73 [= Tav 151,21]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «Que sen consello que vós, mia sennor» [A 10, B 100]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Qve sen consello que uus mia
sennor. me en este mundo fazedes uj
uer. e non atendeu mao pecado de
nunca y mais de1 consell auer ca me  
non sei sennor sen uosso ben. niun
consell e uiuassi poren. sen consello
e del desasperado.
 
E ora por d’s q̄ uꝯ fez mellor
falar emais fremoso pareçer
doutra dona. ꞇ mui mais loado
o uosso prez pelo mūdo seer.
pois ami contra uos mest.̄ nō ten.
nulla cousa dizede me ūa ren.
que farei eu desaconsellado
 
E ia mend eu ben soo sabedor.
macar mio uos nō q̄irades diz᷈
morrer catiuo desāꝑado
e mia sēnor nō uꝯ deua praz᷈
ca pois eu morrer log diralguen.
sēnor fremosa por q̄. ꞇ por quen.2
eu fuy assi aa mort achegado.3
 
E ia entanto comeu uiuo for.
ꝑ bōa fe ben me deu atēer.
por ome mui desauenturado
sēnor por q̄ me uꝯ d’s fez ueer.
e nō por esto q̄ me por uos uen.
mais por q̄ ueio q̄ e uosso sen
ꝑ meu preito mal enbaratado.

B


Qve sen ꝯselho que uos mha senhor
men este mundo fazedes uiuer
e non atendeu mao pecado
de nunca hi mays de consselhauer
ca me nō sey senhor sen uosso ben
nen hu conselhenuyasse porem
sen ꝯselhedel desasperado
 
Eora pʳ dʼs q̄ uꝯ fez melhʳ falar
e mays fremoso p̃ecer
dout͂ dona emuj mais loado
ouosso pʼz pꝉo mūdo seer
poys amj̄ ꝯt͂ uos mester non ten
nulla cousa dizedemj hūa rem
q̄ farey eu desaconsselhado
 
E ia mendeu sōo sabedor
macar mho uos nō q̄rades dizer
morrer catiue desenꝑado
emha senhor nō uꝯ deua p̃zer
ca poys eu morrer logo dira alguē
senhʳ fremosa pʳ q̄ epʳ quē
eu fuj assy amortachegado
 
E ia etanto comeu uyuo for
ꝑ bōa fe bēme deuateer
pʳ () hom̄ muj desauēturado
senhʳ pʳ q̄ meuꝯ dʼs fez ueer
e nō pʳ esto q̄ me pʳ uos uē
mays pʳ q̄ ueio q̄ e uosso sē
pʳ meu pʼyto mal enbaratado
  1. ^

    Inicialmente, escribiuse do. No orixinal obsérvase que o segmento foi sometido a corrección: raspouse o <o> parcialmente e, nun segundo momento, trazouse a curvatura do <e>.

  2. ^

    Entre este verso e o precedente, no intercolumnio, unha man tardía anotou boa.

  3. ^

    O pergamiño está raspado. A partir de aa (incluído) o verso foi corrixido. Na marxe dereita da columna de escritura, o pergamiño está raspado (aínda é lexíbel un <a>); debeuse cancelar o texto empregado para realizar a emenda.