244 [= Tav 148,23]: Roi Queimado «Sennor fremosa, vejo-vos queixar» [A 138, B 259]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [S]ennor fremosa uei( )o1 uus quei {ueio}
  xar. por que uus am(e̻)2 e amei pois3 ( )4 uꝯ {pois}
  ui. e pois \uos/ desto queixades de 5mi se en {uos}
  dereito queredes fillar a quem a qui  
  eno uosso poder.  
     
  [P]ois uos de mī nō queixades poral.  
  se nō por que uus quero mui gran ben.  
  e ueio que uos queixades poren.  
  sennor de mī e meu ben e meu mal.  
  a quem aqui eno uosso poder.  
     
  [S]ennor se uos tēedes por razon.  
  deu poraquesto ia morte prender  
  non ei eu quem me de uos defender.  
  e poren coita do meu coraçon  
  a quem aqui eno uosso poder.  
     
fijda En que foi senpr e ei ia de seer.  

B


Senhor fremosa ueiouꝯ q̄ixar
porqueuꝯ ame amey . Poys queuꝯ uj
epois uꝯ desto q̄ixades demj
se en dereyto queredes filhar
aquema quj eno uosso poder
 
Poisuꝯ demj̄ nō q̄ixades pᵉ al
senō pᵉ . quero muj g̃m bē
eueio q̄uꝯ q̄ixades pᵉ en
senhʳ demj̄ . emeu bē e meu mal
aq̄maqⁱ eno uosso poder
 
Senhʳ seuos teedes pʳ razon
deu pʳ aq̄sto ia morte p’nder
nō ei eu ꝙ̄ me deuos defender
epᵉeu coyta domeu coraçō
aq̄maqⁱ eno uosso poder
 
En q̄ fuj senp’ e ey ia de (de) seer
 1. ^

  Nun primeiro momento escribiuse uēno. Despois raspouse a segunda hasta do <n> e o til de abreviatura.

 2. ^

  O carácter foi anulado mediante raspadura.

 3. ^

  A forma, que é froito de corrección, foi anotada sobre raspadura.

 4. ^

  Anulado por raspadura un carácter.

 5. ^

  Parte do verso (entre pois e mi) está escrito sobre raspadura.