279 [= Tav 79,48]: Joan Soarez Coelho «Sennor e lume destes ollos meus» [A 172, B 323]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Sennor e lume destes ollos  
meus per bōa1 direy( )2 uos uā ren. e  
se uos mentir non me uenna  
ben. nunca de uos nen dotri  
nen de deus. [ ]elo dian que  
uos non ui. mia sennor nun  
ca des poys ui.  
   
[P]razer nen ben neno ar uerei3  
se nō uir uos en quant eu uiuo for  
ou mia morte fremosa mia sēnor.  
ca estou de uos como uꝯ (e̻u̻) direy.  
[D]elo dian que uos4 non ui. m.  
   
[P]er bōa fe se mui gran pesar nō.  
ca todo quanto ui me foy pesar.  
e non me soube consello fillar.  
e direi uos desqual sazon.5 {sen̄or}
[D]elo dian que uos non ui.  
   
[N]en ueerei sēnor mētreu uiuer.  
se nō uir uos ou mia morte prazer. fijda

B


Senhor elume destes olhos meꝯ
Per bonafe direyuꝯ hunha ren
E seuꝯ mentir non mj uenha ben
Nunca deuos nen doutrē nen de deꝯ
Delo dia enqueuꝯ non uj
Mha senhor nunca depoys uj
 
 
Prazer nen ben neno ar ueerei
Se non uir uos enꝙʷteu uyuo for
Ou mha morte fermosa mha senhor
Ca estou deuos comouꝯ eu direy
Delo
 
Per bōa fe se muj g̃m pesar non
Catodo quanto uj me foy pesar
E nō mj soubj conselho filhar
E direyuꝯ senhor des qual sazon
Delo dia enqueuꝯ non·
 
Nen6 ueerey senhor ment’u uiuer
Se non uir uos ou mha morte p̃zer
 1. ^

  Sobre esta forma trazouse unha cruz.

 2. ^

  Anulado por raspadura algún elemento breve.

 3. ^

  O texto está moi afectado polo excesivo corte da marxe superior do folio.

 4. ^

  Inicialmente debeuse trazar un <e>, que despois foi corrixido en <o>.

 5. ^

  O sinal de chamada que indica o lugar en que debía inserirse a nota da marxe precede o sintagma desqual.

 6. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente á esquerda.