387 [= Tav 70,47]: Joan Garcia de Guilhade «Sennor, veedes-me morrer» [A 230, B 420, V 31-32]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Senno1  
Ennor ueedes me morrer  
deseiando o uosso ben. e uos nō  
dades poren ren.2 nen uos que  
redes en doer. [M]eu3 amig en  
quanteu uiuer. nunca uus  
eu farei amor per que faça  
o meu peor.  
   
[M]ia4 sēnor por d’s que uꝯ fez  
que me non lexedes assi  
morrer e uus faredes y.  
gran mesura cō muy bon prez5 {muy}
direi uol amig outra uez  
Meu amig en quanteu uiuer  
   
[M]ia sēnor que d’s uꝯ ꝑdon.  
nenbre uꝯ quant affan leuei  
por uos ca por uos morrerei.  
e forçad6 esse coraçon  
meu amig ar direi q̄ nō.  

B


Senhor ueedes me moirer
deseiando o uosso ben
euos non dades ren por en·
ueuuꝯ queredes en doer
Men amiguen quante u uiuer
nnncauꝯ en farey amor
perque faca o meu peyor
 
 
Mha senhᵉ pᵉ ds̄ q̄uꝯ fez
q̄me nō leixedes assy
moirer euos faredes assy
gm̃ mesura cōmuj bon p’z
direyuolo amiga out̃ uez
Meu amiguen quāten uiu’
 
Mha senhor q̄ d’s uꝯ ꝑdon
nēbreuꝯ ꝙʷta fāleuey
pᵉ uos ca pᵉuos moirerey
esforçadesse coracō
meu amigar direy q̄ nō
Meu amj

V


  Senhor ueedes me mouer  
    deseiando ouosso ben  
    euos non dades ren por en  
    ne uuꝯ queredes en doer  
    meu amigneu quodeu uiuer  
    nuncauꝯ eu farey amor  
    per que faca e meu peyor  
       
       
  Mha senhᵉ pᵉ đs q̄uꝯ fez  
    q̄ me nō leixedes assy  
    morrer euos faredes assy  
    gm̄ mesura cō muj bon p̄z  
    direyuolo amiga ouc̄ uez  
    meu amiguen quāten7 uiu’.  
       
  Mha senhor q̄ đs uꝯ perdon  
    nēbreuꝯ ꝙ̄ta fā leuey  
    pᵉ uos ea pᵉuos mrrerey  
    effor cadesse coracō  
    meu amigar direy q̄ nō / meu amj  
 1. ^

  O último grafema ofrece trazado anómalo.

 2. ^

  O pergamiño presenta nesta zona indicios de rasura.

 3. ^

  O primeiro grafema do vocábulo foi anotado en letra diferente, similar á da glosa que se observa na marxe dereita da columna de escritura, rrespondeolhe.

 4. ^

  O primeiro grafema do vocábulo foi anotado en letra diferente. Véxase a nota precedente.

 5. ^

  O verso foi corrixido; os tres últimos vocábulos foron escritos sobre rasura.

 6. ^

  A cedilla foi engadida con posterioridade á copia, en tinta e formato diferentes do resto do vocábulo.

 7. ^

  O <a> está oculto por un borrón de tinta.