160 [= Tav 106,4]
Am’eu tan muito mia sennor

Am’eu tan muito mia sennor
que sol non me sei consellar,
e ela non se quer nembrar
de min, e moiro-me d’amor,
e assi morrerei por quen
nen quer meu mal nen quer meu ben.
E, quando ll’eu quero dizer
o muito mal que mi amor faz,
sol non lle pesa nen lle praz
nen quer en min mentes meter,
e assi morrerei p[or] q[uen]
n[en] q[uer] m[eu mal nen quer meu ben].
Que ventura que me Deus deu,
que me fez amar tal moller
que meu serviço non me quer!
E moir’, e non me ten por seu,
e assi morrerei por quen
n[en] q[uer] m[eu] m[al] n[en] q[uer meu ben].
E veede que cuita tal,
que eu ja sempr’ei a servir
moller que mi-o non quer gracir
nen mi-o ten por ben nen por mal,
e assi morrerei por quen
n[en quer meu mal nen quer meu ben].
 
 
 
 
5
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 

Manuscritos


A 71, B 184

Edicións


I. Edicións críticas: Michaëlis (1990 [1904]: I, 153-154 [= LPGP 685]); Pousada Cruz (2013: 127-128); Littera (2016: II, 177-178).
II. Outras edicións: Molteni (1880: 75); Carter (2007 [1941]: 43); Machado & Machado (1949: I, 282-283); Camargo et alii (1995: 54-55); Arbor Aldea (2016b); Rios Milhám (2017: I, 160).
III. Antoloxías: Nunes (1932: 7-8); Nemésio (1961 [1949]: 150-151); Torres (1977: 516); Jensen (1992: 242); Arias Freixedo (2003: 655-656); Fidalgo (2009a: 40).

Variantes manuscritas


4 min] mj B; me] mj B   5 morrerei] moirerei B   6 nō quer (meu) meu mal uen| (***bē) / quer meu ben B   9 lle] lhi B; lle] lhi B   10 min] mj   11 morrerei] moirerey B   13 ventura que me] uētᵉa q̄mj B   14 me] mj B   15 quen] quēn A; me] mho B   17 morrerei] moirerey B   19 veede que cuita] uede ora q̄ coyta B   20 sempr’ei] semp’a ei B   23 morrerei] moirerei B

Variantes editoriais


8 amor] Amor Pousada Cruz   19 cuita] coita Littera

Paráfrase


(I) Amo eu tanto a miña señora que non sei que facer, e ela nin sequera se quere lembrar de min, e eu morro de amor, e así morrerei por quen nin quere o meu mal nin quere o meu ben.

(II) E cando lle eu quero dicir o moito mal que o amor me fai, nin sequera lle causa pesar nin lle prace nin quere pensar en min, e así morrerei por quen nin quere o meu mal nin quere o meu ben.

(III) Que destino me deu Deus, que me fixo amar unha muller tal que non quere o meu servizo! E morro, e non me ten por seu (servidor), e así morrerei por quen nin quere o meu mal nin quere o meu ben.

(IV) E vede que coita esta, porque eu xa por sempre hei servir unha muller que non mo quere recompensar nin mo considera como ben nin como mal, e así morrerei por quen nin quere o meu mal nin quere o meu ben.
 

Métrica


Esquema métrico: 4 x 8a 8b 8b 8a 8C 8C (= Tav 160:364)

Encontros vocálicos: 8 mi‿amor; 21 mi-‿o; 22 mi-‿o

Notas


Texto
  • 19

    Obsérvese como a lección de B presenta crase do hiato etimolóxico de veede (< uĭdēte), ao tempo que compensa metricamente o verso coa introdución do adverbio ora, necesariamente en sinalefa con vede: E vede‿ora que coyta tal.

Buscar
    Non se atopou ningún resultado