240 [= Tav 148,22]: Roi Queimado «Sempr’ando coidando en meu coraçon» [A 134, B 255]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  SEnprando coidando en meu  
  coraçon. comeu iria mia sennor ueer  
  e en comollousaria dizer o ben quelleu  
{rey} quero e sei que non llousarei1 end eu  
{dizer} dizer2 nulla ren. mais ueela ei  
  pouco3 e irey en. con mui gran coita {o}
  (e̻)no meu coraçon.  
     
  [T]al que se auir quantas cousas son.  
  eno mundo non mīa4 de guareçer  
  de morte. pois lle nō ousar dizer.  
  o ben q̄lleu quero e poren non.  
  me sei consello. nen sei ora ben.  
  se proue dir y se non e meu sen.  
  e meus consellos todos aqui son.  
     
  E assy guaresc a mui gran sazon.  
  coidando muit e nō sei que fazer  
  mais pero pois lle non ei a dizer.  
  o ben quelleu quero tenno q̄ non.  
  e mia prol dir y. mais sei al poren.  
  que morrerei se a nō uir equen.  
  soffreu tantas coitas tā gʷn sazon.  
     
  E uēo outre por quem mio non ten fijda
  por seu. e moir a si deus me perdon.  

B


Semprādo cuydado de nūcha tençō
comeu hiria mha senhor ueer
e en comolhouiaria dizer
o grā ben quelheu quere sey q̄ non
lhousaria a dizer nulha rem
mays ueela muj poucj5 e hirmey en
cō muj grā coyta no meu coraçon
 
Tal q̄ssea uir . quātas cousas son
e no mūdo nō mħa de guareçer
de morte poislhi nō ousar dizer
obē q̄lheu q̄ro eporē nō
me sei ꝯselho . nē sei ora bē
se [   ] prouue dir hi senō emeu sen
emeꝯ ꝯselhꝯ todꝯ aquj son
 
Eassi guaresco a muj g̃m sazon
cuydando muyte nō sey q̄ fazer
mays ꝑo pois lhi nō ei a dizer
obē q̄lheu q̄ro tenho que non
emha ꝓl dir hi mais sei al poren
q̄ moirerey sea nō uir e ꝙ̄
sofreu tantas coitas tā gram sazon
 
Eu enō out’m pᵉ que mho nō tē6
pʳ sen e moiro se d’s mj ꝑdon
 1. ^

  A terminación do verbo foi corrixida; está escrita sobre raspadura.

 2. ^

  A forma verbal é froito de corrección; está escrita sobre raspadura.

 3. ^

  Despois do <c> apréciase un <o> en tamaño pequeno e tinta feble. A marca que sinala o punto do texto en que debía inserirse o elemento escrito na marxe aparece despois de pouc.

 4. ^

  Sobre o <i> obsérvase un trazo de tinta; non ten, con todo, o trazado da habitual marca de abreviatura nin do til máis curvado  ˜. Este trazo debeu ser acrecentado no momento de realizar algunhas das correccións que se observan ao longo do códice.

 5. ^

  Molteni le: pouq.

 6. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña en vertical abranxente á dereita.