146 [= Tav 97,34]: Martin Soarez «Por Deus, sennor, non me desamparedes» [A 59, B 170]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Por1 deus sennor non me desam
paredes. a uossamor2 que massi quer ma
tar. ꞇ uallamy bon sen que uus auedes
e deus por que uoleu uenno rogar. e
ualla me fremosa mia sennor coita
que leuo por uos e pauor. e ualla me
quan muito uos ualedes.
 
E3 uallami por q̄ nō saberedes.
q̄ uꝯ eu nunca mereci pesar
de q̄ me uꝯ cōdereito q̄ixedes
ergo se uꝯ pesa de uꝯ amar.
e nō tenneu q̄ e torto nē mal.
damar ome sa sēnor natural.
ant e dereit e uos uolentendedes
 
E mia sēnor por d’s nō me leixedes
se uꝯ ꝓuguer a uoss amor forçar.
ca nō posseu cō el mais poder medes
uos se qⁱserdes de força guardar.
de tal guissa como uꝯ eu disser.
sēnor fremosa se uꝯ a ꝓuguer
pois mel por uos força q̄ o forçedes.
 
E pois nos ambos empoder tēedes4
nō me leixedes del forçad andar.
ca somos anbos uossos.5 ꞇ deuedes.
a creer q̄n uꝯ mellor consellar.
e mia sēnor cuido q̄ eu serei.
ca senpre uꝯ por consello darei
q̄ o uoss ome de morte guardedes
 
E fic amor como deue ficar.
quādo uꝯ nō quiser au᷈gōnar.
de uꝯ matar un ome q̄ auedes.

B


Por deꝯ senhor nō me deseu paredes
auossamor que massy q̄r matar
eualhamj bon sen q̄ uos auedes
edeꝯ por quuoleu uenho roguar
eualhamj fremosa mha senhor
coyta que leuo por uos e pauor
eualhamj quam muyto uos ualedes
 
E ualhamj pʳ q̄ nō saberedes
q̄uꝯ eu nūca6 u’ia pesar
deq̄meuꝯ cō d’eito queixedes
ergo seuꝯ pesa deuꝯ amar
e nō tenheu q̄e torto nē mal
Damar home sa senhor natᵉal
ante d’eito e uos uolo entēdedes
 
E mha senhʳ pᵉ d’s nō me leixedes
seuꝯ ꝓuguer auossamor forçar
ca nō posseu cō el mays podermedes
uos se qⁱƥdes de força guardar
detal gⁱsa comouꝯ eu disƥ
senhʳ fremosa seuꝯ a prouguer
poismel pᵉ uos força q̄o forcedes
 
Epoys uos anbꝯ en poder teedes
nōme leixedes del forçadandar
ca somꝯ anbꝯ uossꝯ e deuedes
acreer quēuꝯ melhʳ ꝯselhar
emha semhʳ cuido q̄ eu serey
ca senp’uꝯ por cōselho (dere) darei
q̄o uꝯ uossom̄ de morte guardedes
 
E ficamor como deuaficar7
ꝙʷdouꝯ nō qⁱser auergonhar
deuꝯmatar hū hom̄ q̄ auedes
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura, á beira da capital, figura a nota tardía fjna.

 2. ^

  O grafema a é froito de corrección; inicialmente escribiuse o.

 3. ^

  A tinta desta maiúscula decorada en azul é moi tenue (quizais non se chegou a pintar completamente).

 4. ^

  A partir de pois (excluído) o verso foi corrixido. Na marxe esquerda da columna raspouse o texto que debeu servir para realizar a emenda.

 5. ^

  Sobre o punto apréciase un trazo de pluma similar a unha plica.

 6. ^

  O fragmento <nū> é corrección dun previo <mj>.

 7. ^

  Colocci indicou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.