176 [= Tav 125,52]: Pero Garcia Burgales «Sennor, per vós sõo maravillado» [A 86, B 190]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[S]ennor per uos sōo marauillado1
por que uus pesa de uus ben querer2.
ꞇ a deus deuo muit agradeçer. por
que mia a esto sennor achegado que
uus ueio por uus preguntar en. e
por uus ar dizer log outra ren ca uus
non quero ben pelo meu grado.
 
Mais mia sēnor fuy desaueturado
u me uꝯ d’s fez pⁱmero ueer.
que me non fez log y morteprender.
ca ꝑ aquesto fora eu guardado
ou por ꝑder sennor enton o sen.
ca non temer auos despois nen quen.
ei a temer por uos mao pecado.
 
E mia sēnor por d’s que mais loado.
fez uosso prez pelo mūdo seer.
e uos das outʷs donas mais ualer.
pois eu catiuo desaconsellado
sēno meu grado uus q̄ro gran ben.
dizede me por que uꝯ pesa en.
quandeu sēnor q̄ mal dia fuy nado.
 
[N]on atendo deuos por q̄ me uē.
muito de mal mentreu uiuer poren.
se non deseg e afan e coidado.

B


Senhʳ3 ꝑ uos soo marauilhado
por q̄ uꝯ pesa deuꝯ bēq̄rer
ead’s deuo muyta gradecer
por quema esto senhʳ a chegado
queuꝯ ueio poruꝯ preguntar en
eporuꝯ er dizer logutra rē
cauꝯ nō quero ben pelo meu grado
 
Mays mha senhʳ fuj desauētᵉado
hume uꝯ d’s fez p’meyro ueer
q̄mj nō fez logui morte p’nder
ca ꝑ aq̄sto fora eu guardado
ou ꝑ ꝑder entō osen
ca nō tem’a uos de pois neu quē
ey atender pʳ uos mao pocādo4
 
A mha senhʳ pʳ d’s q̄ mays loado
fez uosso p’z pꝉo mūdo seer
euos das out̃s donas mais ualer
Pois eu catuio desacōsselhado
seno meu grado uꝯ q̄ro grā ben
dizedemj pʳ q̄uꝯ pesa en
ꝙʷdeu senhʳ (s) q̄ mal dia foy nado
 
Non atendo deuos pʳ q̄me uē
muyto de mal ment’u uiuer pʳ en
senō deseie affam ecuidado5
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura unha man tardía anotou α boa.

 2. ^

  Tanto esta forma como a precedente parecen corrixidas.

 3. ^

  Á esquerda da maiúscula inicial hai unha marca angular, probabelmente da man de Colocci, similar á que utiliza para marcar o verso inicial do refrán.

 4. ^

  A secuencia <oc> ten un trazado irregular. Parece evidente que a primeira grafía non é un <e>, mais tampouco pode afirmarse con total certeza que sexa un <o>. Molteni interpreta o grupo como <cc>.

 5. ^

  Os tres versos da fiinda foron marcados por Colocci cun trazo vertical abranxente á esquerda.