90 [= Tav 78,24]: Joan Soarez Somesso «Sennor fremosa, fui buscar» [A 24, B 117]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Sennor fremosa fuy buscar
  consell e nono pud auer contra uos
  nen me quis ualer d’s aque fuy por
  en rogar. e pois consello no achei. e en1
  uosso poder fiquei non uus pes ia de
  uus amar
   
   
  Por d’s ꞇ se uus en pesar
  no mio façades entender.
  e poder medes defender.
{e} de2 gran cuita por mio negar.
  e mia fazenda uus direi
  por ben pagado me terrei.
{r} se me quiserdes engānar3
   
   
  Tan uil uꝯ serei de pagar.
  se o uꝯ quiƥdes fazer.
  por d’s q̄ uꝯ ten empoder.
  ou se me quiserdes matar.
  poderedes ca me nō sei.
  consell auer nen uiuerei.
  ꝑ bōa fe se uꝯ pessar.
   
{e} A gran coita me faz iurar.4
  damor que nō posso soffrer
  e faz mia uerdade dizer.
  de q̄ eu nunc ousei falar.
  da gran cuita q̄ por uos ei
  mais ueio ia q̄ morrey.
  e querom ant auēturar.
   

B


Senhor fremosa fuy buscar
conselhe nono pudauer
contra uos nē me quie ualer
d’s a que fuj5 por en rogar
epoys conselho non achei
e enuosso poder fiquey
non uꝯ pes ia deuꝯ amar
 
Por d’s eseuꝯ en pesar
nō mho façades entender
epodermedes defender
da g̃m coita pʳ mho negar
emha fazēda uꝯ direi
pʳ bē pagado me teirey
seme qⁱƥdes enganar
 
 
Tan uil uꝯ seerei depagar
seo uos qⁱ ƥ des faz’
pʳ d’s q̄uꝯ tē enpoder
ou seme qⁱ ƥdes matar
pod’edes came nō sei
coselhau’ nē uiu’ey
ꝑ bōa fe seuꝯ pesar
 
A g̃m coita me faz6 iurar
damor q̄ nō posso sofrer
e faz mha u’dade diz’
de q̄eu nūca ousey falar
da g̃m coyta q̄ por uos ei
mays ueio ia q̄ moirerei
eq̄rom ante auentʳar
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura un anotador tardío sinalou boa.

 2. ^

  O pergamiño está raspado; esta forma foi corrixida no que afecta á vogal.

 3. ^

  O pergamiño está raspado; a consoante final do verbo foi corrixida.

 4. ^

  Neste caso, non se observan indicios de corrección no segmento versal.

 5. ^

  As dúas últimas grafías foron corrixidas sobre outra anterior.

 6. ^

  Sobre o <a> hai un trazo que talvez fose un sinal de abreviatura riscado.