286 [= Tav 79,46]: Joan Soarez Coelho «Por Deus Sennor, que vos tanto ben fez» [A 179, B 330]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Por deus sennor que uos
tanto ben fez. que uus fezo pareçer
e falar. mellor sennor e mellor semellar
das outras donas e de mellor prez.
[A]uede1 uos oge doo de min
 
E por que son mui ben quitos os meus
ollos de nunca ueeren prazer.
u uos sen̄or nō poderē ueer.
ay mia sēnor por todest e por d’s
[A]uede uos oge doo de mī.
 
E por q̄ no a no mūd outra ren.
que esta coita ouuess(e̻)2 a soffrer
que eu soffro que podesse uiuer
e por q̄ sodes meu mal e meu ben3
[A]uede uos oge doo demin.

B


Por deꝯ senhor queuꝯ tanto ben fez
Queuꝯ fez parecer e falar
Melhor senhor e melhor semelhar
Das outras donas ede melhor prez
Auede uos oie doo demj
 
E por que son muj ben quites os meꝯ
Olhꝯ de nūca ueerē prazer
Huuꝯ senhor non pod’em ueer ·
Ay mha senhor pᵉ todeste pᵉ. d’s
Auede uos oie doo demj
 
E por que non a no mūdout̃ ren
Que esta coita ouuessa soffrer ·
Que eu sofro que podesse uiuer
E pᵉ que sodes meu mal e men ben
Auede uos.
  1. ^

    A letra de espera está moi apagada.

  2. ^

    A última vogal do vocábulo foi anulada, ademais, cun trazo de pluma.

  3. ^

    Despois do último grafema do vocábulo obsérvase no pergamiño unha pequena raspadura; se o houbo, o punto non se conserva no estado actual do manuscrito.