216 [= Tav 43,16]: Fernan Garcia Esgaravunha «Sennor fremosa, conven-mi a rogar» [A 116, B 232]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [S]ennor fremosa conuen mia.
  rogar. por uosso mal en quanteu uiuo
  for. a deus ca faz me tanto mal amor
  que eu ia senpr assi llei de rogar que
  el cofonda uos e uosso sen. emin
  sennor que uus quero ben. e o amor
  que me uos faz amar.
   
  [E] uosso sen que por en mi errar.
  uꝯ faz tan muito serei rogador.
  a d’s assi que confonda sēnor.
{e} el muite1 uos. emin en que errar
  uus el faz tanto. eal miar conuen.
  delle rogar que ar cofonda quen
  me non leixa conuusco mais morar
   
   
  [E] os meus ollos aque uus mostrar.
  fuy eu por que uiu oge na mayor
  coita do mundo ca non ei sabor.
  de nulla ren u uolles eu mostrar.
  non poss ed’s cofonda mī poren.
  e uos sēnor e eles equen ten.
  en coraçon de me uosco mezcrar

B


Senhor fremosa cōuenmh a rogar
por uosso mal en quāteu uiuo for
a deꝯ camj faz tanto mal amor
que eu ja senprassi lhei de rogar
que el cofunda uos euosso sen
emj senhor por queuꝯ q̄ro ben
eo amor q̄meuꝯ faz amar
 
E uosso sen q̄ pᵉ enmj̄ eirar
uꝯ faz tan muyto serey rogador
a d’s assi q̄ cofonda senhor
(el muyto eal mar ꝯuē)
el muyto uos emj̄ enq̄eirar
uꝯ faz tā muyto eal mar ꝯuē
delhi rogar q̄ ar cofonda quē
me nō leixa uosco mays morar
 
Eos meꝯ olhꝯ a q̄uꝯ most̃r
fuj eu pᵉ q̄ uiuoie na mayor
coita do mude nō ei sabor
de nulha2 rē huuolhis eu most̃r ·
nō possedeꝯ confonda mi pᵉ en
(euos) euos senhʳ e eles e ꝙ̄ ten
en coraçō de me uosco mizcrar
  1. ^

    Despois da última vogal, o pergamiño está raspado.

  2. ^

    Unha vez copiada a palabra nulha, entre o <u> e o <l> foi inserido posteriormente un trazo que Molteni interpretou como outro <l>.