169 [= Tav 106,14]: Nuno Fernandez Torneol «Pois naci, nunca vi Amor» [A 80, B 183a]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Pois naçi nunca ui amor e ouço1
del senpre falar. pero sei que me quer
matar. mais rogarei amia sen̄or. [Q]ue2
me mostr aquel matador. ou quem am
pare del mellor.
 
 
[P]ero nunca lleu fige ren.
por que mel aia de matar.
mais quereu mia sēnor rogar.
polo grā3 med en q̄ me ten.
Que me mostr a quel matador
 
(n)4 [N]unca melleu ampararei
semela del nō amparar
mais quereu mia sēnor rogar.
polo gʷn medo que del e5
Que mia mostr aq̄l matador.
 
E pois amor a sobre min
de me matar tan gʷn poder.
e eu nono posso ueer.
rogarei mia sen̄or assi.
Que mia mostra q̄l matador.

B


Poys naci nunca uj amor
e oy sempre del falar
pero sei queme quer matar
mays rogarey amha senhor
Queme mostraquel matador
ou que mempare del melhor
 
Ponūcalheu fiz rē
pʳ quemel aia dematar
mays q̄reu mha senhor rogar
ꝑola grā coit enq̄me ten
Quemj mostraq̄l
 
Nūca melheu enpararey
semela del nōmēparar
mays q̄reu mha senhor rogar
ꝑo grā medo q̄ dela ey
Quemj
 
E poys a mora sobr̄ mj̄
deme matʷr tā grā poder
e eu nono posso ueer
rogarey mha senhʳ assy
Quemj mostra q̄l
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna de escritura figura a nota tardía α boa.

 2. ^

  A letra de espera presenta características similares ás notas tardías que se colocaron fóra da caixa de escritura.

 3. ^

  Tanto este vocábulo coma o precedente están escritos sobre raspadura. Tamén na marxe esquerda da columna o pergamiño parece raspado.

 4. ^

  Dentro da caixa de escritura, antes da palabra que inicia o verso e no lugar que lle correspondería á maiúscula decorada, apréciase un n riscado. O grafema non responde ás características que definen o trazado desta letra por parte do copista. A lettre d’attente está escrita no lugar habitual, na marxe.

 5. ^

  O i engadiuse nun segundo momento, sobre o punto (a tinta está máis apagada, o formato é menor).