65 [= Tav 151,25]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «Sennor fremosa, grand’enveja ei» [A 2, B 92]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Sennor fremosa grand en ue1
ia ei eu atod ome que ueio morrer
e segud ora o meu con̄oçer. en quant2
este faço mui gran razon. ca ei por
uos eno meu coraçon.3 tan gran cuita
que mil uezes meten. sennor sen
falla et sen todo sen e nō uus que
redes demin doer.
 
Pero sēnor uā ren uꝯ direi.
con tod estora nō ei eu poder
ꝑ bōa fe de nullen ueia auer
anull ome de quantos uiuos sō.
mais façeu esto por q̄ sei ca nō.
uiue null ome q̄ de uos mais bē
aia de mi que nō ei de uos ren.
se nō quantora me oystes diz᷈
 
E por q̄ sei tan ben ꝑ bōa fe.
que nō sei cousa no mundo mellor
q̄ ia entanto comeu uiuo for
nulla cousa nō me pode guardar.
daq̄sta cuita que leuo leuar.
se eu de uos algun ben nō ouuer
eo q̄ mende guardar nō poder
ia me nō pode enal p̄star sēnor
 
Ca esta cuita sēnor tan gʷnd e.
comeu uos dixe ia.4 o e mayor
e ben creede q̄ nō e mēor
e ora por d’s q̄ us fez falar5
muj ben sēnor. ꞇ mui bē semellar
doede uꝯ de mi se uꝯ ꝓuguer
e seo fezerdes ia foy moller
que xe penso de sa alma peor.6

B


Senhor fremosa muy grādenueia
ey eu atodome que ueio moirer
esegundora omeu conhocer
enquantest faço muj gram razon
ca ey por uos enomeu coraçon
tan gram coyta que mil uezes metem
senhor sen fala essem todo sem
enon uꝯ queredes dmj doer
 
Pero senhor hūa rē uꝯ direy
cō todestora nō ey eu poder
ꝑ bōaffe de nulla enueia auer
anullome de quātꝯ uiuos sou
mays façeu esto por q̄ sey ca non
uyue nullom̄ q̄ deuos mays ben
aia demj̄ q̄ nō ey de uos ren
se nō quātora moystes dizer
 
E por q̄ sey tan ben ꝑ bōa fe
q̄ nō sey cousa no mūdo melhor
q̄ ia entāto comeu uyuo for
nulla cousa nōme pode guardar
se eu deuos algū ben nō oer
eo q̄mende guardar nō poder
iame nō poden al prestar senhor
 
 
Ca esta coyta senhor tam grande
comeu uꝯ dixi ia oe mayor
e bē creede q̄ nō e meor
eora pʳ ds̄ q̄uꝯ fez falar
muj ben senhor muj ben semelhar
doedeuꝯ demj̄ seuꝯ ꝓuguer
esseo fezerdes ia foy molher
q̄xi penssou dessa alma peyor
 1. ^

  Na marxe esquerda do verso, a lapis, unha man de hoxe anotou (66,2).

 2. ^

  O verso está afectado por unha mancha. Entre este verso e o precedente, na marxe esquerda da columna, unha man tardía escribiu este avia ēveia / aos q̄ via morrer.

 3. ^

  O punto está moi apagado; parece que foi raspado.

 4. ^

  No manuscrito apréciase unha marca de punto; está acompañada por un pequeno trazo de tinta similar a unha plica, moi apagado.

 5. ^

  A tinta está esvaída. Talvez algún grafema do verso (en particular, o <s> de us é anómalo) foi corrixido.

 6. ^

  De man tardía, despois deste verso lese esta tijnha ssua alma mall pensada. Un ángulo agudo (unha punta de pluma), colocado debaixo da forma esta, sinala cara a esta apostila (e/ou tamén cara ao último verso da cantiga). Na marxe inferior do folio figura a nota Ordem em que estão agora as paginas deste com relação a Stuart. Escrita a lapis, talvez deba atribuírse a C. Michaëlis.