Bibliography

A = Cancioneiro da Ajuda. Lisboa, Biblioteca do Palácio da Ajuda, Códice Reservado, sen cota, século XIIIex./XIVin [Ed. facsimilar: Cancioneiro da Ajuda. Edição Fac-similada do códice existente na Biblioteca da Ajuda. Lisboa: Edições Távola Redonda, 1994].

Adams, J. N. (1990): The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Alonso, Dámaso & Blecua, José Manuel (1969 [1956]): Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional. Madrid: Gredos.

Alonso Estravis, Isaac (dir.) (1986): Dicionário da Língua Galega. Madrid: Alhena [3 vols.]. Dispoñíbel en: https://www.estraviz.org/

Alonso Girgado, Luís (1992): Cantigas medievais galegoportuguesas. Selección de ... Santiago de Compostela: El Correo Gallego.

Alonso Montero, Xesús (ed.) (1982): Homenaxe a Meendiño. Edición e notas de ... Vigo: Colexio Universitario de Vigo.

Alvar, Carlos (1986): «Las poesías de Pero Garcia d’Ambroa», Studi mediolatini e volgari, XXXII: 5-112.

Alvar, Carlos & Beltrán, Vicente (1989 [1985]): Antología de la poesía gallego-portuguesa. Madrid: Alhambra.

Alvar, Carlos & Talens, Jenaro (2009): Locus Amoenus: Antología de la lírica medieval de la península ibérica. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Alvar, Manuel (1969): Las once cantigas de Juan Zorro. Granada: Universidad de Granada.

Álvarez, Rosario & Monteagudo, Henrique (1998): «¿Sedia-m’eu? A propósito do incipit da cantiga de Meendiño», en Couceiro Pérez, Xosé Luís & Fontoira, Lydia (eds.), Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998: 145-164. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela / Departamento de Filoloxía Galega.

Álvarez Blázquez, Xosé María (1975): Escolma da poesía medieval (1198-1354). Vigo: Edicións Castrelos.

Álvarez Maneiro, Gemma & Borriero, Giovanni (eds.) (2018): La letteratura galega. Autori e testi. Roma: Carocci editore.

Amaral, Andreia (2006): «Os lais de Bretanha. Uma proposta de edição crítica», Revista da Facultade de Letras – Línguas e Literaturas, II Série, XXIII: 49-78.

Arbor Aldea, Mariña (2001): O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Arbor Aldea, Mariña (2008a): «Metro, lírica profana galego-portuguesa e práctica ecdótica: Consideracións à luz do Cancioneiro da Ajuda», en Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos P. & Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza: 9-38. A Coruña: Baía.

Arbor Aldea, Mariña (2008b): «Estevan Perez, merino maor por el Infante don Sancho en terra de Leon e de Asturias... Edición e anotación da súa cantiga Senhor, se o outro mundo pasar (B 923, V 511)», Revista Galega de Filoloxía, 9: 11-42.

Arbor Aldea, Mariña (2009a): «Voz e voces na lírica profana galego-portuguesa: de Airas Moniz a don Afonso Sanchez», en Brugnolo, Furio & Gambino, Francesa (eds.), La lirica romanza nel Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni: I, 531-558. Padova: Unipress.

Arbor Aldea, Mariña (2009b): «Escribir nas marxes, completar o texto: notas ós versos do Cancioneiro da Ajuda», en Brea, Mercedes (coord.), Pola melhor dona de quantas fez Nostro Senhor. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani: 49-72. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Arbor Aldea, Mariña (2009c): «Un códice de historia material compleja: el Cancioneiro da Ajuda», Revista de Literatura Medieval, XXI: 77-124.

Arbor Aldea, Mariña (2010): «Lais de Bretanha galego-portugueses e tradición manuscrita: as relacións entre B e L», en Iliescu, M. & Siller-Runggaldier, H. & Danler, P. (eds.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck 2007): 11-20. Berlin-New York: De Gruyter.

Arbor Aldea, Mariña (2012a): «A fronte a B,V: res metrica e varia lectio (I)», en Fernández Rodríguez, Natalia & Fernández Ferreiro, María (eds.), Literatura medieval y renacentista en España: Líneas y pautas: 363-376. Salamanca: La Semyr.

Arbor Aldea, Mariña (2012b): «A fronte a B,V: res metrica e varia lectio (II)», en Martínez Pérez, Antonia & Vaquero Escudero, Ana Luisa (eds.), Estudios de literatura medieval. 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 159-170. Murcia: Universidad de Murcia.

Arbor Aldea, Mariña (2012c): «Mais bisílabo? Notas á marxe do Cancioneiro da Ajuda», en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.), El texto medieval: de la edición a la interpretación: 159-194. Santiago de Compostela: USC (Anexo 68 de Verba).

Arbor Aldea, Mariña (2013): «Del texto manuscrito al texto crítico: la cuestión métrica», XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15 au 20 juillet 2013) [comunicación non publicada nas Actas].

Arbor Aldea, Mariña (2016a): «Andamos fazendo dança, cantando nosas bailadas. Notas críticas a O Maroot aja mal grado (B 2, L 2)», en Corral Díaz, Esther & Fidalgo Francisco, Elvira & Lorenzo Gradín, Pilar (eds.): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea: 85-95. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Arbor Aldea, Mariña (2016b [2015]): Cancioneiro da Ajuda. Transcrición e notas, Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, Washington: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/ArborAldea-Ajuda-Intro-Final2.pdf

Arbor Aldea, Mariña (2016c): «El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas. De la tradición provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa», en Gómez Redondo, Fernando (coord.), Historia de la métrica medieval castellana: 940-993. San Millán de la Cogolla-La Rioja: Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).

Arbor Aldea, Mariña (coord.) (2016d): Pergamiño Vindel. Barcelona: Moleiro Editor.

Arbor Aldea, Mariña (2017a): «Conservare criticamente è, tanto quanto innovare, un’ipotesi. La edición de textos de tradición única (desde la perspectiva gallego-portuguesa)», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 6: 1-25.

Arbor Aldea, Mariña (2017b): «Variae lectiones en la tradición manuscrita gallego-portuguesa: ¿divergencias solo textuales?», en Decaria, Alessio & Lagomarsini, Claudio (eds.), I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza: 193-217. Firenze: Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini.

Arbor Aldea, Mariña (2019): «Mais forçaron-mi os olhos meus e o bon parecer dos seus... Volviendo a Osoir’Eanes», en Muñoz Raya, Eva & Nogueras Valdivieso, Enrique J. (eds.), «Et era muy acuçioso en allegar el saber». Studia philologica in honorem Juan Paredes: 81-95. Granada: Universidad de Granada.

Arbor Aldea, Mariña & Santiago Gómez, Carmen de (2019): «As cantigas e os seus autores», en Arbor Aldea, Mariña (coord.), Vai lavar cabelos na fontana fria. As orixes da lírica hispánica: 39-92. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Ares Vázquez, María Carme (1991): «O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval», en Brea López, Mercedes & Fernández Rei, Francisco (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García: I, 49-55. Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega/Universidade.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1993): Antoloxía de poesía obscena dos trovadores galego-portugueses. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1998a): «Sobre o refrán da cantiga de Meendinho. Análise das varias hipóteses de lectura», en Actas do Congreso O mar das cantigas: 5-18. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1998b): As cantigas de Johán de Cangas. Edición crítica e notas. Vigo: Universidade de Vigo.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1998c): «O motivo do casamento da senhor nas cantigas de amor», en Kremer, Dieter (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo: 123-134. Vigo: Galaxia.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1999): O cancioneiro de Roy Fernandiz, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade Santiago de Compostela.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2000). «e u era?, A clave da cantiga de Meendinho?», Boletín Galego de Literatura, 24: 77-82.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2003): Antoloxía da lírica galego-portuguesa. Vigo: Xerais.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2008): «O paradigma como guía á tentación do paradigma», en Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, C. Paulo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza: 39-65. A Coruña: Baía Edicións.

Freixedo, Xosé Bieito (2009): «Eu atendend’o meu amigo», Locus Criticus, 1. Dispoñíbel en http://locuscriticus.webs.uvigo.es/?p=1#comments

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2010): As cantigas de Roi Fernandiz de Santiago. Vigo: Universidade de Vigo.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2012a): «A Crexent’en sua mua baia», Locus Criticus, 14. Dispoñíbel en http://locuscriticus.webs.uvigo.es/?p=458

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2012b): «Elos dunha longa cadea. Pervivencia e variacións dalgúns motivos eróticos medievais na poesía galega de tradición oral», en Sementar para os que veñan. Homenaxe a Camiño Noia: 45-66. Vigo: Universidade de Vigo.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2014): «Denominacións metafóricas dos órganos sexuais femininos, vinculadas ao campo sémico do aloxamento, nas cantigas de escarnio e maldizer», en Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica: 33-58. A Coruña: Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2016a): «Joan Airas de Santiago. Don Pero Nunez...», Locus Criticus, 16. Dispoñíbel en http://locuscriticus.webs.uvigo.es/?p=496

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2016b): «Arredor de boudanha: unha nova proposta de edición e interpretación da cantiga Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira [B 481, V 64], de Afonso X», Verba, 43: 421-429.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2017): Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. Berlin: Frank & Timme.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2018): «Areas movedizas: Problemas de edición das cantigas de Martin Codax», en Arias Freixedo, Xosé Bieito & Rodríguez Guerra, Alexandre (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of the Medieval Galician Poetry: 120-136. Chicago: John Benjamins.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2023): «Dos manuscritos á edición: análise dalgúns problemas ecdóticos», relatorio presentado no XIX Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Alcobaça, 5 a 9 de Setembro de 2023) [no prelo].

Azevedo Filho, Leodegário de (1995 [1974]): As cantigas de Pero Meogo. Santiago de Compostela: Laiovento.

B = Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-Brancuti. Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Cod. 10991, ca. 1525-1527? [Ed. facsimilar: Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti). Cód. 10991. Lisboa: Biblioteca Nacional / Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982].

Barberini, Fabio (2014): «Pois m’en tal coita ten Amor (A185)», Cultura Neolatina, LXXIV: 157-180.

Barberini, Fabio (2016): «Anonimi irremediabili nel Cancioneiro da Ajuda: Sennor fremosa, pois me vej’aqui (A277)», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 5: 64-77.

Barberini, Fabio (2017a): «“Philologie du regard” y testimonio único: Cancioneiro da Ajuda, cantiga 180», en Martos, Josep Lluis (ed.), Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía: 13-33. Sant Vicent del Raspeig: Universitat d’Alacant.

Barberini, Fabio (2017b): «Cancioneiro da Ajuda: cantigas 180-183», Verba, 44: 317-346.

Barberini, Fabio (2021a): «Alfonso X, Pero da Ponte e il “trobar natural”. Sull’interpretazione di “Pero da Ponte, paro-vos sinal” (B487/V70)», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 10: 50-99.

Barberini, Fabio (2021b): «Alfonso X, Pero da Ponte, paro-vos sinal (B487/V70). Note ecdotiche», Medievalia, 53/1: 65-86.

Barberini, Fabio (2021c): «Bernal de Bonaval, Fremosas, a Deus grad’, é tan bon dia comigo (B1135/V726)», Estudos Románicos, 30: 199-218.

Barbieri, Mario (1980): «Le poesie di Roy Paez de Ribela», Studi Mediolatini e Volgari, XXVII, 7-104.

Barbieri, Mario (1999): “Le cantigas d’amigo di Fernan Froyaz”, en Lancastre, M. J. de & Pelos, S. & Serani, U. (eds.): E vós, Tágides minhas. Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio: 81-99. Vaireggio-Lucca: Mauro Baroni Editore.

Barbosa, João Morais (ed.) (1982): D. Duarte, Leal Conselheiro. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Barroso Castro, José & Neira Pérez, Xoán Manuel (2008): A vida e a fala dun pobo: «A fala no tempo». Tratos e contratos dos clérigos, gremios e notarios nas comunidades da vida e da morte. Escolma de documentos medievais e modernos. Noia: Editorial Toxosoutos.

Bell, Aubrey F. G. (1920): «The Eleven Songs of Joan Zorro», Modern Language Review, 15: 58-64.

Bell, Aubrey F. G. (1922): «The Hills Songs of Pero Meogo», Modern Language Review, 17: 258-262.

Bell, Aubrey F. G. (1923): «The Seven Songs of Martin Codax», Modern Language Review, 18: 162-167.

Beltrami, Pietro G. (1974): «Pero Viviaez e l’amore per udita», Studi Mediolatini e Volgari, 22: 43-65.

Beltrán, Vicente (1987): Canción de Mujer, Cantiga de Amigo. Barcelona: PPU.

Beltrán, Vicente (1993): «L’infant Pere, Cerverí de Girona i Pero Mafaldo», Studi Mediolatini e Volgari, XXXIX: 9-31.

Beltrán, Vicenç (1995): A cantiga de amor. Vigo: Xerais.

Beltran, Vicenç (2001): «El rei sabio y los nobles rebeldes», en Maleval, Maria do Amparo Tavares (org.): Atas do III Encontro de Estudos Medievais da ABREM: 31-58. Rio de Janeiro: Ágora da Ilha.

Beltran, Vicenç (2009): «Lopo Liáns, em cas da ifante», en Cañas Murillo, J. & Grande Quejigo, F. J. & Roso Díaz, J. (eds.), Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media: 305-311. Cáceres: Universidad de Extremadura.

Beltran Pepió, Vicenç (2021): «Del Meteorismo al método: De Pero Bõo and’ora espantado», Verba, 48: 1-16.

Bernárdez, Francisco Luís (1952): Florilegio del Cancionero Vaticano. Poesía amorosa galaicoportuguesa de la Edad Media. Buenos Aires: Editorial Losada.

Berardinelli, Cleonice (1985 [1975]): «As cantigas de amigo de Bernal de Bonaval», en Estudos de Literatura Portuguesa: 15-25. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Bertolucci Pizzorusso, Valeria (1961): «A proposito di una recente edizione di Johan Ayras de Santiago», Studi mediolatini e volgari, 9: 71-100.

Bertolucci Pizzorusso, Valeria (1992 [1963]): As poesías de Martin Soares. Vigo: Galaxia.

BiRMED = Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval [base de datos en liña]. Versión 2.3.0. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades <http://www.cirp.gal/birmed>

Blánquez Fraile, Agustín (1985): Diccionario Latino-Español, Español-Latino. Barcelona: Editorial Ramón Sopena, S.A.

Blasco, Pierre (1984): Les chansons de Pero Garcia Burgalês. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian - Centre Culturel Portugais.

Boullón Agrelo, Ana Isabel & Monteagudo, Henrique (2009): De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260. Santiago de Compostela: USC (Anexo 65 de Verba).

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2012): «Trazos da oralidade na lingua galega medieval», en Sánchez Méndez, Juan Pedro (ed.), Oralidad y escritura en la Edad Media hispánica: 255-317. Valencia: Tirant Humanidades.

Braga, Teófilo (1878): Cancioneiro Portuguez da Vaticana. Edição critica restituida sobre o texto diplomatico de Halle. Lisboa: Imprensa Nacional.

Brea, Mercedes (1994): «A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa», en Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani: 41-56. Santiago de Compostela: Centro de Investigación ‘Ramón Piñeiro’. 

Brea, Mercedes (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia [= LPGP].

Brea, Mercedes (1998): «As cantigas da ría de Vigo», en As cantigas do mar. Homenaxe a Joan de Cangas, Mendinho e Martín Codax: 77-116. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Brea López, Mercedes & Fernández Guiadanes, Antonio (2014): Os trobadores galegos e o mar. Santiago de Compostela: Valedor do Pobo / Galicia.

Brea, Mercedes (2009): «Vós que soedes en corte morar. Un caso singular», en Brea, Mercedes (coord.): Pola melhor dona que fez Nostro Senhor. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani: 97-113. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Brea, Mercedes (2020): «Y el trovar abandonó a Johan Vasquiz», Carte Romanze, 8/1: 7-34.

Brea, Mercedes (2021): «Quand’eu vejo las ondas, de Roi Fernandiz de Santiago», en Serrano Marín, Marina & Almeida, Belén & Larraz, Fernando (eds.), Babel a través del espejo. Homenaje a Joaquín Rubio Tovar: 27-35. Madrid: Editorial Universidad de Alcalá.

Brea, Mercedes & Fernández Guiadanes, Antonio (2021): «Transcribiendo los cancioneros gallego-portugueses para una base de datos», en Rodríguez López, Pablo & Lepe Zepeda, Mauricio & Páiz, María Isabel de (eds.), Patrimonio textual y Humanidades digitales. III. Edad Media: 65-83. Salamanca: IEMYRhd.

Brea, Mercedes & Lorenzo Gradín, Pilar (1998): A cantiga de amigo. Vigo: Xerais. 

Brea, Mercedes & Lorenzo Gradín, Pilar (2020): «La lengua de la lírica gallego-portuguesa en el devenir de la tradición manuscrita», en Resconi, Stefano & Battagliola, Davide & De Santis, Silvia (eds.), Innovazione linguistica e storia de la tradizione. Casi di studio romanzi medievali: 107-152. Milano. Mimesis Edizioni.

Brissos, F. J. Costa (2011): Linguagem no sueste da Beira no tempo e no espaço. Universidade de Lisboa (Dissertação de Doutoramento).

Brocardo, Maria Teresa (ed.) (1997): Crónica do Conde D. Pedro de Meneses de Gomes Eanes de Zurara. Edição e Estudo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Brocardo, Maria Teresa (ed.) (2005): Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Edição do fragmento manuscrito da Biblioteca da Ajuda (século XIV). Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Bruno, Lorenzo (2022): Le cantigas di Fernan Gonçalves de Seabra (XIII sec.). Proposta di edizione critica, Tesi di Laurea (inédita), Università di Pisa. Dipartamento di Filologia, Letteratura e Linguistica. 

Burgazzi, Riccardo (2015): «La romaria cantata da Johan Servando», Carte Romanze, 1/3: 9-43.

Cabanillas, Ramón (1951): Antífona da cantiga. Vigo: Galaxia.

Calado, Adelino de Almeida (ed.) (1991): Estoria de Dom Nuno Alvrez Pereyra. Edição crítica da «Corónica do Condestabre» com introdução, notas e glossário. Coimbra: Por ordem da Universidade.

Calderón Calderón, Manuel (1996): «Las cantigas de amigo de Pero Gonçalvez de Portocarreiro», en Alvar, Carlos & Lucía Megías, José Manuel (eds.): La literatura en la época de Sancho IV (Actas del Congreso Internacional “La Literatura en la época de Sancho IV”, Alcalá de Henares, 21-24 de febrero de 1994): 323-342. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Calderón Calderón, Manuel (1998): «Las ‘Cantigas d’escarnho’ de Johan Velho de Pedrogaez», en Parrilla, Carmen & Campos, Begoña & Campos, Mar & Chas, Antonio & Pampín, Mercedes & Pena, Nieves (eds.): Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): I, 123-133. A Coruña: Universidade da Coruña.

Callón, Carlos (2011): Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Callón, Carlos (2012): «A enunciación homosexual na lírica galego-portuguesa medieval», en Martínez Pérez, Antonia & Baquero Escudero, Ana Luisa (eds.), Estudios de Literatura Medieval. 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 229-234. Murcia: Unversidad de Murcia.

Callón, Carlos (2017): As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego. Vol. II. Apéndice: Corpus textual de referencia, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Callón, Carlos (2018): «Dunha cantiga de amigA e doutras historias por contar», O Galo canta, 1: 20-23.

Callón, Carlos (2020): «Unha cantiga lésbica amatoria no trobadorismo galego-portugués», Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 15: 1-15.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Campos, Luciana de & Gobbi, Márcia Valéria Zamboni & Junqueira, Renata Soares (1995): Textos medievais portugueses. Cantigas de Nuno Fernandes Torneol. Araraquara: UNESP.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Cury, Jorge (1985): Textos medievais portugueses. Cantigas de Pero Gomes Barroso. Araraquara: UNESP.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Cury, Jorge & Pereira, Silvina Rosa (1990): Textos medievais portugueses. Cantigas de João Servando. Araraquara: UNESP.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Gobbi, Márcia Valéria Zamboni (1992): Textos medievais portugueses. Cantigas de Bernal de Bonaval. Araraquara: UNESP.

Canettiere, Paolo & Pulsoni, Carlo (2003): «Per uno studio storico-geografico e tipologico dell’imitazione metrica nella lirica galego-portoghese», en La lirica galego-portoghese. Saggi di metrica e musica comparata: 113-165. Roma: Carocci editore.

Cappelli, Adriano (2008 [1899]): Dizionario di Abbreviature latine ed italine. Milano: Editore Ulrico Hoepli [reimpresión da ed. facsimilar da 6ª ed.]

Carter, Henry H. (2007 [1941]): «Cancioneiro da Ajuda. A diplomatic edition», en Cancioneiro da Ajuda. Reimpressão da Edição Diplomática de Henry H. Carter (N. York-London, 1941). Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Carballo Calero, Ricardo & García Rodríguez, Carmen (eds.) (1983): Afonso X, o Sábio, Cantigas de amor, escarño e de louvor. Sada: Ediciós do Castro.

Castro, Maria Helena Lopes de (ed.) (1998): Dom  Duarte, Leal Conselheiro. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cátedra de Lingüística e Literatura Galega / USC (1980): Prosa Galega. III. Da época trovadoresca ao neoclasicismo. Vigo: Galaxia.

Cavaliere, Alfredo (1935): Le poesie di Peire Raimon de Tolosa (introduzione, testi, traduzioni, note). Florencia: Leo S. Olschki.

CdP = Davies, Mark & Ferreira, Michael (2006-): Corpus do Português: 45 million words, 1300s-1900s <http://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/>

Celeiro Álvarez, Luís (coord.) (2021): De amor e de amigo: as cantigas de Martín de Padrozelos. Lugo: Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA).

Centro de Estágio de Educação Visual (1983): Artes e Tradições de Viana do Castelo. Levantamento realizado pelo Centro de Estágio de Educação Visual. Escola Preparatória de Frei Bartolomeu dos Mártires. Lisboa: Direcção-Geral de Divulgação/Ed. Terra Livre.

Centro de Estudos de Teatro, Teatro de Autores Portugueses do Séc. XVI - Base de dados textual [on-line] http://www.cet-e-quinhentos.com/

CGPA = Varela Barreiro, Xavier (dir.): Corpus informatizado Galego-Portugués Antigo. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega <http://ilg.usc.es/CGPA>Cidade, Hernâni (1941): Poesia Medieval. I. Cantigas de Amigo. Lisboa: Gráfica Lisbonense.

Cintra, Luís Filipe Lindley (1952-1990): Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda [4 vols.].

CIPM = Xavier, M. Francisca: Corpus Informatizado do Português Medieval <http://cipm.fcsh.unl.pt/>

CLP = Corpus Lexicográfico do Português <clp.dlc.ua.pt>

CODOLGA = Corpus Documentale Latinum Gallaeciae <http://corpus.cirp.es/codolga>

Cohen, Rip (1987): Thirty-two Cantigas d’amigo of Dom Dinis: Typology or a Portuguese Renunciation. Madison: The Hispanic Seminary of Medieval Studies, Ltd.

Cohen, Rip (1991): «Reymon Gonçalves: Taking Him Back», en Estudos Portugueses. Homenagem a Luciana Stegagno Picchio: 37-55. Lisboa: DIFEL - Difusão Editorial.

Cohen, Rip (1994): «Blueballs for Passover: Afonso X, Eu fui poer a mão. Critical text». Dispoñíbel en https://www.academia.edu/44617831/Blueballs_for_Passover_Afonso_X_Eu_fui_poer_a_m%C3%A3o_Critical_text_1994_

Cohen, Rip (1996): «Joan Garcia de Guilhade. 22 cantigas d’amigo». Separata de Colóquio/Letras, 142 [s.p.].

Cohen, Rip (2003): 500 Cantigas d’ Amigo. Edição crítica / Critical edition. Porto: Campo das Letras.

Cohen, Rip (2010a): «Cantar Igual: External Responsion and Textual Criticism in the Galicia-Portuguese Lyric», La Corónica, 38/2: 5-25.

Cohen, Rip (2010b): «Three Early Galician-Portuguese Poets: Airas Moniz d’ Asme, Diego Moniz, Osoir’ Anes. A Critical Edition», Revista Galega de Filoloxía, 11: 11-59.

Cohen, Rip (2012a): «Angelo Colocci’s Crosses and a Text of Airas Carpancho», en Dionísio, João (ed.): Private: Do Not Enter. Personal Writings and Textual Scholarship: 171-181. Amsterdam: Brill / Rodopi.

Cohen, Rip (2012b): «Two Corrections to the Text of the Cantigas d’Amigo», eHumanista 22: 1-26.

Cohen, Rip (2014 [2013]): The Cantigas of Pero Meogo. Edited with Introduction and Commentary, Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, Washington: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/Cohen-Meogo-NOVISSIMA-EDITIO-371a-rev3-Edition-mjf.pdf

Cohen, Rip (2016a): «aaBBB: The Strophic Form of Fernan Rodriguez de Calheiros 7», Revista Galega de Filoloxía, 17: 33-51.

Cohen, Rip (2016b): «aaBB Cantigas d’Amigo. A Critical Edition wiht a synopsis of strophic design and metrics», Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, Washington: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/aaBB-Cantigas-d-Amigo-edition-and-translations-11-Feb-2017.pdf

Cohen, Rip (2016c): «As cantigas de Martin Codax. Edición e comentario», en Arbor Aldea, Mariña (coord.): Pergamino Vindel: 183-20. Barcelona: M. Moleiro Editor.

Cohen, Rip (2016d): «The Dawn of Maria Genta: Metrics, Textual Criticism and Interpretation in Roi Paez de Ribela B 1439 / V 1049», Revista Galega de Filoloxía, 22: 41-64.

Cohen, Rip (2017): «Non mi digades, madre, mal e irei: Martin de Gïizo 6. Text and commentary», en https://www.academia.edu/35165239/Non_mi_digades_madre_mal_e_irei_Martin_de_Giizo_6_Text_and_commentary_2017_

Cohen, Rip & Corriente, Federico (2002): «Lelia doura Revisited», La Corónica, 31.1: 19-40.

CORDE = Real Academia Española, Corpus diacrónico del español <http://www.rae.es>

Corominas, Joan & Pascual, José Antonio (1980-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

Corral Díaz, Esther (2010): «La touca como símbolo en la lírica gallego-portuguesa», Bulletin of Hispanic Studies, 87 (1): 43-58.

Corral Díaz, Esther (2012): «En torno al debate –Pedr’Amigo, quer’ora ũa ren de P. Amigo de Sevilha y J. Baveca (64,22)», en Martínez Pérez, A. & Baquero Escudero, A. L., Estudios de Literatura Medieval. 25 años de la AHLM: 305-314. Murcia: Universidad de Murcia.

Corral Díaz, Esther (2017): «A morte en feminino na lírica galego-portuguesa: o pranto por Beatriz de Suabia», Revista de Literatura Medieval, 29: 91-106.

Correia, Ângela (1996): «O Outro Nome da Ama. Uma polémica suscitada pelo trovador Joam Soares Coelho», Colóquio/Letras, 142: 55-64.

Correia, Ângela (1998): «Do refrão de Meendinho à escrita dos refrães nos cancioneiros», en Actas do Congreso “O Mar das Cantigas”. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Correia, Ângela (2001): As Cantigas de Amor de D. Joam Soares Coelho e o «Ciclo da “Ama”». Edição e Estudo, Dissertação de Doutoramento [Inédita], Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.

Correia, Ângela (2003): «Fragmento alojado. A cantiga de seguir de Fernam Rodrigues Redondo, Don Pedro est [o] cunhado del-Rei», Românica, 12: 9-23.

Correia, Ângela (2010a): «Palavras escarninhas de Joam Soares Coelho. Bon casament’á, pero sen gran milho», en Brea, Mercedes & López Martínez-Morás, Santiago  (eds.), Aproximacóns ao estudo do Vocabulario trobadoresco: 135-149. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Correia, Ângela (2010b): «Martim Alvelo, uma cantiga de escárnio de Joam Soares Coelho», en Fradejas Rueda, José Manuel & Dietrick Smithbauer, Déborah & Martín Sanz, Demetrio & Díez Garretas, Mª Jesús  (eds.), Actas del XIII Congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond: I, 563-572. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid / Universidad de Valladolid

Correia, Ângela (2012): «Ser letrado e trovador», eHumanista, 22: 27-48.

Correia, Ângela (2016): Ama. A Importância de um Nome no Conhecimento sobre os Trovadores Medievais Galego-Portugueses. Lisboa: Bibliotrónica Portuguesa. Dispoñíbel en <http://www.bibliotronicaportuguesa.pt/originais/>

Correia, Ângela (2021): O outro nome de «Don Estevan». Oito sátiras trovadorescas relacionadas com Sancho II de Portugal. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal.

Correia, Carla Sofia dos Santos (2017): «De quantas cousas eno mundo son de Pai Gomes Charinho: nova proposta interpretativa», Guarecer. Revista Electrónica de Estudos Medievais, 2: 5-17.

Correia, Natália (1978): Cantares dos trovadores galego-portugueses. Lisboa: Editorial Estampa.

Cotarelo Valledor, Armando (1933): «Los hermanos Eans Mariño, poetas gallegos del siglo XIII», Boletín de la Academia Española, XX (Cuad. XCVI): 5-32.

Cotarelo Valledor, Armando (1934), Cancionero de Payo Gómez Chariño, almirante y poeta (siglo XIII). Madrid: Librería General de Victoriano Suárez [Ed. facsimilar: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia].

Couceiro Pérez, Xosé Luís (1998): «A edición da cantiga de Mendinho», en Couceiro Pérez, Xosé Luís & Fontoira, Lydia (eds.), Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998: 77-95. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela / Departamento de Filoloxía Galega.

Couceiro Pérez, Xosé Luís & Fontoira, Lydia (1998): «Textos», en Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998: 19-27. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela / Departamento de Filoloxía Galega.

Cousillas Pena, Paula (2019): «Fernand’Esquio: un tempo, unha terra», Olga. Revista de poesía galega en Madrid, 7: 43-56.

Covarrubias Orozco, Sebastián de (2006 [1611]): Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Universidad de Navarra / Editorial Iberoamericana.

Cunha, Celso Ferreira da (1982): Estudos de Versificação Portuguesa (Séculos XIII a XVI). Paris: Fundação Calouste Gulbenkian / Centro Cultural Português.

Cunha, Celso Ferreira da (1999 [1945]): O Cancioneiro de Paay Gômez Charinho. Trovador do século XIII, en Gonçalves, Elsa (ed.), Cancioneiros dos Trovadores do Mar: 33-147. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cunha, Celso Ferreira da (1999 [1949]): O Cancioneiro de Joan Zorro. Aspectos lingüísticos. Texto crítico. Glossário, en Gonçalves, Elsa (ed.), Cancioneiros dos Trovadores do Mar: 161-296. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cunha, Celso Ferreira da (1999 [1956]): O Cancioneiro de Martin Codax, en Gonçalves, Elsa (ed.), Cancioneiros dos Trovadores do Mar: 297-529. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cunha, Antônio Geraldo da (1989 [1982]): Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

D’Heur, Jean-Marie (1975): Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècle): contribution à l’étude du «corpus des troubadours». Liège: Université de Liège.

D’Heur, Jean-Marie (1976): «Gonçal’ Eanes do Vinhal, ses "chansons de Cornouaille" et le respect de l’art poétique (Arturiana 2)», en Colón, German & Kopp, Robert, Mélanges offerts à Carl Theodor Gossen: I, 185-194. Bern-Liège: Francke Verlag – Marche Romane.

De la Iglesia, Antonio (1886): El idioma gallego: su antigüedad y vida. La Coruña: Latorre y Martínez–Editores [3 vols.].

De las Casas, Álvaro (1928): Antología de la lírica gallega. Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones.

Delgado León, Feliciano (1996): Poesía galaico-portuguesa. Introducción, selección, traducción. Córdoba: Xunta de Galicia / CajaSur / Casa de Galicia en Córdoba.

Deluy, Henry (1987): Troubadours galégo-portugais. Une anthologie. Paris: P.O.L.

Dias, Aida Fernanda (1990-2006) (ed.): Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (6 vols.).

Dias, Augusto Epiphanio da Silva (1970 [1918]): Syntaxe Histórica Portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/

Diogo, Américo A. Lindeza (1998): Lírica Galego-Portuguesa. Antologia. Introdução, Antologia e Notas de ... Braga / Coimbra: Angelus Novus.

Dobarro Paz, Xosé María et alii (1987): Literatura Galego-Portuguesa Medieval. A Coruña: Vía Láctea.

Domingues, Agostinho (1992): Cantigas de João Garcia de Guilhade. Subsídios para o seu estudo linguístico e literário. Braga: Editorial Franciscana [Edição da Câmara M. de Barcelos].

Donati, Cesarina (1979): «Pero Goterres, cavaliere e trovatore», Romanica Vulgaria Quaderni, Studi Francesi e Portoghesi, 79: 69-92.

DRAG = González González, M. (dir.): Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. <https://academia.gal/dicionario> 

Duarte Galvão (1995): Crónica de el-rei D. Afonso Henriques. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Du Cange (1954): Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. Graz: Akademische Druck - U. Verlagsanstalt [Ed. electrónica: Du Cange et al, Glossarium mediae et infimae latinitates, éd. augm. Niort: L. Favre, 1883-1887: http://ducange.enc.sorbonne.fr/].

Dunne, Jonathan (ed.) (2010): Anthology of Galician Literature / Antoloxía da Literatura Galega [1196-1981], [Vigo]: Xunta de Galicia / Xerais / Galaxia.

Eirín, Leticia (2012): «O refrán intercalar no cancioneiro dionisíaco», en Rodríguez González, O. & Carballo Piñeiro, L. & Baltrusch, B.: Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios: 279-290. A Coruña: Universidade da Coruña. 

Eirín, Leticia (2015): A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor. Santiago de Compostela: Laiovento.

Eirín, Leticia (2022): «Sobre un trobador "menor": Nuno Treez», en Pichel, Ricardo (ed.): «Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer: 151-181. Madrid: Sílex.

Eirín, Leticia & Ferreiro, Manuel (2014): O cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Elia, Silvio (1995): «Uma “cantiga d’amor” de Pero de Veer», en Pereira, Cilene da Cunha & Pereira, Paulo Roberto Dias (orgs.-coords.): Miscelânea de estudos lingüísticos, filológicos e literários in Memoriam Celso Cunha: 561-572. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Faccon, Manuela (2012): Fortuna de la Confessio Amantis en la Península Ibérica: el testimonio portugués. Estudio, edición paleográfica y edición crítica. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Fassanelli, Rachele (2020): «Saggio di un commento alla poesia d’amor di Don Denis di Portogallo», Revista de Filología Románica, 37: 149-157.

Fassanelli, Rachele (ed.) (2021): Don Denis, Cantigas. Roma: Carocci editore.

Fernandes, Raul César Gouveia (1996): «O Escárnio de Amor de Afonso Eanes do Coton», en Atas do I Encontro Internacional de Estudos Medievais: 334-342. São Paulo: Humanitas / FFLCH – USP.

Fernández Campo, Francisco (2012): As cantigas de Pero d’ Armea. Edición crítica e estudo. Tese de Doutoramento [inédita], Universidade de Santiago de Compostela.

Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio (1994): Colección diplomática del Monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón. Lugo: Deputación de Lugo.

Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio (1995): El tumbillo de San Bieito do Campo (Santiago). Granada: Universidad de Granada.

Fernández Graña, Dulce María (1994): As cantigas de Martin Padrozelos, Memoria de Licenciatura (inédita), Universidade da Coruña.

Fernández Graña, Dulce María (1998): «Edición de cantigas de ‘Martin Padrozelos’», en Parrilla, Carmen & Campos, Begoña & Campos, Mar & Chas, Antonio & Pampín, Mercedes & Pena, Nieves (eds.): Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): I, 253-260. A Coruña: Universidade da Coruña.

Fernández Graña, Dulce María (2007): Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Fernández Guiadanes, Antonio & Magán Abelleira, Fernando & Rodiño Caramés, Ignacio & Rodríguez Castaño, María & Ron Fernández, Xosé Xabier & Vázquez Pacho, María del Carmen (1998): Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Fernández Guiadanes, Antonio & Meléndez Cabo, Marina (2011): «Apuntes para a investigación en lírica profana galego-portuguesa: a figura de Roi Gomez, o Freire, e as súas cantigas», Revista Galega de Filoloxía, 12: 37-72.

Fernández Guiadanes, Antonio & Río Riande, María Gimena del (2010): «Hacia una emendatio legítima: la collatio intra e intertextual de la lírica profana gallego-portuguesa», Incipit, XXX: 11-31.

Fernández y Morales, Antonio (1861): Ensayos poéticos en dialecto berciano. León: Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñon.

Fernández Pousa, Ramón (1951): Selección literaria del idioma gallego (siglos XI-XX). Madrid: SE.

Fernández Pousa, Ramón (1953): «Cancionero gallego de Pedro Garcia Burgales». Separata da Revista de Literatura, IV: 123-160 [pp. 1-38].

Fernández Pousa, Ramón (1954): «Cancionero gallego del trovador Ayras Núñez», Revista de Literatura, V: 219-250.

Fernández Pousa, Ramón (1956): «Cancionero gallego del trovador Pero da Ponte», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXII: 804-840.

Fernández Pousa, Ramón (1959): «Cancionero gallego de Joán Airas, burgués de Santigao (s. XII-XIII)», Compostellanum, IV, 2: 75-114; 4: 231-291.

Fernão Lopes (1986): Crónica de D. Pedro I. Porto: Livraria Civilização - Editora.

Fernão Lopes (1994): Crónica de D. João I. Barcelos: Livraria Civilização - Editora / Companhia Editora do Minho.Ferrari, Anna (1979): «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (Materiali e note problematiche)», Arquivos do Centro Cultural Português, 14: 27-142.

Ferreira, José de Azevedo (ed.) (1987): Afonso X, Foro Real. Volume I. Edição e Estudo Linguístico. Volume II. Glossário. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.

Ferreira, Manuel Pedro (1986): O Som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-XIV). Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Ferreira, Manuel Pedro (2005): Cantus Coronatus. 7 Cantigas d’El-Rei Dom Dinis. Kassel: Edition Reichenberger.

Ferreira, Manuel Pedro (2014): «Paródia e contrafactum: em torno das cantigas de Afonso X, o Sábio», en Lopes, Graça Videira & Masini, Manuele (eds.), Cantigas Trovadorescas: da Idade Média aos nossos dias: 19-43. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais - Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).

Ferreira, Maria do Rosário (2020 [2019]): Pedro de Barcelos e a Escrita da História. Porto: Estratégias Criativas.

Ferreira, Maria Ema Tarracha (1988): Poesia e prosa medievais. Lisboa: Editora Ulisseia.

Ferreira, Maria Ema Tarracha (1991): Antologia Literária Comentada. Idade Média. Poesia Trovadoresca. Fernão Lopes. Lisboa: Editora Ulisseia.

Ferreiro, Manuel (1992): As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (1993): «A cantiga de Rodrigu’Eanes d’Alvares. Edição crítica», en Aires A. Nascimento & Cristina Almeida Ribeiro (orgs.): Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 Outubro 1991): III, 319-323. Lisboa: Ed. Cosmos.

Ferreiro, Manuel (1998): «Eduardo Pondal ‘ao estilo’ de Joan Zorro (A primeira cantiga neotrobadoresca galega)», en Congreso O Mar das Cantigas, Xunta de Galicia, 1998, pp. 213-234.

Ferreiro, Manuel (1999 [1995]): Gramática histórica galega. I. Fonética e Morfosintaxe. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (2001 [1997]): Gramática histórica galega. II. Lexicoloxía. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (2007): «Sobre a edição dos textos trovadorescos galego-portugueses. Novamente Meendinho», Critica del Testo, X/2: 47-67.

Ferreiro, Manuel (2008a): «A forma verbal éste na lírica profana galego-portuguesa», Revista Galega de Filoloxía, 9, 57-78.

Ferreiro, Manuel (2008b): «Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas irmana e afins», en Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos P. & Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza: 77-96. A Coruña, Baía Edicións.

Ferreiro, Manuel (2009): «Sobre a suposta crase de que no trobadorismo profano galego-português», en Pontes, Roberto & Martins, Elisabeth Dias (orgs.), Anais VII EIEM - Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média: permanência, atualização, residualidade: 487-495. Fortaleza / Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Estudos Medievais / Universidade Federal do Ceará.

Ferreiro, Manuel (2010a): «Sobre o proxecto Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa», en Brea, Mercedes & López Martínez-Morás, Santiago (eds.), Aproximación ao estudo do Vocabulario trobadoresco: 239-252. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Ferreiro, Manuel (2010b): «Os hapax como problema e como solución. Sobre a cantiga 493/18,11 [B 495/V 78] de Afonso X», in Arbor Aldea, Mariña & Guiadanes, Antonio F. (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa: 239-261. Santiago de Compostela: USC(Anexo 67 de Verba).

Ferreiro, Manuel (2012a): «Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesía profana galego-portuguesa», en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.), El texto medieval. De la edición a la interpretación: 135-158. Santiago de Compostela: USC (Anexo 68 de Verba).

Ferreiro, Manuel (2012b): «Sobre a partícula ca no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión», en Petrov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.), Avanços em Ciências da Linguagem: 391-410. Santiago de Compostela / Faro: AIL / Através Editora.

Ferreiro, Manuel (2012c): «Erros dos copistas, lapsos dos editores (O pronome che e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Coton)», en Fernández Rodríguez, Natalia & Fernández Ferreiro, María (eds.), Literatura Medieval y Renacentista en España. Líneas y Pautas: 545-562. Salamanca, SEMYR.

Ferreiro, Manuel (2012d): «O subcorpus das cantigas de cavaleiros no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais», en Mongelli, Lênia Márcia (org.), E fizerom taes maravilhas... Histórias de cavaleiros e cavalarias: 305-323. São Paulo: Ateliê Editorial.

Ferreiro, Manuel (2013a): «Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -l- intervocálico», Washington D.C.: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, Georgetown University & The Johns Hopkins University, Spring 2013 <https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/>

Ferreiro, Manuel (2013b): «Sobre a posibilidade de elisión vocálica da conxunción se na lírica profana galego-portuguesa», Verba, 40: 453-470.

Ferreiro, Manuel (2014a): «Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]», en Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica: 177-196. A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía.

Ferreiro, Manuel (2014b): «Lección manuscrita e crítica do texto: en torno á segmentación das cadeas gráficas na poesía profana galego-portuguesa, Revista de Literatura Medieval, 26: 163-190.

Ferreiro, Manuel (2014c): «Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de “o” e “a”», Estudos de Lingüística Galega 6: 81-115.

Ferreiro, Manuel (2014d): «Apostilas ao texto da cantiga Don Beeito, ome duro [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago», en Esteve, Cesc (ed.), El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento: 511-527. Salamanca: SEMYR.

Ferreiro, Manuel (2015): «Edición crítica e léxico: sobre algunhas cuestións de vocabulario na poesía profana galego-portuguesa», en Mariño Paz, Ramón & Varela Barreiro, Xavier (eds.), Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais: 259-275. Santiago de Compostela: USC (Anexo 73 de Verba).

Ferreiro, Manuel (2016a): «Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)», en Rodríguez Guerra, Alexandre (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico: 119-137. Vigo: Universidade de Vigo.

Ferreiro, Manuel (2016b): «Unha variación inexistente nas cantigas profanas galego-portuguesas: as formas perdon / pardon», Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19: 51-59.

Ferreiro, Manuel (2016c): «A forma mais na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico», Verba, 43: 361-383.

Ferreiro, Manuel (2016d): «Materiais para unha revisión crítica da segmentación de é no texto das cantigas profanas galego-portuguesas», en Sanchez Rei, Xosé Manuel & Marques, Maria Aldina (orgs.), As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência: 39-65. Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho / Edições Húmus.

​Ferreiro, Manuel (2018a): «A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero», en Rodríguez Guerra, Alexandre & Arias Freixedo, Xosé Bieito (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval: 167-184. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Ferreiro, Manuel (2018b): «Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda», Estudios Románicos, 27: 171-183.

Ferreiro, Manuel (2019): «Arredor da segmentación intraversal da copulativa e nas cantigas trobadorescas galego-portuguesas», en Marques, Maria Aldina & Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa: 29-55. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Ferreiro, Manuel (2021a): «Notas sobre a segmentación textual dalgúns adverbios nas cantigas galego-portuguesas», Signum, 22/2: 272-292.

Ferreiro, Manuel (2022): «En torno da segmentación do adverbio pronominal "i" nas cantigas», en Pichel, Ricardo (ed.): «Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer: 201-223. Madrid: Sílex.

Ferreiro, Manuel (2023): «Antoloxía dos trobadores da terra de Betanzos», en Eirín, Leticia & Ferreiro, Manuel & López, Teresa, Os trobadores da terra de Betanzos: 23-71. Betanzos: Biblos Clube de Lectores.

​​​​​​Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996a): Cantigas de amigo. Antoloxía: lírica galego-portuguesa medieval. Vigo: A Nosa Terra.

Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996b): Cantigas de escarnho e de maldizer e outras híbridas e dos xéneros menores. Vigo: A Nosa Terra.

Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996c): Cantigas de amor. Antoloxía: lírica trovadoresca galego-portuguesa medieval. Vigo: A Nosa Terra.

Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos P. & Tato Fontaíña, Laura (eds.) (2007): Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry. A Coruña: Universidade da Coruña. Dispoñíbeis en: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15993?locale-attribute=es

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2014): «Vós sodes mui fraquelinha molher. Sobre a sufixación apreciativa na poesía trobadoresca profana», en Eirín, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica: 199-227. A Coruña : UDC.

Fiaño Gándaras, Teresa & alii (1988): «As cantigas de Pero Larouco», en Beltrán, Vicente (ed.): Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela, 2 al 6 de Diciembre de 1985): 281-288. Barcelona: PPU.

Fidalgo, Elvira (2009a): De amor y de burlas: antología de la poesía medieval gallego-portuguesa.Vigo: Nigra Trea.

Fidalgo, Elvira (2009b): «A dona loada que a torto foy malhada: ¿un caso de viloencia de xénero», en Brea, Mercedes (coord.): Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani: 225-238. Santiago de Compostela : Intituto Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Figueiredo, Cândido de (1978 [1939]): Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Livraria Bertrand.

Filgueira Valverde, Xosé (1969): Cancioneiriño novo de Compostela. Vigo: Edicións Castrelos.

Filgueira Valverde, Xosé (1980): Afonso X e Galicia e unha escolma de cantigas. A Cruña: Publicacións da Real Academia Gallega.

Filgueira Valverde, Xosé (1992): Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos (1925-1987). Vigo: Galaxia.

Finazzi-Agrò, Ettore (1975-1976): «Le due cantigas di Roy Gomez de Briteyros», Estudos italianos em Portugal, 38-39: 183-206.

Finazzi-Agrò, Ettore (1979): Il Canzoniere di Johan Mendiz de Briteyros. L’Aquila: Japadre Editore.

Fiúza, Mário (1981): Textos Literário Medievais. Porto: Porto Editora.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (1971 [1961]): Clássicos Portugueses. Trechos Escolhidos. Cantigas de escárnio e maldizer dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (1995): Crónica da Tomada de Lisboa. Lisboa: Imp. Tipografia da Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (2000): Crónicas Breves e Memórias Avulsas de S. Cruz de Coimbra. Lisboa: Ed. do Autor.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (2001): Glossário Etimológico das Crónicas Portuguesas dos Portugaliae Monumenta Historica. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Frank, István (1966): Répertoire Métrique de la Poésie des troubadours. París: Librairie Honoré Champion.

Fregonese, Roberta (ed.) (2007): Joham Vaazquiz de Talaveyra, Poesie e tenzoni. Milano: Spolia.

García, Xosé Lois (2001): Os trobadores das terras de Chantada. Sada / A Coruña: Ed. do Castro.

García y García, Antonio (dir.) (1982): Synodicon Hispanum. II. Portugal. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

García-Sabell Tormo, Teresa (1990): Léxico francés nos cancioneiros galego-portugueses. Revisión Crítica. Vigo: Galaxia.

Gassner, Armin (1933): «Zwanzig Lieder des Joan Ayras de Santiago», Revista da Universidade de Coimbra, XI, 1933: 385-418.

Gaspar Porras, Silvia (1995): Libro dos Cantares de Afons’Eanes do Coton. Santiago de Compostela: Concello de Negreira.

Glare, P. G. W. (2012 [1982]): Oxford Latin Dictionnary. Oxford: Oxford University Press.

GLOSSA = Ferreiro, Manuel (dir.) (2014-): Glosario da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña <http://glossa.gal>

Godefroy, Frédéric (1982 [1891-1902]): Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle. Genève - Paris: Slatkine.

Gomes, Saul António (1998): Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal. Séculos XV e XVI. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

Gomes, Saul António (2002): Fontes Históricas e Artísticas do Mosteiro e da Vila da Batalha (Séculos XIV a XVII). Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) [2 vols.].

Gonçalves, Elsa (1976): «[Recensión de] Vincenzo Minernivi, Le poesie di Ayras Carpancho, estr. dagli «Annali dell’Istituto Universitario Orientale - Sezione Romanza», XVI, 1, Napoli 1974, pp. 93 («Publicazioni della Sezione Romanza dell’Istituto Universitario Orientale». Testi, VII)», Cultura Neolatina, XXXVI: 121-128.

Gonçalves, Elsa (1983): «[Recensión de] José Luis Rodríguez. El cancionero de Joan Airas de Santiago. Edición y estudio. Anexos de “Verba”, Universidade de Santiago de Compostela,Santiago / 1980», Colóquio/Letras, 71: 108-110.

Gonçalves, Elsa (1993): «Tradição manuscrita da poesia lírica», en Lanciani, Giulia & Tavani, Giuseppe (org. e coord.),  Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 627-632. Lisboa: Caminho.

Gonçalves, Elsa (2016): De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses. Ed. de Dionísio, João & Monteagudo, Henrique & Ramos, Maria Ana. A Coruña: Real Academia Galega.

Gonçalves, Elsa & Ramos, Maria Ana (1983): A lírica galego-portuguesa (Textos escolhidos). Lisboa: Ed. Comunicação.

Gonçalves, Isabel Rebelo (ed.) (1999): Livro das Aves. Edição do texto latino a partir dos manuscritos protugueses, tradução do latim e introdução por ... Lisboa: Edições Colibri.

González González, Eva María (1998): «Edición y retórica: A dona que eu vi por meu, de Ayras Veaz según el manuscrito A», en Parrilla, Carmen & Campos, Begoña & Campos, Mar & Chas, Antonio & Pampín, Mercedes & Pena, Nieves (eds.): Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): I, 275-284. A Coruña: Universidade da Coruña.

González González, Manuel (2006): «Vocabulario histórico do galego do Profesor J. L. Pensado», Boletín da Real Academia Galega, 367: 201-236.

González González, Manuel (dir.): Dicionario da Real Academia Galega. Dispoñíbel en: https://academia.gal/dicionario

González Martínez, Déborah (2007): «A onomástica persoal na lírica medieval galego-portuguesa», en Boullón Agrelo, Ana Isabel (ed.), Na nosa lyngoage galega: 579-602. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.

González Martínez, Déborah (2012a): O cancioneiro de Fernan Fernandez Cogominho. Estudo e edición crítica. Santiago de Compostela: USC (Anexo 69 de Verba).

González Martínez, Déborah (2012b): «As tensos de Paai Soares de Taveiros. Edición e estudo de B142 e B144», Verba, 39: 245-272.

González Martínez, Déborah (2012c): «Arquitectura de la tenso gallego-portuguesa. Textos en desequilibrio», Estudios Románicos, 21: 65-78.

González Martínez, Déborah (2012d): «Intertextualidade, interpretación e contextualización dos escarnios V1003 e B1559», Revista de Filología Románica, 29/1: 33-49.

González Martínez, Déborah (2012e): «Contribución ao estudo da cantiga de seguir nos cancioneiros galego-portugueses: os escarnios V1003 e B1559», Critica del Testo, XV/2: 215-235.

González Martínez, Déborah (2012f): «As tensos de Vasco Gil. Edición e estudo de V1020 e B1512», en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.), El texto medieval. De la edición a la interpretación: 195-209. Santiago de Compostela: USC (Anexo 68 de Verba).

González Martínez, Déborah (2013): «Esta tenzon fezeron Pero da Ponte e Afonso Anes do Coton. Edição e estudo do debate B969 / V556», Carte Romanze 1/1: 13-43.

González Martínez, Déborah (2014): «A Ordem do Hospital nas cantigas galego-portuguesas», Estudis Romànics, 36: 165-183.

González, Déborah (2015a): «“Estas se podem fazer d’amor ou d’amigo ou d’escarnho ou de maldizer...”. Anotaciones sobre la tensón en la lírica gallega medieval», Medioevo Romanzo, 39/1: 128-151.

González, Déborah (2015b): «As findas do debate entre Meen Rodriguiz Tenoiro e Juião Bolseiro (B403bis-V14)», Verba, 42: 403-428.

González, Déborah (2016): «As cantigas de Pero Velho de Taveirós. Edición e estudo», en Corral Díaz, Esther & Fidalgo Francisco, Elvira & Lorenzo Gradín, Pilar (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, 441-451. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

González, Déborah (2018): El arte de trovar de amor. Nuno Eanes Cerzeo y su producción poética. Edición y estudio de D. González. Estudio biográfico de J. A. Souto Cabo. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

González, Déborah (2021): «Del manuscrito a la edición crítica: los debates de los trovadores gallego-portugueses», en Rodríguez López, Pablo & Lepe Zepeda, Mauricio & Páiz, María Isabel de (eds.), Patrimonio textual y Humanidades digitales. III. Edad Media: 215-235. Salamanca: IEMYRhd.

González, Tomás (2009): Censo de Poblacion de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el Siglo XVI. Valladolid: Maxtor [ed. facsimilar].

González Vázquez, Marta (1996): El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400). Sada: Ediciós do Castro.

Greimas, Algirdas Julien (1987): Dictionnaire de l'ancien français jusqu'au milieu du XIVe siècle. Paris: Larousse.

Grillo, Samuel da Costa (1966): Vocabulário da Vida de Frei Pedro de André de Resende. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro / Ministério de Educação e Cultura.

Gual Camarena, Miguel, Vocabulario del comercio medieval, <http://www.um.es/lexico-comercio-medieval>.

Guerrero Lovillo, José (1949): Las cántigas. Estudio arqueológico de sus miniaturas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Gutiérrez García, Santiago (2001): «O Marot haja mal-grado: lais de Bretanha, ciclos en prosa e recepción da materia de Bretaña na Península Ibérica», Boletín Galego de Literatura, 25: 35-49.

Gutiérrez García, Santiago (2007): «La poética compositiva de los Lais de Bretanha: Amor, des que m’á vós cheguei y los lais anónimos de la Post-Vulgata», Revista de poética medieval, 19: 93-113. 

Horan, William D. (1966): The Poems of Bonifacio Calvo. The Hague / Paris: Mouton & Co.

Houaiss, Antônio & Villar, Mauro de Salles (2001): Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.

Huber, Joseph (1986 [1933]): Gramática do Português Antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Indini, Maria Luisa (ed.) (1978): Bernal de Bonaval, Poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Jensen, Frede (1992): Medieval Galician-Portuguese poetry: an anthology. New York-London: The Garland Library of Medieval Literatura.

Juárez Blanquer, Aurora (1988): Cancionero de Pero da Ponte. Granada: Ediciones TAT.

Júdice, Nuno (ed.) (1997): D. Dinis, Cancioneiro. Lisboa: Editorial Teorema.

Kremer, Dieter (2013): «Aproximação ao léxico histórico do português (I)», en Álvarez, Rosario & Martins, Ana Maria & Monteagudo, Henrique & Ramos, Maria Ana (eds.): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro: 195-224. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

L = Lais de Bretanha. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 7182, 1a metade do século XVI, ff. 276r-278r.

Lagares, Xoán Carlos (2000): E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas dos cancioneiros profanos galego-portugueses. Santiago de Compostela: Laiovento.

Lanciani, Giulia (1974): «Ayras Veaz o il trovatore dimezzato», Cultura Neolatina, XXXIV: 99-115.

Lanciani, Giulia (1977): Il canzoniere di Fernan Velho. Edizione critica, con introduzione, note e glossario. L’Aquila: Japadre Editore.

Lanciani, Giulia (1998): “Sobre alguns problemas da poesia trovadoresca”, en Kremer, Dieter (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo:  95-99. Vigo: Galaxia.

Lanciani, Giulia & Tavani, Giuseppe (1995): As cantigas de escarnio. Vigo: Xerais.

Landeira Yrago, Xosé (1975): Dos devanceiros ao dezaoito. Vigo: Galaxia.

Lang, Henry R. (1972 [1894]): Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal. Hildesheim - New York: Georg Olms Verlag (Ed. facsimilar).

Lapa, Manuel Rodrigues (ed.) (1931): Livro de Falcoaria de Pero Menino. Publicado, com introdução, notas e glossário por ... Coimbra: Imprensa da Universidade.

Lapa, Manuel Rodrigues (1964): Cantigas de D. Lopo Lias. Anadia: CISIAL.

Lapa, Manuel Rodrigues (1970 [1965]): Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer dos Cancioneiros Medievais Galego-Portugueses. Vigo: Galaxia.

Lapa, Manuel Rodrigues (1973): «[Recensão crítica de] Giuseppe Tavani, Le Poesi di Ayras Nunez, Milano, Ugo-Merendi Editore, 1964», Boletim de Filologia, 1964-1973, XXII: 177-185.

Lapa, Manuel Rodrigues (1976 [1940]): Crestomatia Arcaica. Selecção, prefácio e notas de ... Lisboa: Sá da Costa.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982 [1929]): «O texto das cantigas d’amigo», en Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval: 141-195. Coimbra: Coimbra Editora.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982 [1954]): «Nótulas trovadorescas», en Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval: 263-272. Coimbra: Coimbra Editora.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982): Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval. Coimbra: Universidade.

Larson, Pär (2014): «No ano hũa vez dũ dia: sul ruolo di ‹h› iniziale nei manoscritti della lirica galego-portoghese», Zeitschrift für romanische Philologie, 130: 452-473.

Larson, Pär (2016): «Pai Gomez Charinho al di là del bene e del male», Revista de Literatura Medieval, XXVIII: 225-234.

Larson, Pär (2019a [2018]): A lingua das cantigas. Gramática do galego-portugués. Vigo: Galaxia.

Larson, Pär (2019b): «Dalla fucina di Universo Cantigas: una nuova lettura della tenzone bilingue T 21,1 (UC 475)», Medioevo Romanzo, XLIII/II: 430-439.

Larson, Pär (2020): «Come nel mare l’onda», Studi Mediolatini e Volgari, LXVI: 45-55.

Leal, Maria José da Silva & Domingues, José D. Garcia (1984): Livro do Almoxarifado de Silves (Século XV). Identificação e transcrição de Maria José da Silva Leal. Notas, Observações e Comentários de José D. Garcia Domingues. Silves: Câmara Municipal de Silves.

Levy, Emil (1894): Provenzalisches Supplement-Wörterbuch- Leipzig: O. R. Reisland.

Levy, Emil (1909): Petit dictionnaire provençal-français. Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung.

Littera = Lopes, Graça Videira (ed. coord.) (2016): Cantigas medievais galego-portuguesas. Corpus integral profano. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Locus Criticus. Crítica textual en rede: http://locuscriticus.webs.uvigo.es/

Longo, Nicoletta (ed.) (2003): Dom Afonso Sanchez, Le poesie. Edizione critica, introduzione, note e glossario. Roma: Bagatto Libri.

Lopes, António da Costa (1963): «Martim de Ginzo, jogral português», O Distrito de Braga, 1/2: 53-73.

Lopes, António da Costa (2005): O Trovador Guilhade, Martim de Ginzo e Fernão do Lago e outras apostilas a ‘O Trovador Guilhade e a sua terra de origem’. Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal de Famalacão / Câmara Municipal de Barcelos.

Lopes, Graça Videira (1994): A Sátira nos Cancioneiros Medievais Galego-Portugueses. [Lisboa]: Imprensa Universitaria / Editorial Estampa. Versão atualizada e corrigida em https://unl-pt.academia.edu/gra%C3%A7avideiralopes

Lopes, Graça Videira (2002): Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores e Jograis Galego-Portugueses. Lisboa: Estampa.

Lopes, Graça Videira (2012): «Algumas notas sobre a base de dados Cantigas Medievais Galego-Portuguesas», Medievalista [en linha], 12. Dispoñíbel en https://medievalista.fcsh.unl.pt/MEDIEVALISTA12/lopes1202.html

Lopes, Graça Videira & Ferreira, Manuel Pedro & Silvestre, Paulo (2015): Cantigas de Trovadores. De amigo, de amor, de maldizer. [Lisboa]: A Bela e o Monstro Edições.

López-Aydillo, Eugenio (1914): Las mejores poesías gallegas recopiladas, prologadas y cuidadosamente anotadas por Eugenio López-Aydillo. Madrid: Imprenta Artística Española.

López Carreira, Anselmo (2005): O reino medieval de Galicia. Vigo: A Nosa Terra.

López Viñas, Xoán (2021): «O sufixo -az no galego-portugués medieval», en Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas: 157-178. A Coruña: Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía.

Lorenzo, Ramón (1975-1977): Traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. I. Introducción, texto anotado e índice onomástico. Vol. II. Glosario. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos «Padre Feijoo».

Lorenzo, Ramón (1985): Cronica Troiana. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Lorenzo Gradín, Pilar (1991): «La malcasada de Don Denis: la adaptación como renovación», Revista de Literatura Medieval, 3: 117-128.

Lorenzo Gradín, Pilar (1992): La canción de mujer en la lírica medieval. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Lorenzo Gradín, Pilar (1994): «Don Afonso Lopez de Bayão y la épica francesa», en Lorenzo Vázquez, Ramón (coord.): Actas do IXI Congreso Internaiconal de Lingüística e Filoloxía Románicas: VII, 707-716. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Lorenzo Gradín, Pilar (1995): «“Mester con pecado”, la juglaría en la Península Ibérica», Versants, 28: 99-129.

Lorenzo Gradín, Pilar (1996): «Gomez Garcia, abade de Valadolide», en Lucía Mejías, José Manuel & Alvar Ezquerra, Carlos (coords.), La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Congreso Internacional «La Literatura en la Época de Sancho IV (Alcalá de Henares, 21-24 de febrero de 1994): 213-226. Alcalá de Henares: Universidad.

Lorenzo Gradín, Pilar (2013): Los lais de Bretanha: de la compilación en prosa al cancionero», e-Spania (en liña): <http://e-spania.revues.org/22767>

Lorenzo Gradín, Pilar (ed.) (2008): Don Afonso Lopez de Baian, Cantigas. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Lorenzo Gradín, Pilar (2013): «Los lais de Bretanha: de la compilación en prosa al cancionero», e-Spania [En ligne], 16 | décembre 2013, mis en ligne le 20 décembre 2013: http://journals.openedition.org/e-spania/22767

Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (2010): Il canzoniere del trovatore Roi Queimado. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Lorenzo Gradín, Pilar & Pedro, Susana Tavares (2017): O fragmento galego do Livro de Tristan. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Lorenzo Gradín (2021): «Lírica gallego-portuguesa y lematización: el valor de las palabras», en Rodríguez López, Pablo & Lepe Zepeda, Mauricio & Páiz, María Isabel de (eds.), Patrimonio textual y Humanidades digitales. III. Edad Media: 253-268. Salamanca: IEMYRhd.

LPGP = Brea, Mercedes (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia

Lucas, Maria Clara de Almeida (1988): Ho Flos Sanctorum em Lingoagẽ: os Santos Extravagantes. Lisboa: INIC.

Lucas Álvarez, Manuel & Lucas Domínguez, Pedro (1996): El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media. Sada: Ed. do Castro.

M = Copia de “Vaasco Martĩiz pois vós trabalhades” de Afonso Sanchez [384 / 9,14], Biblioteca Nacional de España, Madrid, MSS/9249, f. 25r, 1700 a quo.

M2 = Copia de “Vaasco Martĩiz pois vós trabalhades” de Afonso Sanchez [384 / 9,14], Biblioteca Nacional de España, Madrid, MSS/3267, f. 72r, 1625 a quo.

Macchi, Giulano (1966): «Le poesie di Roy Martinz do Casal», Cultura Neolatina, XXVI: 129-157.

Macchi, Giuliano (ed.) (2004): Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando. Edição crítica, introdução e índices de ... Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Machado, Elsa Paxeco & Machado, José Pedro (1949-1964): Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-Brancuti. Lisboa: Edição da Revista de Portugal) [8 vols.].

Machado, José Barbosa (2015): Dicionário dos Primeiros Livros Impressos em Língua Portuguesa. Braga: Edições Vercial. Dispoñíbel en <http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/dicionario/>

Machado, José Barbosa (ed.) (2003-2013): Tratado de Confissom [Chaves, 1489]. Edição e Estudo de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Barbosa (ed.) (2006-2013): Constituições de D. Diogo de Sousa. Edição, edição e lematização de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Barbosa (ed.) (2007-2013): História do mui Nobre Vespasiano Imperador de Roma [Paris, c. 1475. Toledo, c. 1492. Lisboa, 1496. Sevilha, 1499]. Introdução, edição e lematização de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Barbosa (ed.) (2008-2013): Evangelhos e Epístolas com suas Exposições em Romance [Porto, na oficina de Rodrigo Álvares, 1497]. Edição semidiplomática, introdução, lematização e notas de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Pedro (1967 [1956-1959]): Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa: Ed. Confluência/Livros Horizonte [3 vols.].

Machado, Maria do Carmo Pereira (1981): As cantigas de amor e de amigo de Pero Gómez Barroso. Texto crítico e glossário. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, UFRJ, Facultade de Letras.

Machado Filho, Américo Venâncio Lopes (2013): Dicionário etimológico do Português Arcaico. Salvador: Edufba.

Machado Filho, Américo Venâncio Lopes (2019): Novo Dicionário do Português Arcaico ou Medieval. Leipzig: Projeto Deparc.

Magalhães, Isabel Allegro de (coord.) (2007): História e Antologia da Literatura Portuguesa. Vol. I. Séculos XIII-XV, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Magán Abelleira, Fernando (1997): «Sobre algunos rasgos epigramáticos en cantigas monoestróficas gallego-portuguesas», en Lucía Megías, José Luis (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995): II, 957-965. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Magán Abelleira, Fernando & Ron Fernández, Xosé Xabier (1999): «Algunhas consideracións ecdóticas e hermenéuticas sobre a cantiga “Don Gonçalo, pois queredes ir daqui pera Sevilha” (B 466) de Alfonso X o Sabio», Revista de poética medieval, 3: 131-145.

Magne, Augusto (1931): «Um trovador do periodo post-dionisiano. Dom Afonso Sanches [1279-1329]», Revista de Philologia e de Historia, I: 58-88.

Magne, Augusto (1944): A Demanda do Santo Graal. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional [3 vols.].

Majorano, Matteo (1979): Il canzoniere di Vasco Perez Pardal. Bari: Adriatica Editrice.

Maler, Bertil (1964): Orto do Esposo. Vol. III. Correcções dos vols. I e II, estudo das fontes e do estado da língua, glossário, lista dos livros citados e índice geral. Stockholm - Göteborg - Uppsala: Almquist & Wiksell.

Manso Porto, Carmen (1991): «El convento de Santa María de Valdeflores de Viveiro», Estudios Mindonienses, 7: 331-364.

Marcerano, Simone (2006): Canti di scherno e maldicenza. Alessandría: Edizoni dell’Orso.

Marcenaro, Simone (ed.) (2012a): Osoiro Anes, Cantigas. Edizione critica, traduzione, note e glossario. Roma: Carocci.

Marcenaro, Simone (ed.) (2012b): Pero Garcia Burgales, Canzoniere. Poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizione dell’Orso.

Marcenaro, Simone (2013): Trovatori alla corte di Alfonso X. Afonso Mendez de Besteiros e Estevan Faian. Roma: Aracne Editrice.

Marcenaro, Simone (ed.) (2015a): Afonso Anes do Coton, Cantigas. Edizione critica, traduzione, note e glossario. Roma: Carocci.

Marcenaro, Simone (2015b): «Duplicazioni, doppie tradizioni e attribuzioni divergenti nella tradizione lirica galego-portoghese», Critica del Testo, XVIII/3 (Anomalie, residui, riusi): 73-102.

Mariño Ferro, Ramón (1995): O sexo na poesía popular. Vigo: Edicións do Cumio.

Mariño Paz, Ramón (1995): «Consideracións sobre a historia dos sufixos -anza / -ancia, -enza / -encia, -iza / -icia, -izo / -icio e as terminacións -za / -cia e -zo / -cio do galego», Verba, 22: 157-189.

Mariño Paz, Ramón (2000): «Cronoloxía da regularización dos temas de perfecto dos verbos valer e doer en galego», en Rodríguez, José Luís (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero: I, 699-711. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela.

Mariño Paz, Ramón (2005): «Cronoloxía da extinción dos lexemas criv- / crev- e siv- / sev- dos temas de perfecto dos verbos cre(e)r e se(e)r no galego medieval», en Boullón Agrelo, Ana Isabel & Couceiro Pérez, José Luís & Fernández Rei, Francisco, As tebras alumeadas: estudos filolóxicos ofrecidos en monaxe a Ramón Lorenzo: 191-204. Santiago de Compostela: USC.

Mariño Paz, Ramón (2006): «Heterosilabificación e coalescencia de hiatos en posición interior de palabra no gaelgo medieval (séculos XIII-XVI)», Verba, 33: 69-101.

Marques Braga (1945): Cancioneiro da Ajuda. Volume I. Lisboa: Livraria Sá da Costa.

Marroni, Giovanna (1968): «Le poesie di Pedr’ Amigo de Sevilha», Annali dell’Istituto Universitario Orientale, X: 189-340.

Martín Gaite, Carmen & Ruíz Tarazona, Andrés (1972): Ocho siglos de poesía gallega. Madrid: Alianza Editorial.

Martín Pérez (2012-2013): Livro das Confissões. Edição semidiplomática, introdução e notas de José Barbosa Machado e Fernando Alberto Torres Moreira. Braga: Edições Vercial.

Martínez López, Ramón (ed.) (1963): General Estoria. Versión gallega del siglo XIV. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Martínez Martínez, Faustino (2006): «De amor y de feudos: Lectura jurídica del Cancioneiro de Ajuda», Foro. Revista de ciencias jurídicas y sociales (Nueva época), 3: 159-222.

Martínez Meléndez, Mª. del Carmen (1989): Los nombres de tejidos en castellano medieval. Granada: Universidad de Granada.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1992): As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica con introdución, notas e glosário. Santiago de Compostela: Laiovento.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1993): «Nova proposta textual da cantiga B 1528 de Gil Perez Conde. Frustração amorosa e blasfémia», en Nascimento, Aires A. & Ribeiro, Cristina Almeida (orgs.), Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval: 214-221. Lisboa: Edições Cosmos / AHLM.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996): Natura das animalhas. Bestiario medieval da lírica profana galego-portuguesa. Vigo: A Nosa Terra.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1998): «“Todos dizen que Deus nunca pecou...”. Da deriva heterodoxa», en Polo Reino de Galiza, 18: 39-62. Vigo: A Nosa Terra.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1999): A indócil liberdade de nomear (Por volta da «interpretatio nominis» na literatura trovadoresca. A Coruña: Espiral Maior.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1999): «“Falad’amigo... Falade migo” (Para a descrición e discreción dos usos paronomásticos no trobadorismo profano galego-portugués)», en Brea, Mercedes (coord.): Actas do Congreso Internacional “O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois”: 403-426. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Martínez Pereiro, Paulo (2000): «Da ‘interpretatio’ e da ‘damnatio nominis’: El vira / Elvira», en José Luís Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, pp. 445-477.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (2007): «Em volta da retoricidade do trovadorismo profano galego-português», en Querer crer entrever (Expresións críticas de reflexión e lectura): 191-205. Santiago de Compostela: Laiovento.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (2014 [1992]): “Au sujet des chevaux in-existants dans la Poésie Satirique Galicienne-Portugaise du Moyen-Âge», en Le cheval dans le monde médiéval. Senefiance. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence (Publication sur OpenEdition Books).

Matalobos, Manuel Celso (1989): Escolma poético-musical galega. Santiago de Compostela: Velograf S. A.

Mateus, Maria Helena Mira (ed.) (2010 [1970]): Vida e Feitos de Júlio César. Edição crítica da tradução portuguesa quatrocentista de «Li fet des romains» por ... Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian [3 vols.].

Mattoso, José (ed.) (1980): Portugalia Monumenta Historica. Nova Série. Volume II. Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Edição crítica por José Mattoso. Lisboa: Academia das Ciências [2 tomos].

Mattoso, José & Piel, Joseph (eds.) (1980): Portugalia Monumenta Historica. Nova Série. Volume I. Livros Velhos de Linhagens. Edição crítica por Joseph Piel e José Mattoso. Lisboa: Academia das Ciências.

MedDB = Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa [base de datos en liña]. Versión 3.6. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades <http://www.cirp.gal/meddb>

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1966): O cancioneiro de Pero Meogo. Vigo: Galaxia.

Menéndez Pidal, Ramón (1954 [1908-1912]): Cantar de Mio Cid. Texto, gramática y vocabulario. II. Vocabulario. Madrid: Espasa-Calpe.

Mettmann, Walter (ed.) (1959-1972): Afonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria. Coimbra: Universidade [4 vols.].

Mettmann, Walter (1966): «Zu Text und Inhalt der altportugiesischen Cantigas d'escarnho e de mal dizer», Zeitschrift für romanische Philologie, 82: 308-319.

Mettmann, Walter (ed.) (1986-1989), Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa Maria. Madrid: Castalia [3 vols.].

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (ed.) (1989 [1885]): Poesias de Francisco de Sá de Miranda. Edição de... Reprodução em fac-símile do exemplar com data de 1885 da Biblioteca Nacional. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1895a): «Zum Liederbuch des Königs Denis von Portugal», Zeitschrift für romanische Philologie, XIX: 513-541.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1895b): «Fragmentos etymologicos», Revista Lusitana, III: 129-190.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1900-1901): «Lais de Bretanha», Revista Lusitana, VI: 1-43.

Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1990 [1904]): Cancioneiro da Ajuda, Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1990 [reimpressão da edição de Halle, 2 vols].

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (2004 [1896-1905]): Glossas Marginais ao Cancioneiro Medieval Português. Ed. de Vieira, Yara Frateschi & Rodríguez, José Luís & Morán Cabanas, M. Isabel & Souto Cabo, José António. Coimbra: Universidade.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1922): «Glossário», en Cancioneiro da Ajuda, Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1990 [reimpressão da edição de Halle de 1904].

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1924): «Em volta de Sancho II», Lusitânia. Revista de Estudos Portugueses, II/1: 7-25.

Minervini, Vincenzo (1974): Le poesie di Ayras Carpancho. Napoli: s.l.

Miranda, José Carlos Ribeiro (2004): Aurs mesclatz ab argen. Sobre a primeira geração de trovadores galego-portugueses. Porto: Edições Guarecer.

Miranda, José Carlos Ribeiro (dir.) & Ailenii, Simona & Correia, Isabel & Laranjinha, Ana Sofia & Rabaçal, Eduarda (eds.) (2016): Estória do Santo Graal. Livro Português de José de Arimateia. Porto: Estratégias Criativas.

Molteni, Enrico (1880): Il canzoniere portoghese Colocci-Brancuti pubblicato nelle parti che completano il codice vaticano 4803. Halle a.S.: Max Niemeyer Editore.

Monaci, Ernesto (1875): Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana. Halle a.S.: Max Niemeyer Editore.

Mongelli, Lênia Márcia (2009): Fremosos Cantares. Antologia da lírica medieval galego-portuguesa. São Paulo: Martins Fontes.

Mongelli, Lênia Márcia de Medeiros & Maleval, Maria do Amparo Tavares & Vieira, Yara Frateschi (1995): Vozes do Trovadorismo Galego-Português. Cotia, SP: Íbis.

Monteagudo Romero, Enrique (1984): «Apéndice I. Textos e notas», en Armando Cotarelo Valledor (1934), Cancionero de Payo Gómez Chariño, almirante y poeta (siglo XIII): 305-381. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez [Ed. facsimilar: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia].

Monteagudo, Henrique (1994): «Subxuntivo futuro / indicativo presente na prótase das oracións condicionais do galego medieval», en Lorenzo Vázquez, Ramón (ed.), Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas: VI, 337-352. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Monteagudo, Henrique (1998a): O son das ondas. Mendiño, Martín Codax, Johán de Cangas. Xograres da beiramar. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (1998b): «O marco histórico-literario. A lírica trobadoresca galego-portuguesa», en Monteagudo, Henrique & Pozo Garza, Luz & Alonso Montero, Xesús, Tres poetas medievais da ría de Vigo. Martín Codax, Mendiño e Xohán de Cangas: 11-158. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (2008): Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Monteagudo, Henrique (2013): «“Cuita grand’e cuidado”» (A 32) / “Coita grand’e coydado” (B 174). Estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos». Boletín da Real Academia Galega, 374: 209-299.

Monteagudo, Henrique (2014): «Segudar, non segurar: “Da ren que mays amey / Daquela me segudades” (Osoyro Anes, B 40)». Washington, DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, 2. Dispoñíbel en: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2014/12/Monteagudo-Segudar-Article.pdf

Monteagudo, Henrique (2015): «Variación scriptolingüística e estratigrafía comparada de A e B: achegas á proto-tradición manuscrita dos cancioneiros galego-portugueses», Diacrítica, 29/1: 471-496.

Monteagudo, Henrique (ed.) (2017 [1998]): Martin Codax, Cantigas. Vigo: Galaxia / Consello Social - Universidade de Vigo.

Monteagudo, Henrique (2018): «Mirar o mar. A singularidade de Martin Codax», Grial, 217: 92-101.

Monteagudo, Henrique (2019a): «Os pronomes oblicuos libres min e nos cancioneiros trobadorescos», Revista Galega de Filoloxía, 20: 91-118.

Monteagudo, Henrique (2019b): «Variación scriptolingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: As variables <nh/n> e <ss/s>», en Ernestina Carrilho & Ana Maria Martins & Sandra Pereira & João Paulo Silvestre (eds.), Estudos linguísticos e filológicos oferecidos a Ivo Castro. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 859-959.

Monteagudo, Henrique (2019c): «Variación e cambio lingüístico no galego-portugués (séculos XIII-XIV): os clíticos me / mi e lle / lhi e outras formas en <-e> final», Boletín da Real Academia Galega, 380: 280-381.

Monteagudo, Henrique (2019d): «Para a análise grafemática da *Recompilación tardía (*Livro das Cantigas)», en González, Déborah (ed.), Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática: 157-194. ArGaMed. Arquivo Galicia Medieval (nº 2), Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Montero Curiel, Pilar & Montero Curiel, María Luisa (2005): El léxico animal del Cancionero de Baena. Madrid: Iberoamericana.

Montero Santalla, José Martinho (1992): «A cantiga "Dissérom-m’hoj’, ai amiga, que nom" (Bc 838, V 424), de Paai Gómez Charinho († ca 1295), e a sua expressom jogar bem/mal (a alguém)», Agália, 29: 61-102.

Montero Santalha, José-Martinho (1997): «As sete cantigas de amor de Dom Dinis do fragmento Sharrer», Agália, 50: 229-237.

Montero Santalla, José-Martín (2000): As Rimas da Poesia Trovadoresca Galego-Portuguesa: Catálogo e Análise, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Montero Santalha, José-Martinho (2002): «Existe rima de vogal aberta com vogal fechada na poesia trovadoresca galego-portuguesa?», Revista Galega de Filoloxía, 3: 107-143.

Montero Santalha, José-Martinho (2003): «[Recensão a] Giuseppe Tavani, Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa: introdução, ediçñao crítica e fac-símile, Lisboa: Edições Colibri (Colecção “Viator”, vol. 2), 1999, 56 pp.», Revista Galega de Filoloxía, 4: 163-170.

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas do Rei Dom Denis (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15195254/As_cantigas_do_rei_Dom_Denis_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Afonso Páez de Brágaa (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15220371/As_cantigas_de_Afonso_P%C3%A1ez_de_Br%C3%A1gaa_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Airas Páez (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15247432/As_cantigas_de_Airas_P%C3%A1ez_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «A cantiga de Fernám do Lago: “D’ ir a Santa Maria” (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15271499/A_cantiga_de_Fern%C3%A1m_do_Lago_D_ir_a_Santa_Maria_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Fernám Padrom (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15209979/As_cantigas_de_Fern%C3%A1m_Padrom_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «A cantiga do trovador Golparro: “Mal faç’ eu, velida, que ora nom vou” (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15271528/A_cantiga_do_trovador_Golparro_Mal_fa%C3%A7_eu_velida_que_ora_nom_vou_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Joám, “jograr, morador em Leom” (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15269674/As_cantigas_de_Jo%C3%A1m_jograr_morador_em_Leom_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Joám de Cangas (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15269136/As_cantigas_de_Jo%C3%A1m_de_Cangas_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Joám de Requeixo (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15263544/As_cantigas_de_Jo%C3%A1m_de_Requeixo_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Martim Campina (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15269628/As_cantigas_de_Martim_Campina_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Martim Codax (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15247816/As_cantigas_de_Martim_Codax_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Martim de Caldas (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15400015/As_cantigas_de_Martim_de_Caldas_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Martim de Gĩizo (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15384690/As_cantigas_de_Martim_de_G%C4%A9izo_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Martim Padrozelos (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15441691/As_cantigas_de_Martim_Padrozelos_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Nuno Treez (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en
<https://www.academia.edu/15263801/As_cantigas_de_Nuno_Treez_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Pae Calvo (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15268917/As_cantigas_de_Pae_Calvo_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Pero de Berdia (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15219744/As_cantigas_de_Pero_de_Berdia_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Pero Moogo (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15400836/As_cantigas_de_Pero_Moogo_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2007): «Um artigo inédito de José Maria Álvarez Blázquez sobre o trovador Airas Moniz d’ Asma», Agália, 91-92: 9-38. Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/10220677/Um_artigo_in%C3%A9dito_de_Jos%C3%A9_Maria_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez_sobre_o_trovador_Airas_Moniz_d_Asma_2007_>

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «A cantiga de Afonso Fernández Cubel: “De como mi_ora com el-rei aveo” (edição digital) [2004]». Dispoñíbel https://www.academia.edu/15271420/A_cantiga_de_Afonso_Fern%C3%A1ndez_Cubel_De_como_mi_ora_com_el-rei_aveo_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas de Vidal, “judeu d’ Elvas” (edição digital) [2004]». Dispoñíbel https://www.academia.edu/15263406/As_cantigas_de_Vidal_judeu_d_Elvas_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_

Montoya, Jesús (ed.) (1988): Alfonso X el Sabio, Cantigas. Madrid: Cátedra.

Morabito, Maria Teresa (1987): «Le due cantigas d’amigo di Estevam Coelho», Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, série 2ª, 2/1: 7-21.

Morán, César (1999): Río de son e vento. Unha antoloxía da poesía galega. Vigo: Xerais.

[Morán, César] (2001): Antoloxía da lírica medieval. A Coruña: La Voz de Galicia [Biblioteca Galega 120].

Morán Cabanas, Maria Isabel (2001): Traje, gentileza e poesia. Moda e vestimenta no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Lisboa: Estampa.

Morán Cabanas, Maria Isabel (2021): «A propósito de momo e o corpo carnavalesco: de Joan Baveca e a sátira galego-portuguesa ao Cancioneiro Geral», Cuadernos de Estudios Gallegos, LXVIII, 134: 125-156.

Moreno Moreno, María Águeda (2014): «Los adjetivos collón y poltrón. Estudio y evolución en el español de estos italianismos», en Moreno Moreno, María Águeda & Torres Martínez, Marta (2014). Estudios de léxico histórico español: 17-59. Salamanca: Luso-Española de Ediciones.

Morollón Hernández, Pilar (2005): «Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 de la ciudad de Toledo» en Espacio, Tiempo y Forma (Serie III. Historia Medieval), 18: 265-439.

Moura, Caetano Lopes de (1847): Cancioneiro d’Elrei D. Diniz, pela primeira vez impresso sobre o manuscripto da Vaticana. Paris: Em Casa de J. P. Aillaud.

Muriano Rodríguez, María Montserrat (1996): Nuno Rodrigues de Candarey: problemas codicológicos y textuales (Edición de sus cantigas). Universidade da Coruña, Memoria de Licenciatura (inédita).

Muriano Rodríguez, María Montserrat (1998): «En gran coita vivo, sennor (A68, B[181bis] / B1451, V1061). Un posible caso de reelaboración en la lírica gallego-portuguesa», en Parrilla, Carmen & Campos, Begoña & Campos, Mar & Chas, Antonio & Pampín, Mercedes & Pena, Nieves (eds.): Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): II, 479-491. A Coruña: Universidade da Coruña.

Muriano Rodríguez, María Montserrat (2005): «Edición de En gran coita vivo, senhor de Johan de Gaya», en Parrilla, Carmen & Pampín, Mercedes (eds.), Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de eptiembre de 2001): III, 221-237. Noia: Toxosoutos.

N = Pergamiño Vindel. New York, The Morgan Library & Museum, M.979, século XIII, último cuarto [Eds. facsimilares: Ferreira, Manuel Pedro (1986): O Som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-XIV). Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional - Casa da Moeda; Arbor Aldea, Mariña (coord.) (2016): Pergamiño Vindel. Barcelona: Moleiro Editor].

Navaza, Gonzalo (2012): «A grafía do fonema prepalatal fricativo xordo en topónimos e apelidos galegos», Estudos de Lingüística Galega, 4: 169-185.

Nemésio, Vitorino (1961 [1949]): A Poesia dos Trovadores. Antologia. Selecção e introdução de ... Lisboa: Livraria Bertrand.

Neves, Orlando (2004): Cantigas Obscenas de Escárnio e Maldizer. Lisboa: Notícias Editorial.

Niermeyer, J. F. (1993): Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Leiden: E. J. Brill.

Nieto Jiménez, Lidio & Alvar Ezquerra, Manuel (2007): Nuevo tesoro lexicográfico del español (S. XIV-1792). Madrid: Arco Libros.

Nobiling, Oskar (2007 [1907]): «As Cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade, Trovador do Século XIII», en As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos: 39-143. Ed. organizada por Yara Frateschi Vieira. Niterói, RJ: EdUFF.

Nobiling, Oskar (2007 [1907b]): «Acerca do Texto e da Interpretação do Cancioneiro da Ajuda», en As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos: 173-218. Ed. organizada por Yara Frateschi Vieira. Niterói, RJ: EdUFF.

Nobiling, Oskar (2007 [1908]): «A edição do Cancioneiro da Ajuda, de Carolina Michaëlis de Vasconcelos», en As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos: 219-256. Ed. organizada por Yara Frateschi Vieira. Niterói, RJ: EdUFF.

Nunes, Irene Freire (ed.) (1986): Coronica Troiana em Limguajem Purtuguesa. Lisboa: Colibri.

Nunes, Irene Freire (ed.) (1995): A Demanda do Santo Graal. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Nunes, Irene Freire (ed.) (2007): Horto do Esposo. Lisboa: Colibri.

Nunes, José Joaquim (1919): «Don Pero Gomez Barroso, trovador português no século XIII», Boletín de la Real Academia Gallega, 130: 265-268; 132: 321-325; 133: 7-10.

Nunes, José Joaquim (1928-1929): «Contribuição para um dicionario da lingua portuguesa arcaica», Revista Lusitana, 27: 5-79.

Nunes, José Joaquim (1931): «Cantigas de Martim Codax, presumido jogral do século XIII», Revista Lusitana, XXIX: 5-32.

Nunes, José Joaquim (1932): Florilégio da Literatura Portuguesa Arcaica trechos, coligidos em obras escritas desde o comêço do século XIII até os primeiros anos do século XVI. Lisboa: Imprensa Nacional.

Nunes, José Joaquim (1959 [1921]): Crestomatia Arcaica: excertos da literatura portuguesa desde o que máis antigo se conhece até ao século XVI: acompanhados de introdução gramatical, notas e glossário. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Nunes, José Joaquim (1972 [1932]: Cantigas de Amor dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro.

Nunes, José Joaquim (1973 [1926-1928]): Cantigas de Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro. 

Nunes, Eduardo Alexandre Borges (1981): Abreviaturas Paleográficas Portuguesas. Lisboa: Faculdade de Letras.

Oliveira, António Resende de (1994): Depois do espectáculo trobadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculos XIII e XIV. Lisboa: Colibri. 

Oliveira, António Resende de (2001): O trovador galego-português e o seu mundo. Lisboa: Notícias. 

Oliveira, António Resende de (2019): « A primeira vida de Paio Gomes Charinho, trovador e almirante do mar», Acta Iassyensia Comparationes, 2019/3: 123-132. Dispoñíbel en  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=815682

Oliveira, Corrêa de & Machado, Luís Saavedra (1969): Textos portugueses medievais. Coimbra: Coimbra Editora.

Oviedo y Arce, Eladio (1917): El genuino «Martín Codax», juglar gallego del siglo XIII segun un apógrafo trescentista de su «cancionero». Coruña: Litografía e imprenta Roel.

P = Copia de “Vaasco Martĩiz pois vós trabalhades” de Afonso Sanchez [384 / 9,14], Biblioteca Pública Municipal, Porto, Ms. 72, ff. 65r-66r, séc. XVII.

PalMed = Base de datos paleográfica da lírica galego-portuguesa [base de datos en liña]. Versión 1.0. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades <http://bernal.cirp.gal/ords/f?p=113:1:12625781543198:::::>

Panunzio, Saverio (ed.) (1992 [1967]): Pero da Ponte, Poesías. Vigo: Galaxia.

Pardo de Neyra, Xulio (2005): Martin de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa? Noia: Toxosoutos.

Paredes, Juan (2001): El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Edición crítica con introducción, notas y glosario. Roma: Japadre Editore.

Paredes, Juan (2010a): El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Edición crítica con introducción, notas y glosario. Santiago de Compostela: USC (Anexo 66 de Verba).

Paredes, Juan (ed.) (2010b): Alfonso X el Sabio, Poesía. Cantigas de amigo, de amor y de escarnio y maldecir. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Paredes, Juan (ed.) (2010c): Alfonso X, Cantigas profanas. Madrid: Castalia.

Pedro, Susana (2016 [2004]): «Análise paleográfica das anotações marginais e finais no Cancioneiro da Ajuda» [relatorio presentado no Colóquio Cancioneiro da Ajuda (1904-2004). Lisboa, 11-13 de Novembro de 2004]. Dispoñíbel en http://www.fcsh.unl.pt/philologia/Pedro2004_AnalisePaleografica.pdf

Peláez, Mario (1897): Vita e poesie di Bonifazio Calvo, trovatore genovese. Torino: Ermanno Loescher.

Pellegrini, Silvio (1928): Auswahl altportugiesischer Lieder. Halle / Saale. 

Pellegrini, Silvio (1959 [1928]): «Due poesie d’Alfonso X», en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese: 94-116. Bari: Adriatica Editrice.

Pellegrini, Silvio (1959 [1928]): «I “lais” portoghesi del codice vaticano 7182», en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese: 184-199. Bari: Adriatica Editrice.

Pellegrini, Silvio (1969): Il canzoniere di D. Lopo Liáns [Da «Annali - Sezione Romanza» dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli XI]. Napoli: s.l.

Pellegrini, Silvio (1977 [1972]), «Arnaut (Catalan?) e Alfonso X di Castiglia», en Varietà romanze: 185-193. Bari: Adriatica Editrice.

Pena, Xosé Ramón (1990): Literatura Galega Medieval. Vol. II. Antoloxía de textos comentados (lírica e prosa). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Pena, Xosé Ramón (1992): Manual e antoloxía da Literatura Galega Medieval. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Pena, Xosé Ramón (1998a): «Obra de Martín Codax», en Álvarez Blázquez, Xosé María (1998 [1962]), Martín Codax, cantor do mar de Vigo. Edición, notas e fixación do texto de ...: 63-78. Vigo: Xerais / Concello de Vigo.

Pena, Xosé Ramón (1998b): «Textos e fontes», en Cid Cabido, Xosé (coord.), Johán de Cangas. Martín Codax. Meendinho: 77-110. Vigo: Xerais.

Pena, Xosé Ramón (1998c): Xograres do Mar de Vigo: Johán de Cangas, Martín Codax, Meendinho. Vigo: Edicións Xerais.

Pensado, José Luis (ed.) (1958): Miragres de Santiago. Madrid: Revista de Filología Española – Anejo LXVIII.

Pensado, José Luis (1985), “El ‘Foucelegon’ de Martin Soarez”, Revista da Biblioteca Nacional 1: 23-29.

Pereira, Bento (1697): Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... Septima editio auctior, et locupletior  ab Academia Eborensi. Eborae: ex Typographia Academiae.

Pereira, Gabriel (1909): «Livro d’alveitaria do Mestre Giraldo», Revista Lusitana XII: 2-62.

Pérez Barcala, Gerardo (2013): A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo. A Coruña: Fundación Barrié.

Piccat, Marco (1989): «Le cantigas d'amor di Bonifacio Calvo», Zeitschrift für Romanische Philologie, 105: 161-177.

Piccat, Marco (1995): Il canzoniere di Don Vasco Gil. Bari: Adriatica Editrice.

Piccolo, Francesco (1951): Antologia della lirica d’amore gallego-portoghese. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Pichel Gotérrez, Ricardo (2014): A Historia Troiana (BMP ms. 558). Edición e estudo histórico-filolóxico. Universidade de Santiago de Compostela, Tese de doutoramento (inédita).

Pichel Gotérrez, Ricardo (2019): «O maldizer e o universo artúrico en Esquio», Olga. Revista de poesía galega en Madrid, 7: 57-67.

Piel, Joseph M. (1948): Livro dos Oficios de Marco Tullio Ceceram o qual tornou en linguagem o Ifante D. Pedro. Coimbra: Por ordem da Universidade.

Piel, Joseph M. (1986 [1944]): Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela que fez El-Rey Dom Eduarte. Ed. crítica. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (ed. facsimilar).

Pimpão, Álvaro Júlio da Costa (1942): Cantigas d’el-rei D. Dinis. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Pousada Cruz, Miguel Ángel (2009): «A cantiga de escarnho e maldizer de Nuno Fernandez Torneol. Unha proposta de edición», en Brea, Mercedes (coord.): Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani: 371-388. Santiago de Compostela : Intituto Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Pousada Cruz, Miguel Á. (2013): O cancioneiro de Nuno Fernandez Torneol. Edición crítica (en formato impreso e electrónico) e estudo, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade de Santiago de Compostela.

Pousada Cruz, Miguel Ángel (2015): «Las “cantigas” de Sancho Sanchez, Clérigo», Estudios Románicos, 24: 173-197.

Projeto Littera = Lopes, Graça Videira & Ferreira, Manuel Pedro et alii (2011-), Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA <http://cantigas.fcsh.unl.pt>

Pagani, Walter (1971): «Il Canzoniere di Estevan da Guarda», Studi Mediolatini e Volgari, XIX, 53-179.

Piel, Joseph M. (1989): Estudos de Linguística Histórica Galego-Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda

Querido, Andreia (2016): O cancioneiro de Airas Engeitado, trovador. Edição crítica e estudo. Lisboa. Bibliotrónica Portuguesa. Dispoñíbel en <http://www.bibliotronicaportuguesa.pt/originais/>

Radulet, Carmen M. (ed.) (1979), Estevam Fernandez d’Elvas, Il canzoniere. Bari: Adriatica Editrice.

Ramos, Maria Ana (1988): «Um provençalismo no Cancioneiro da Ajuda: senner», en Kremer, Dieter (ed.), Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85º aniversário: 621-637. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Ramos, Maria Ana (1994): «O Cancioneiro da Ajuda. História do manuscrito, descrição e problemas», en Cancioneiro da Ajuda. Apresentação, estudos e índices: 27-47. Lisboa: Edições Távola Redonda / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico / Biblioteca da Ajuda.

Ramos, Maria Ana (2009): «Transmissão e apropriação linguística na poesia medieval “ne m’en chal[t]”», Floema, 5: 103-125.

Ramos, Maria Ana (2012): «Língua literária e interferências linguísticas», en Burki, Yvette & Cimeli, Manuela & Sánchez, Rosa (coords.): Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue Encuentros filológicos (ibero)románicosEstudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid: 348-361. München: Peniope - Verlag Anja Urbanek.

Raynouard, François Just Marie (1836): Lexique roman ou Dictionnaire des troubadours, comparée avec les autres langues de l’Europe latine. Paris: De l’Imprimerie de Crapelet.

Real Academia Española (1726-1739): Diccionario de Autoridades [= Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua [...]. Madrid: Imprenta de Francisco del Hierro].  Dispoñíbel en <http://web.frl.es/DA.html>

Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española. Dispoñíbel en <http://dle.rae.es>

Reali, Erilde (1962): «Il Canzoniere di Pedro Eanes Solaz», Annali dell’Istituto Universitario Orientale, IV: 167-195.

Reali, Erilde (1964): Le “cantigas” di Juyão Bolseyro. Napoli: Publicazioni de la Sezione Romanza dell’Istituto Universitario Orientale.

Reckert, Stephen & Macedo, Helder (1980): Do Cancioneiro de Amigo. Lisboa: Assírio & Alvim.

Rettore, Carlo (2020):«Memoranda: dettagli dimenticati intorno ad Airas Paez (RM 15) e nuova edizione di una cantiga d’amor atipica», Carte Romanze, 8/2: 7-28.

Revilla, Federico (2012 [1990]): Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra.

Rey Somoza, Antonio (1998): «A obra de Diego Moniz», en Parrilla, Carmen & Campos, Begoña & Campos, Mar & Chas, Antonio & Pampín, Mercedes & Pena, Nieves (eds.): Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): II, 551-564. A Coruña: Universidade da Coruña.

RILG = Recursos Integrados da Lingua Galega. Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega <http://sli.uvigo.es/RILG/>

Río Riande, María Gimena del (2011): «Filología del texto y filología material. Sobre la doble copia de una cantiga de amigo en el Cancionero del rey Don Denis», e-Humanista, 18: 287-306.

Rios Milhám, José (2017): Lírica trovadoresca em língua portuguesa. Exercícios ecdóticos I [Cantigas 1-167] <https://www.academia.edu/33877336/L%C3%ADrica_trovadoresca_em_l%C3%ADngua_portuguesa._Exerc%C3%ADcios_ecd%C3%B3ticos_1_>

Rios Milhám, José (2018a): Lírica trovadoresca em língua portuguesa. Exercícios ecdóticos II [Cantigas 168-334] <https://www.academia.edu/35725108/L%C3%ADrica_trovadoresca_em_l%C3%ADngua_portuguesa._Exerc%C3%ADcios_ecd%C3%B3ticos_2_>

Rios Milhám, José (2018b): Lírica trovadoresca em língua portuguesa. Exercícios ecdóticos III [Cantigas 335-505] <https://www.academia.edu/37014591/L%C3%ADrica_trovadoresca_em_l%C3%ADngua_portuguesa._Exerc%C3%ADcios_ecd%C3%B3ticos_3_>

Ríos Panisse, M. del Carmen (1977): Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. I. Invertebrados y peces. Santiago de Compostela: USC (Anexo 7 de Verba).

Riquer, Martín de (1983): Los trovadores. Historia literaria y textos. Barcelona: Ariel [3 vols.].

Rivas Quintas, Eligio (1978): Frampas. Contribución al diccionario gallego. Salamanca: CEME.

Rivas Quintas, Eligio (1991): Onomástica persoal do noroeste hispánico. Lugo: Alvarellos.

Roberts, Kimberley S. (1940): Orghography, Phonology and Word Study of The Leal Conselheiro. Philadelphia: Lancaster Press.

Rodríguez, José Luís (1980): El cancionero de Joan Airas de Santiago. Edición y estudio. Santiago de Compostela: USC (Anexo 12 de Verba).

Rodríguez, José Luís (1983): «Castelhanismos no galego-português de Afonso X, o Sábio», Boletim de Filologia, Lisboa, 28: 7-19.

Rodríguez, José Luís (1988): «Os nomes dos trovadores. Algumhas anotaçons para umha fixaçom possível», en Beltrán, Vicente (ed.), Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela, 2 al 6 de Diciembre de 1985): 523-538. Barcelona: PPU.

Rodríguez Castaño, María del Carmen (1997): «Una cantiga de amor de Johan Fernandez d’Ardeleyro», en Lucía Megías, José Manuel (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995): II, 1.315-1.334. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Rodríguez González, Eladio (1958-1961): Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano. Vigo: Editorial Galaxia [3 vols.].

Rodríguez Guerra, Alexandre (2013): «Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal», Revista Galega de Filoloxía, 14: 161-199.

Romaní Martínez, Miguel (1989): Colección Diplomática do Mosteiro cisterciense de Santa Maria de Oseira (Ourense). Santiago de Compostela, Tórculo Edicións.

Rodríguez Parada, Raquel (2019): O léxico do enxoval (ss. XIII-XVI). Contribución ao estudo semántico dos tecidos, vestiario e complementos na prosa documental galega, Tese de Doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela. Dispoñíbel en http://hdl.handle.net/10347/19891

Ron Fernández, Xosé Xabier (1998): «Johan Jograr, morador en León. Edición crítica e estudio das súas cantigas», en Chas Aguión, Antonio & Pampín Barral, Mercedes & Pena Sueiro, Nieves & Campos, Begoña & Parrilla García, Carmen & Camos, Mar (eds.), Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): II, 583-606. A Coruña: UDC.

Roncaglia, Aurelio (1986): «Glanures de critique textuelle dans le domaine de l’ancienn lyrique galégo-portugaise: le pardon de la Balteira et le casamento de la “tendeira”», en Critique Textuelle Portugaise. Actes du Colloque (Paris, 20-24 Octobre 1981): 19-27. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian / Centre Culturel Portugais.

Roncaglia, Aurelio (1994): «Sorrabar», Studi Testuali, 3: 91-94.

Rossi, N. (dir.) & Mota, Jacira Andrade & Matos, Rosa Virgínia (eds.) (1965): Livro das Aves. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro.

Samyn, Henrique Marques (2019): «Feminilidades desviantes na lírica trovadoresca galego-portuguesa: acerca de três cantigas sobre soldadeiras», Signum, 20/1: 22-43.

Sánchez de Vercial, Clemente (2005-2013): Sacramental [Chaves, 1488]. Edição semidiplomática, introdução, lematização e notas de José Barbosa Machado. Braga: Edições Vercial.

Sánchez-Prieto Borja, Pedro (1988): Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica. Madrid: Arco Libros.

Sánchez-Prieto Borja, Pedro & Díaz Moreno, Rocío & Trujillo Belso, Elena (2006): Edición de textos alfonsíes en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línez]. Corpus diacrónico del español. Siete Partidas <http://www.rae.es>

Sansone, Giuseppe E. (1990): Diorama lusitano. Poesie d’amore e di scherno dei trovatori galego-portoghesi. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli.

Santana, Maria Olinda Rodrigues (1999): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes. Introdução, edição diplomática e notas. Mirandela: João Azevedo Editor.

Santos, Ana Paula Figueira & Saraiva, Anísio Miguel de Sousa (1997-1998): «O Património da Sé de Viseu segundo um inventário de 1331», Revista Portuguesa de História, XXXII: 95-148.

[Seoane, Luís] (1941): Poesía gallega medioeval de los siglos XII al XV. Buenos Aires: Emecé Editores.

Sequeira, Francisco Júlio Martins (1957): Apontamentos acerca do Falar do Baixo-Minho. Lisboa: Edição da “Revista de Portugal”.

Sharrer, Harvey L. (1991): «Fragmento de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis, Musicadas – uma Descoberta», en Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval: I, 13-29. Lisboa: Edições Cosmos.

Sharrer, Harvey L. (1994): «The Acclimatization of the Lancelot-Grail Cycle in Spain and Portugal», en Kibler, William W. (ed.), The Lancelot-Grail Cycle: Text and Transformation: 175-190. Austin: University of Texas Press.

Silva, Antonio de Moraes (1789): Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado e accrescentado por ... Lisboa: Na officina de Simão Thaddeo Ferreira [2 vols.].

Simões, Manuel (1991): Il Canzoniere di D. Pedro, conte di Barcelos. L’Aquila: Japadre Editore.

Sodré, Paulo R. (1998): Um trovador na berlinga: As cantigas de amigo de Nuno Fernandez Torneol. Cotia, SP: Íbis.

Soto Arias, María Rosario & González García, Luis (2007): «Do verbo antigo en Johan Garcia de Guilhade», Cadernos de Fraseoloxía Galega, 9: 223-232.

Souto Cabo, José António (2008): Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII. A Coruña: Monografía 5 da Revista Galega de Filoloxía.

Souto Cabo, José Antonio (2012b): «In capella domini regis, in Ulixbona e outras nótulas trovadorescas», en Martínez Pérez, Antonia & Baquero Escudero, Ana Luisa (eds.): Estudios de Literatura Medieval. 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 777-784. Murcia : Universidad de Murcia.

Souto Cabo, José António (2012a): Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa. Niterói: EdUFF.

Souto Cabo, José Antonio (2012b): «In capella domini regis, in Ulixbona e outras nótulas trovadorescas», en Martínez Pérez, Antonia & Baquero Escudero, Ana Luisa (eds.): Estudios de Literatura Medieval. 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 777-784. Murcia : Universidad de Murcia.

Souto Cabo, José António (2012c): «Lopo Lias: entre Orzelhão e Compostela», Diacrítica. Ciências da Linguagem, 25/1: 111-135.

Souto Cabo, José António (2012d): «En Santiago, seend’albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas», Verba, 39: 273-298.

Souto Cabo, José António (coord.) (2017): Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa. Primerios textos em português: cantigas trovadorescas, prosa literária e documentação instrumental. Lisboa: Círculo de Leitores.

Souto Cabo, José António (2018): «Martim Codax e o fenómeno jogralesco na Galiza sul-ocidental», en Rodríguez Guerra, Alexandre & Arias Freixedo, Xosé Bieito (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval: 83-101. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Souto Cabo, José António (2022): «Aparescerá porla presente escriptura atá o tempo en que somos. Ainda sobre a Crónica de Santa Maria de Íria», en Pichel, Ricardo (ed.): «Tenh’eu que mi fez el i mui gram bem». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer: 591-644. Madrid: Ediciones Sílex.

Souto Cabo, José António & Vieira, Yara Frateschi (2004): «Para um novo enquadramento histórico-literário de Airas Fernandes, dito “Carpancho”», Revista de Literatura Medieval, 16: 221-277.

Spaggiari, Barbara (1980): «Il canzoniere di Martim Codax», Studi Medievali, 3ª serie, XXI/1: 367-409.

Spampinato Beretta, Margherita (ed.) (1987): Fernan Garcia Esgaravunha, Canzoniere. Napoli: Liguori Editore.

Spina, Segismundo (1972): A lírica trovadoresca (Estudo. Antologia crítica. Glossário). Rio de Janeiro: Grifo.

Spina, Segismundo (1983): As cantigas de Pero Mafaldo. Rio de Janeiro / Fortaleza: Tempo Brasileiro / Universidade Federal do Ceará.

Stegagno Picchio, Luciana (1979 [1962]): «As cantigas de amor de Vidal, judeu de Elvas», en A Lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média: 67-93. Lisboa: Edições 70.

Stegagno Picchio, Luciana (1979 [1966]): «Os alhos verdes (Uma cantiga de escarnho de Johan de Gaya)», en A Lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média: 95-110. Lisboa: Edições 70.

Stegagno Picchio, Luciana (1979 [1975]): «O papagaio e a pastora: filtros de hoje para textos medievais», en A Lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média: 27-66. Lisboa: Edições 70.

Striker, Gabriela Edith (2017): «La devoción a san Treeçon en la cantiga de romería del juglar Golparro», ArtyHum. Revista Digital de Artes y Humanidades. Dispoñíbel en: https://www.aacademica.org/gabriela.edith.striker/3

Stegagno Picchio, Luciana (ed.) (1968): Martin Moya, Le poesie. Roma: Edizioni dell’Ateneo.

T = Pergamiño Sharrer / Fragmento Sharrer. Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Fragmentos, Caixa 20, n. 2, ca. 1290/1325? [Ed. facsimilar: Sharrer, Harvey L. (1991): «Fragmento de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis, Musicadas – uma Descoberta», en Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, I: 13-29. Lisboa: Edições Cosmos; Ferreira, Manuel Pedro (2005): Cantus Coronatus. 7 Cantigas d’El-Rei Dom Dinis. Kassel: Edition Reichenberger].

Tato Fontaíña, Laura (2007): O cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Tavani, Giuseppe (1963): «Appunti sulla grafia e la pronuncia del portoghese medievale», Convivium, 31: 214-216.

Tavani, Giuseppe (ed.) (1964): Lourenço, Poesie e tenzoni. Edizione, introduzione e note. Modena: Società Tipografica Editrice Modenese.

Tavani, Giuseppe (1967a): Repertorio metrico della lirica galego-portoghese. Roma: Edizioni dell’Ateneo.

Tavani, Giuseppe (1967b): «La tradizionne manoscritta della lirica galego-portoghese», Cultura Neolatina, XXVII: 41-94.

Tavani, Giuseppe (1986): A poesía lírica galego-portuguesa. Vigo: Galaxia.

Tavani, Giuseppe (1988a [1960]): «Elementos narrativos e dramáticos no cancioneiro de Johan Nunez Camanez», en Ensaios Portugueses. Filologia e Linguística: 244-257. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Tavani, Giuseppe (1988b [1969]): «As duas versões de uma cantiga de Pedr’Eanes Solaz», en Ensaios Portugueses. Filologia e Linguística: 350-360. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Tavani, Giuseppe (1988c [1959]): «Entre ler e lez», en Ensaios Portugueses. Filologia e Linguística: 361-376. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Tavani, Giuseppe (1988d): «Propostas para unha nova lectura da cantiga de Meendinho», Grial, 99: 59-61.

Tavani, Giuseppe (1989): …Tódalas augas. Presentación e selección de Poesía Medieval Galego-Portuguesa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Tavani, Giuseppe (1990a): A Poesia Lírica Galego-Portuguesa. Lisboa: Editorial Comunicação.

Tavani, Giuseppe (1990b): «Per il testo della cantiga di Roy Fernandiz Quand’eu vejo las ondas», en Estudos universitários de Lingüística, Filologia e Literatura. Homenagem ao Prof. Dr. Sílvio Elia: 97-100. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro / Sociedade Brasileira de Língua e Literatura.

Tavani, Giuseppe (1992 [1963]): A poesía de Airas Nunez. Vigo: Galaxia.

Tavani, Giuseppe (1993): «Lourenço, jogral», en Lanciani, Giulia & Tavani, Giuseppe (org. e coord.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 425-427. Lisboa: Caminho.

Tavani, Giuseppe (1997): «Para uma leitura da cantiga de maldizer de Afonso X “Joan Rodriguiz foy osmar a Balteira” (RM 18,21, B 481, V 64)», en Sentido que a vida faz: estudos para Óscar Lopes: 493-496. Lisboa: Campo de Letras.

Tavani, Giuseppe (1998): «Aínda sobre Martin Codax e Mendinho», en Congreso O mar das Cantigas: 43-66. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Tavani, Giuseppe (2000): «Eterotopie ed eteronomie nella lettura dei canzonieri galego-portoghesi», Estudis Romànics, 22: 139-153.

Tavani, Giuseppe (2002 [1999]): Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Introdução, edição crítica e fac-símile. Lisboa: Colibri.

Tavani, Giuseppe (2004): Unha Provenza Hispánica. A Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular. A Coruña: Real Academia Galega.

Tavani, Giuseppe (2007): «O texto medieval e as suas “misérias e desventuras”», Veredas, 8: 46-74.

Tavani, Giuseppe (2010): «Copistas, cancioneiros, editores. Tres problemas para a lírica galega medieval», en Arbor Aldea, Mariña & Guiadanes, Antonio F. (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa: 55-67. Santiago de Compostela: USC (Anexo 67 de Verba).

Tavani, Giuseppe (2014): «Martin Codax. Cantigas», en Monteagudo, Henrique (ed.), Martin Codax. Bañarnos emos nas ondas! As sete cantigas / O Pergamiño Vindel: 34-49. Vigo: Xunta de Galicia / Real Academia Galega / Parlamento de Galicia.

Tavani, Giuseppe (2016a): «Glosas à margem de Ben sabia eu, mha senhor, de Alfonso X», en Corral Díaz, Esther & Fidalgo Francisco, Elvira & Lorenzo Gradín, Pilar (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea: 887-892. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Tavani, Giuseppe (2016b): «Ancora su *abondanha. Un problema ecdotico nella lirica profana di Alfonso X», Verba, 43: 415-420.

Tavares, José Pereira (1943 [1923]): Selecta de Textos Arcaicos. Porto / Lisboa: Livraria Lello & Irmão / Aillaud & Lellos.

Tavares, José Pereira (1961): Antologia de Textos Medievais. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora.

Tavares, M. & Miranda, Carlos (1987): Cantigas de Escárnio e Mal-Dizer. Sacavém: s. l. [Polimpresso].

TILG = Santamarina, Antón (coord.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega <http://ilg.usc.es/TILG/>.

TLPGP = Álvarez, Rosario (coord.): Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega <http://ilg.usc.es/Tesouro/>

TMILG = Varela Barreiro, Xavier (dir.): Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega <http://ilg.usc.es/tmilg>

Toriello, Fernanda (ed.) (1976): Fernand’ Esquyo, Le poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Torres, Alexandre Pinheiro (1977): Antologia da Poesia Trovadoresca Galego-Portuguesa (Sécs. XII-XIV). Porto: Lello & Irmão Editores.

Trancoso, Gonçalo Fernandes (2013): Contos e histórias de proveito e exemplo. Introdução, estabelecimento do texto, glossário e notas por Fernando Ozorio Rodrigues. Niterói/RF: Editora da UFF.

V = Cancioneiro da Vaticana. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 4803, ca. 1525-1527? [Ed. facsimilar: Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cod. 4803). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos / Instituto de Alta Cultura, 1973].

Vallín, Gema (1995a): «“Filia de don Paay Moniz” de Rodeiro?», en Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 27 septiembre -1 octubre 1993): IV, 431-437. Granada, Universidad de Granada.

Vallín, Gema (1995b): Las cantigas de Pay Soarez de Taveirós. Estudio histórico y edición. Barcelona: Facultad de Letras - Universidad Autónoma de Barcelona.

Vallín, Gema (1219): «La indumentaria en la lírica gallego-portuguesa: algunas consideraciones sobre el uso y el significado de las penas veiras», en Muñoz Raya, Eva & Nogueras Valdivieso, Enrique J. (eds.), «Et era muy acuçioso en allegar el saber». Studia philologica in honorem Juan Paredes: 653-663. Granada: Universidad de Granada.

Vallín, Gema (2022): «Los tejidos en las cantigas gallego-portuguesas: nuevas lecturas», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 11: 299-321.

Varela Jácome, Benito (1953): Poetas gallegos (Las mejores poesías). Santiago de Compostela: Porto y Cía - Editores.

Varela Sieiro, Xaime (2003): Léxico cotián na Alta Idade Media de Galicia: o enxoval- Sada: Ediciós do Castro.

Varnhagen, Francisco Adolfo de (1872 [1870]): Cancioneirinho de Trovas Antigas colligidas de um grande cancioneiro da Bibliotheca do Vaticano. Vienna: Tipographia I.E.R. do E.E. da Corte.

Vasconcellos, José Leite de (1959): Textos Arcaicos. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Vatteroni, Sergio (1988): «Appunti sul testo delle due cantigas di Caldeyron», Studi Mediolatini e Volgari, XXXIV: 155-181.

Vázquez García, Tania (2016): «Johan de Requeixo, xograr esquecido das terras do Asma», Alicerces. Revista de estudos sobre o Miño medio, II: 153-169.

Veiga, Alexandre (1982): «Oír, col e outros casos de /ɔ/ en galego», Verba, 9: 153-200.

Veiga, Alexandre (1986): «Notas sobre algúns procesos reductivos de ditongos decrecentes en galego», Verba, 12: 301-311.

Verdelho, Evelina (ed.) (1994): Livro das Obras de Garcia de Resende. Edição crítica, estudo textológico e linguístico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Vieira, Domingos (1871-1874): Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugueza. Porto: Em Casa dos Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes - Rio de Janeiro: A. A. da Cruz Coutinho / Pará: Antonio Rodrigues Quelhas [5 vols.].

Vieira, Yara Frateschi (org.) (1996): Antologia da poesia galega. Organização, seleção, introdução e notas. Campinas, SP: Editora da UNICAMP.

Vieira, Yara Frateschi (2000): «Pai Soarez de Taveirós e Peire Raimon de Tolosa», en Freixas, M. & Iriso, S. (eds.):  Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 751-761. Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria & AHLM.

Vieira, Yara Frateschi & Morán Cabanas, Maria Isabel & Souto Cabo, José António (2015):  O caminho poético de Santiago. Lírica galego-portuguesa. São Paulo: Cosac Naify [Versión ampliada dun anterior volume publicado en 2011: O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Noia: Toxosoutos].

Viejo Fernández, Xulio (1998): «Delles referencies asturianes na lliteratura medieval peninsular», Lletres Asturianes, 68: 57-80.

Vindel, Pedro (1915): Martin Codax. Las siete canciones de amor. Poema musical del siglo XII. Madrid: Imprenta de los sucesores de M. Minuesa de los Ríos.

Víñez Sánchez, Antonia (2004): El trovador Gonçal’Eanes Dovinhal. Estudio histórico y edición. Santiago de Compostela: USC (Anexo 55 de Verba).

Zapico Barbeito, María Pilar (2005a): Colección diplomática do mosteiro de Santiago de Mens. Edición e estudo. Noia: Toxosoutos.

Zapico Barbeito, María Pilar (2005b): «O cancioneiro de Estevan Faian», en Alemany, Rafael & Martos, Josep Lluís & Manzanaro, Josep Miquel (eds.): Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval: 1.597-1.616. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Zilli, Carmelo (ed.) (1977): Johan Baveca, Poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Zurara, Gomes Eanes de (1992): Crónica da Tomada de Ceuta. Lisboa: Publicações Europa-América.