248 [= Tav 148,19]: Roi Queimado «Preguntou Joan Garcia» [A 142, B 263]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [P]regoutou iohan garçia da mor
  te de que morrea. e dixelleu toda uia.
  ( )1  morte desto se mata. guiomar afonso
  gata esta dona que me mata.
   
   
   
  [P]ois que mouue preguntado
  de que era tan coitado
  dixelleu este recado
  [A ] morte desto xe mata.
   
   
{e} [D]ixelleu2  ia uos digo
  a coita que ei comigo
  per boa fe meu amigo
  [A] morte desto se mata.

B


Preguntou Joham garcia
da morte de que moiria
edixilheu toda uya
amorte desto xemata
guyomar affonsso gata
estadona q̄ me mata
 
Poys q̄mouue p’gūtado
de q̄ era tā coytado
dixilheu este recado
Amorte desto xemata
guyomar affonsso gata
 
Edixelheu bōo uꝯ digo
a coita q̄ ey comigo
ꝑ boa fe meu amigo
Amorte destoxe mata
  1. ^

    O carácter foi anulado por raspadura.

  2. ^

    A situación deste paso do texto é complexa; o grafema e parece atribuíble ao revisor da copia, mentres que o d parece secundario. O paso é difícil, sobre todo pola imposibilidade de comparalo con outros que posúan letras de espera, maioritariamente ausentes neste folio.