219 [= Tav 43,12]: Fernan Garcia Esgaravunha «Quan muit’eu am’ũa moller» [A 119, B 235]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]uan muit eu am uā moller. no
no sabe nostro sennor (nen ar sabe)
(nr̄o sennor) ne ar sabe quam gran pa
uor ey ogeu dela cuidom eu ca seo sou
besse sei eu. ca se doeria de min. e non1
me faria assi querer ben aque me
mal quer .
 
 
[P]ero que dizen que negar.
non xelle pode nulla ren.
que el non sabia sei eu ben
que aind el non sabe qual.
ben lleu quero nen sab o mal.
quem ela por si faz auer.
ca se o soubesse doer.
sia de mi a meu coidar
 
[C]a d’s de tal coraçon e.
que tanto que sabe q̄ ten.
eno seu mui gran coita alguen.
que logolli consello pon.
e por esto sei eu que non.
sabel a coita que eu ei.
nen eu nunca o creerey.
por aq̄sto ꝑ bōa fe.

B


Quan muyteu amūha molher
nono sabe nostro senhor
nen ar sabe quam gram pauor
ei oieu dela cuydomeu
ca seo soubesse sei eu
casse doeria demj
e nonmj faria assy
querer ben . a quen mj mal quer
 
Pero q̄ dizen q̄ negar
nō xelhi pode nulha rē
q̄ el nō sabha sey eu bē
q̄ antdael nō sabe qʷl
benlheu q̄ro · nē sabomal
q̄ mela pᵉssi faz auer
ca seo soubesse doer
ssia demj̄ ameu cuydar
 
Ca d’s de tal coraçō e
q̄ tāto q̄ sabe q̄ ten
eno seu muj g̃m cuytalguē
q̄ logolhi ꝯselho pō
eporesto sey eu q̄ nō
sabel acoyta q̄ eu ey
nē eu nūca a creerey
por aquesto per bōa fe
  1. ^

    O soporte de escritura está danado, debido á forte raspadura a que se someteu, neste punto, o verso do folio.