305 [= Tav 147,16]: Roi Paez de Ribela «Quant’eu máis donas mui ben parecer» [A 194, B 345]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[Q]uanteu mais donas mui
ben pareçer. uei u eu and e en
tendo ca son mui boas donas se
deus me perdon e quantas donas
mais posso ueer1 [A]tant eu mas
deseio mia sennor. e atant en
tendo mais que e mellor.
 
[E] mia sēnor a quena d’s mostrar.
u uir das outras as q̄ an mais ben
ben uera q̄ cabela nō son ren
e quanteu ouças outras mas loar
[A]tant eu mais deseio mia sennor.
 
[E] deus sēnor quelle tanto ben fez.
ua iuntar2 cō quatas no mūd a.
das mellores tant ela mais ualrra
e quant eu ueg as outras mas de prez
[A]tant eu mais deseio mia sēnor

B


Quanteu mas donas muj ben parecer·
Veio eu e ande entendo ca son
Mui boas donas se deꝯ mj perdon
E quantas donas mays posso ueer
Atanteu mays deseio mha senhor
E atanten tendo mays que e melhor
 
 
E nha senhor a q̄na d’s mostrar
Vyr das outras as que an mays ben
Ben ueera que cabela non son ren
E ꝙʷteu ouço as outra mays loar
Atanteu mays deseio.
 
E d’s senhor quelhi tanto ben fez
Vay iūtar o ꝙʷtas no munda
Das melhores tantela mays ualira
E ꝙʷteu as outras mais de p’z
Atanteu mays
  1. ^

    En correspondencia con este vocábulo e co precedente o pergamiño parece raspado.

  2. ^

    O <u> presenta trazado anómalo na súa parte inferior.