me vale contra vós, moito mellor me sería a miña morte que a miña vida, con tal que así eu vos causase gozo, o que eu non vos podo facer nin quere Deus nin vós dispoñelo así.
(IV) E con razón, miña señora, pido eu a miña morte, xa que me falta todo o voso favor e de amor; e xa que o meu tempo así se me acaba amándovos eu a vós, debo querer antes a miña morte que vivir coitado e despois non congratularme (1) de vós, a quen Deus me fixo ver para o meu mal, pois, sen (o voso) favor, vos hei de desexar xa por sempre.

Métrica


Esquema métrico: 4 x 8a 8b 8a 8b 8c 8c 8d (= Tav 106:2) + 8c 8c 8d

Encontros vocálicos: 21 mi͜-o

Notas


Texto
 • 5

  Na lingua trovadoresca o verbo leixar aparece en complexos verbais (leixar + infinitivo) e tamén en estruturas equivalentes coa preposición a como nexo (véxase tamén 36.5, 308.16, 724.6 e 13 e 20, 911.21416.14, 1590.14). Cfr. nota a 3.17.

 • 7

  A relativa frecuencia da terminación gráfica -us no Cancioneiro da Vaticana en voces en que é xeral a terminación -os alcanza tamén ao pronome persoal vos, que por veces aparece como <uus> (cfr. un antecedente <uꝯ>), tal como acontece tamén no Cancioneiro da Ajuda.

 • 9

  Embora en Nunes e Indini este verso fique hipométrico, a reintegración do pronome eu (cuxa omisión por contigüidade coa preposición en é doadamente explicábel: <eu en>) resolve a métrica versal e recupera a medida octosilábica (cfr. viv[o] en Littera). E, por outra parte, esta recuperación de eu restaura tamén a presenza simétrica do pronome suxeito na cantiga, xa que é utilizado en todas as estrofas con esta distribución: I, vv. 1, 2; II, v. 9; III, v. 16; IV, vv. 23, 26.

 • 10

  Este verso, que funciona como unha unidade fraseolóxica, reaparece noutros autores: Roi Paez da Ribela (309.6) e Joan Garcia de Guilhade (1517.16).

 • 12

  Neste verso, Indini interpretou como verbo é a conxunción inicial do verso, necesaria para ligar as sucesivas frases que constitúen o período exclamativo. Na realidade, esa forma verbal é xa se sobreentende en quen soubess’ora qual (é)!:
            ai Deus, quen soubess’ora qual
            e vo-la fezess’entender
            e non cuidass’i a perder
            contra vós por vos i falar! (vv. 11-14).

 • 16-17

  Obsérvese a repetición da conxunción completiva que tras unha frase parentética, coa particularidade de que reaparece coa forma ca, variante concorrente ao longo do corpus (cfr. nota a 64.15): E Deu-lo sabe, mia senhor, / que, se m’El contra vós non val, / ca mi seria mui melhor / mia morte.

 • 20

  Neste verso cómpre a expunción do adverbio i para recuperar a contaxe octosilábica: son precisamente estes elementos de escaso corpo fónico (artigos ou pronomes como o(s), a(s), eu; adverbios como i ou u; preposicións como a, de, en...) o que ao longo dos cancioneiros poden aparecer (ou desaparecer) con facilidade no proceso de copia e que, quer por razóns sintácticas, quer por razóns semánticas, quer por problemas métricos, poden ser detectadas no proceso editorial das cantigas.

 • 23-25

  Aparentemente, repetiríase, de forma anómala, a palabra rimante nestes dous versos con fal, tal como BV transmitiron o texto, razón por que Littera emendou fal en sal no v. 25. Con efecto, a asociación entre sair e tempo, co mesmo significado de ‘acabar’ podemos achala en Don Denis: E certo podedes saber / que, pero s’o meu tempo sal / per morte, non á ja i al, / que me non quer’end’eu doer (495.23).
  Son moi numerosas as confusións <s>/<f> e <f>/s> (nomeadamente polo alógrafo <ſ>) ao longo dos cancioneiros; limitándomonos ao falsal, véxanse as confusións entre as dúas formas verbais en 897.17 (fal <sal> A) e 948.7 (fal <sal> V).

 • 26

  O pronome oblicuo tónico vós é utilizado como complemento directo sen preposición, feito frecuente no corpus trobadoresco (amand’eu vós).

 • 28

  O verbo gradoar ‘alegrarse, estar satisfeito, congratularse’, do lat. gratulāri, ten un uso limitado no corpus das cantigas: 100.2, 824.1, 896.18, 1065.28, 1139.4, 1174.13, 1268.1. Ausente da produción prosística (véxase CGPA, s.v.), só existe unha atestación nas Cantigas de Santa Maria:
            Ond’avẽo pois assy que en Beja, u morava
            un ome casado ben con sa moller que amava,
            almoxerife del Rey era el, e confiava
            muit[o] en Santa Maria; mais avia gran tristura


            Porque non podi’aver fillo de que gradoasse
            e que pos sa mort’en seu aver erdeiro ficasse (CSM 224.25).

 • 30

  A formación nominal ben-fazer ‘beneficio, auxilio, favor’, derivada do correspondente sintagma tan frecuente nas cantigas de amor, constitúe unha formación nominal (similar a ben-querer), frecuente no corpus das cantigas. De calquera maneira, o mesmo substantivo pode verse, en formulación singular e plural, noutras obras da última Idade Media, como na Crónica de D. Fernando: e as rrendas eram postas em seu poder, afora muitos herdamentos moviis e de rraiz e muito bem-fazer da rrainha sua irmãa (Macchi 2004: 355-356); tamén no Livro das Confissões: ca veemos que alguũs synaaes dan largamente aos que lhe pormeten en grandes bem fazeres (Martín Pérez 2012-2013: 367).

 • 31

  Recoñecendo a validade da lección de B (cfr. a proposta de Indini), optamos pola lección alternativa de V, que presenta a común e maioritaria perífrase aver + a + infinitivo (fronte a aver + infinitivo): ei sempr’a desejar vs. ei sempre desejar.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado