302 [= Tav 147,19]: Roi Paez de Ribela «Un dia que vi mia sennor» [A 191, B 342]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[V]n dia que ui mia sennor
quis lle dizer lo mui gran ben que
lleu que re como me ten. forçad
e preso seu amor. [E] uia tan ben
pareçer. quelle non pude ren dizer.
 
 
[Q]uanteu puge no coraçon
me fez ela desacordar.
ca selleu podesse falar.
quisera lle dizer enton.
[E] uia tan ben pareçer
 
[S]eu medo poila ui atal.
que ouue me tolleo assi.
ca lle quisera falar y
de como me faz muito mal.
[E] uia tan ben pareçer
 
[P]ero mela nō ten por seu.
mui gran uerdade uꝯ direi.
meu mal est e quanto ben ei.
e fora polo dizer eu.
[E] uia tan ben pareçer.

B


Hun dia que uj mha senhor
Quislhi dizer o muj gram ben
Quelheu quere comome ten
Forcade preso seu amor
Cuia tan ben parecer
Quelhi non pudi ren dizer
 
Quanteu pugi no coraçon
Mi fez ela de sacordar
Ca selheu podesse falar
Quiƥ alhi dizer enton
Ouia tan ben parecer
 
Seu medo poila nj atal
Que ouuj me tolhen assy
Calhi quiƥa falar hi
De comome faz muyto mal
Cuya tan ben.
 
Pero mela non ren pᵉ seu
Muy gram u’dade uꝯ direy
Meu mal est e quanto ben ei
E fora polo dizer eu
Cuya tan ben·