418 [= Tav 50,11]: Fernan Velho «Sennor, que eu por meu mal vi» [A 259, B 436, V 48]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Sennor que eu por meu mal1
  ui. pois meu de uos a partir ei.
  creede que non a en min. se nō
  mort ou en sandeçer. ( )ois2 meu
  de uos apartir ei. e ir allur sen3
  uos uiuer.
   
‹[…]q̄ro muy gran bē› {uos} Pois uos eu quero muy gran ben4
  e me de uos ei a quitar
  dizer uꝯ quereu uā ren
  o que sei no meu coraçon.
  [P]ois me de uos ei a quitar
   
  E mal dia naçi sennor
  pois que meu du uos sodes uou.
  ca mui ben sōo sabedor
  que morrerei u nō iaz al
  [P]ois que meu du uos sodes uou.
   
  ()
  ()5

B


Senhor que eu por meu mal uj
creede que que non a enmj
poys meu deuos apartir ey
senon mortou ensandecer
Poys mendeuos apartir ey
eir alhur sen nos uiū
 
 
Poys uꝯ eu q̄ro muj gm̃ bē
emedeuos ey aqⁱtar
dizeruꝯ q̄reu hūa rē
eq̄sei nomen coraçō
Poys me deuos ey aqⁱtar
 
E mal dia naci senhor
pois q̄ meu du uos sodes uou
ca mui bē soo sabedor
q̄ moirerey hu nō iaz al
pois q̄ meu du uos sodes uou
senhᵉ q̄ eu uj pᵉ meu mal
Poysme deuos ej
 
E logo hu meu deuos ꝑtir
morrerey semj d’s nō ual·6

V


  Senhor que eu por meu mal ui  
    poys meu deuos apartir ey  
    creede que nō a eu mi  
    senon mortou ensandecer  
    Pois meu deuos apartyr ey  
    e ir alhur sen uos uiu͂  
     
  Poys uꝯ eu q̄ro mui ḡm bē  
    eme deuos ey aqⁱtar  
    dizeruꝯ q̄reu hūa rē  
    eq̄ sei nomeu coraçō  
    poys me deuos ey a qⁱtar  
     
  E mal dia naçi senhor  
    pois q̄ meu du uos sodes uou  
    ca mui bē sco sabedor  
    q̄ morrerey hu nō iam al  
    pois q̄ meu du uos sodes uou  
    senhᵉ q̄ eu ui pᵉmeu mal  
    poys me de uos ei.  
       
  E logo humeu deuos ꝑtir  
    morrerey semj đs nō ual  
 1. ^

  Á esquerda da columna unha man tardía escribiu muj mujto boa.

 2. ^

  Anulado por raspadura o carácter inicial do vocábulo.

 3. ^

  Á esquerda da columna de escritura, apréciase unha nota, a johā de (?). Letra diferente a todas as demais. Entre este verso e o primeiro da peza, nesa mesma columna esquerda, trazáronse varios g.

 4. ^

  O sintagma escrito na marxe foi introducido no verso, reproducíndose sobre raspadura todo o texto a partir de pois (que presenta o seu último grafema retocado). A forma escrita polo revisor na marxe parece raspada.

 5. ^

  Neste lugar do folio anuláronse mediante raspadura dúas liñas de texto dispostas de modo similar ás que integran as primeiras estrofas de cada composición. Trátase do texto dunha fiinda que, dos caracteres que é posible deducir, se corresponde coa que remata o poema seguinte.

 6. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda unha liña abranxente á esquerda.