256 [= Tav 152,17]
Se vos eu ousasse, sennor

Se vos eu ousasse, sennor,
no mal, que por vós ei, falar
des que vos vi, a meu coidar,
pois fossedes én sabedor,
doer-vos-iades de mí.
E, porque nunca estes meus
ollos fazen senon chorar,
u vos non veen, con pesar,
se o soubessedes, por Deus,
doer-vos-iades de mí.
Com’é quite meu coraçon
senon en vós d’en al cuidar,
se vo-l’eu ousasse mostrar,
por mesur’e por al non,
doer-vos-iades de min.
Mais non vos faç’eu saber
de quanto mal me faz Amor
por vós, ca m’ei de vós pavor,
ca, se vo-l’ousasse dizer,
doer-vos-iades de mí.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20

Manuscritos


A 148, B 271

A terceira estrofa só foi copiada en B.

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 297-298); Piccat (1995: 167-168 [= LPGP 963]), Littera (2016: II, 503-504).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 114); Carter (2007 [1941]: 89); Machado & Machado (1950: II, 55); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2018a: II, 256).
III. Antoloxías: Nemésio (1961 [1949]: 48); Nunes (1959: 234-235); Torres (1977: 292); Jensen (1992: 370).

Variantes manuscritas


1 vos] uus A : uos B   2 ei, falar] ei afalar B   3 coidar] cuydar B   5 vos] uus A   6 E] om. B; estes] esta B   8 vos] uus A   10 vos] uus A; mí] mī B   11 Com’é quite] Come quāto B   12 en] eu B   15 vos] uus A : uos B; mí] mī B   16 vos] uus A; eu saber] en sabedor B   17 me] mi B   20 doer] oer A; vos] uus A : uos B; mí] mj̄ B

Variantes editoriais


En Michaëlis a terceira estrofa, ausente de A, aparece en nota a rodapé. 

1 vos] vus Michaëlis, Piccat   3 vos] vus Michaëlis, Piccat; coidar] cuidar Littera   5 vos] vus Michaëlis, Piccat    8 vos] vus Michaëlis, Piccat   10 vos] vus Michaëlis, Piccat   11 Com’é quite] Com’e quanto] Michaëlis, Piccat, Littera   12 cuidar] coidar Piccat, Littera   15 vos ... min] vus ... mi Piccat : vos ... mi Littera   16 vos] vus Michaëlis, Piccat; faç’eu] faç[o] Michaëlis : faç’eu [rem] Littera   20 vos] vus Michaëlis, Piccat

Métrica


Esquema métrico: 4 x 8a 8b 8b 8a 8C (= Tav 155:23)

Encontros vocálicos: 16 Ma·is

Notas


Texto
 • 2

  A frecuencia da perífrase aver + a + infinitivo e a contigüidade destas dúas formas verbais puido condicionar a inclusión de a na copia en B (coa conseguinte hipermetría)1 , aínda que a preposición ligase ousasse (v. 1) con falar. Véxase nota a 95.16.

 • 11

  A lección de B (lémbrese que esta estrofa non foi transmitida en A) é claramente errada, pois non fai sentido nin é gramatical (*Com’e quanto meu coraçon / senon en vós d’en al cuidar, / se vo-l’eu ousasse mostrar...). É por isto que a emenda (presente en Rios Milhám) de quanto para quite semella a mellor opción, paleograficamente explicábel sen dificultade, por máis que Piccat respecte o texto do manuscrito e reinterprete o texto na paráfrase para evitar a incoherencia sintáctico-semántica (‘Come e quanto il mio cuore, se non per voi, nessun’altra cosa s’affligge...’).

 • 15

  Nótese a variación do refrán nesta estrofa III (min vs mi), só transmitida por B, provocada polo feito de B presentar a variante pronominal min no refrán das estrofas II-IV (fronte a na estrofa I, coincidente neste caso con A).

 • 16

  Aínda que Nobiling (2007 [1907]: 196) propón a emenda non vos faç’eu [ren] saber para resolver a aparente hipometría (cfr. faç[o] eu en Michaëlis), a contaxe bisilábica de mais evita calquera intromisión textual (véxase Ferreiro 2016c). Véxase nota a 12.8.

 1. ^

  Significativamente, en A foi anulado un carácter que, con certeza, correspondería a esa preposición.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado