437 [= Tav 157,61]: Anónimo «[S]ennor fremosa, querria saber» [A 272]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]ennor fremosa quer
ria saber. de uos que sempre
punney de seruir. pois uos
eu sey mais doutra ren amar
que diredes aquen uos pre
guntar. pois me podedes de
morte guarir. sennor por que
me leyxades morrer.
 
[P]ois que massi tēedes en poder.
sen̄or fremosa dized hūa ren.
que diredes se uos alguen disser
quelle digades se uos aprouguer
pois me podedes guareçer muy bē
sen̄or por que me leyxades morrer
 
[P]ois mental coyta podedes ualer.
come de morte se deꝯ uos ꝑdon
que diredes fremosa mia sēnor.
u uos aquesto preguntado for
poys uos amo muy decoraçon
sen̄or por que me leyxades morrer
 
Poys uos d’s fez muyto ben entēder
senor1 fremosa que sempre serui.
se uos alguen preguntar esta uez
quelle diredes por d’s que uos fez.
poys uos euamo muyto mais ca2 mi.
senor3 por que me leyxades morrer
  1. ^

    O punto que se observa sobre o <n> é, non a marca de abreviación, senón o remate do <y> escrito na liña precedente (Poys).

  2. ^

    O grafema correspondente ao <a> presenta trazado anómalo.

  3. ^

    O punto que se observa sobre o <n> é, non a marca de abreviación, senón o remate do <y> escrito na liña precedente (Poys).