1117 [= Tav 88,4]
Estes con que eu venho preguntei

Estes con que eu venho preguntei
quant’á que veemos, per boa fe,
dessa terra u [a] mia senhor é;
mais dizen-mi o que lhis non creerei:
dizen que máis d’oito dias non á,
e a mí é que máis d’un an’i á!
Mais de pran non lhe-lo poss’eu creer
aos que dizen que tan pouc’á i
que m’eu, d’u ést’a mia senhor, parti;
mais que mi queren creente fazer?
Dizen que máis d’oito dias non á,
[e a mí é que máis d’un an’i á!]
Mentr’eu morar u non vir mia senhor,
se m’oito dias tant’an a durar,
máis me valria log’en me matar
se m’oito dias tan gran sazon for:
dizen que máis d’oito dias [non á.
e a mí é que máis d’un an’i á!]
E, se máis d’oito dias non son
que de mia senhor foi alongado,
forte preito tenho começado,
pois m’oito dias foi tan gran sazon!
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 

Manuscritos


B 1115, V 706

No manuscrito B, entre as estrofas I e II aparece a rúbrica atributiva (Lourenco Jograr), escrita e logo riscada polo copista.

Edicións


I. Edicións críticas: Nunes (1972 [1932]: 476-477); Tavani (1964: 41 [= LPGP 601]); Littera (2016: II, 63-64).
II. Outras edicións: Monaci (1875: 249); Braga (1878: 135); Machado & Machado (1956: V, 169).
III. Antoloxías: Arias Freixedo (2003: 588-589).

Variantes manuscritas


3 terra] tir̄a B : tiran V   6 máis] may B; an’i á] (*)anya B : auya V   7 pran] prã B; lhe-lo] (l)lhelo B   10 creente] creante B   11 d’oito] doyco B   13 vir mia senhor] vi a mha senhor B : uir amha senhor V   14 tant’an] cātam V   15 valria] ualiria BV   16 m’oito] muyto B; gran] grã B   17 d’oito] doyco B   21 começado] comecado B : comezado V   22 gran] grã B

Variantes editoriais


2 veemos] vehemus Tavani   6 máis] may[s] Tavani   9 d’u] du Nunes   13 mia senhor] (a) mha senhor Tavani   15 en] eu Nunes   19 d’oito] d[e] oito Tavani, Littera

Paráfrase


(I) A estes con quen eu veño, pregunteilles canto tempo hai que viñemos, certamente, da terra onde está a miña señora; mais dinme o que non lles crerei: din que non hai máis de oito días, e a min paréceme que xa hai máis de un ano!

(II) Mais certamente eu non llo podo crer aos que din hai tan pouco tempo que eu me afastei de onde está a miña señora; mais de que me queren convencer? Din que non hai máis de oito días, e a min paréceme que xa hai máis de un ano!

(III) Mentres eu more onde non vexa a miña señora, se oito días me han de durar tanto, máis me valería matarme logo, se oito días son para min un tempo tan longo: din que non hai máis de oito días, e a min paréceme que xa hai máis de un ano!

(1) E se non hai máis de oito días que eu estou lonxe da miña señora, desgrazada empresa comecei, pois oito días foron para min tanto tempo!
 

Métrica


Esquema métrico: 3 x 10a 10b 10b 10a 10C 10C (= Tav 160:162) + 10d 9’e 9’e 10d

Encontros vocálicos: 4 -mi‿o; 19 má·is

Notas


Texto
 • 3

  A integración do artigo de mia senhor (cfr. d’u ést’a mia senhor, v. 9) é a opción editorial máis acaída para recuperar a isometría versal, por máis que nos vv. 13 ou 20 ese sintagma apareza sen artigo.

 • 7

  Repárese na presenza da solución lhe-lo para o conglomerado pronominal do CI lhes co CD o(s)/a(s). Tal aparición é un feito inusual no corpus, onde só se rexistra en sete cantigas (6.29, 170.2 e 17, 199.19, 290.8, 886.9, 910.15)1 , tal como acontece actualmente na maior parte do territorio galego-portugués, coa neutralización lho(s)/lha(s).

 • 10

  A forma pronominal mi é susceptíbel de ser interpretada como forma tónica en función de CD «cuxa tonicidade se explicaría porque vai acompañado dun complemento predicativo»; alternativamente, tamén pode funcionar como CI, átono (mesmo coa posibilidade dunha segmentación m’i), «caso que se podería explicar porque vén rexido polo verbo que tipicamente expresa a predicación causante das construcións causativas (fazer), xa que nestas, como sabemos, cando o verbo que expresa a predicación causada é transitivo, o suxeito aparece pronominalizado en dativo. A analoxía coa construción predicativa é evidente: [...] ‘que mi queren fazer crer (esso)’» (Monteagudo 2019: 114).

 • 13

  Contrariamente ao que acontece no v. 3, agora é necesaria a expunción do artigo por razóns métricas, tal como acontece nalgún outro contexto en que o seu carácter adventicio non ofrece dúbidas (véxase nota a 1081.5).

 • 15

  O verbo valer presenta neste verso unha rexencia coa preposición en que non é moi frecuente (véxase Glosario, s.v. valer).

 • 19

  Considerando a posibilidade de contaxe bisilábica de mais (Ferreiro 2016c), é desnecesaria a reintegración proposta por Tavani (e seguida por Littera), inducida, con certeza, polo aparente problema de hipometría.

 • 20

  Foi é a forma xeral de P3 de pretérito de seer (e de ir), mais tamén aparece como forma de P1, tal como acontece neste verso: a pesar de que en xeral se estabelece unha oposición P1 / P3, fui (< fŭī) / foi (< fŭĭt), pola acción metafónica de -ī final nalgúns pretéritos fortes (cfr. tamén fiz vs. fez, sive vs. seve, tive vs. teve etc.), foi pode ser tamén resultado de P1, o mesmo que fui aparece esporadicamente como forma de P3 (sen efecto metafónico, por tanto, ou con xeneralización analóxica de unha ou outra persoa).

 1. ^

  Para alén do encontro de lhes co artigo feminino en 1562.9: mais quer-lhe-la malada esnarigar.

Buscar
  Non se atopou ningún resultado