1001 [= Tav 155,7]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Porque non ous’a mia sennor dizer» [A 297, B 997, V 586]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]or que non ous amia sennor
dizer. amuy gran coyta do meu cora
çon. que ey por ela se deus me per
don. ueed acoyt en que ey auiuer.
[O]nd eu atendo ben me uen gran mal.
ꞇ quen me deui aualer non me ual.
 
[N]on me ual ela que eu senpr amey
nen seu amor que me forçado ten
que me tolleu o dormir ꞇo sen
ora ueed acoyta que eu ey
[O]nd eu atendo. b. m.
 
[N]en me ual deus nen me ual mia sennor
nen qual ben lleu quero des que aui
nen meus amigos nen me ualen y
ay eu catiuo coytado damor
[O]nd eu atendo. b. m.

B


Por que non ousa mha senhor dizer
A muj gram coyta domeu coracon  
Que ey por ela se deꝯ mj perdon  
Veda coytam que eya uiuer  
Ondeu atendo ben mj uen gram mal  
E quē mj deua ualer nōmj ual  
   
Nonmj ual ela q̄ eu semp̃mey  
Nen seu amor que me forçado rē  
Que mj tolheu o dormir eo sen  
Ora ueeda coyta que eu ei  
Ondeu atendo.  
   
Non mj ual d’s nē mj ual mha senhor  
Nen qual benlheu quero desquea uj  
Nen meꝯ amigꝯ nōmj ualē hi  
Ay eu catiuē coita damor  
Ondeu atendo.

V


Por que nō ousa mha senhor dizer
amui gram coyta domeu rrazon  
que ei por ela sedeꝯ mi perdon  
ueda coytam que ey a uiuer  
ondeu atendo ben mi uengrā mal  
equē mi deua ualer nō mi ual  
   
Non mi ual ela q̄ eu sem mey  
nen seu amor q̄ meu forzado tē  
q̄mi tolheu o dormir eo1  
ora ueeda coyta q̄ eu ei  
ondeu atendo ben.  
   
Non mi ual đs nēmi ual mha senhᵉ  
nē q̄l bēlheu q̄ro desq̄a ui  
nē meꝯ amigus nō mi ualen hi  
ay eu catiuē coita damor  
ondeu.
  1. ^

    Parece haber dúas grafías <o> e <u> sobrepostas, con resultado dunha mancha de tinta que impide identificalas con certeza e saber a secuencia da correción. É probábel que o copista escribise primeiro <eu>, por salto para o verso seguinte, e logo corrixise a vogal.