173 [= Tav 125,35]: Pero Garcia Burgales «Pois contra vós non me val, mia sennor» [A 83, B 187a]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Pois contra uos non me ual mia  
  sennor. de uus seruir nen de uus (ben)  
  querer. ben mayor ca mī1 sennor nen ou {bē} ‹mayor ca mī›
  tra ren. uallame ia2 contra uos a ma {ia}
  yor coita que soffro por uos das que  
  deus. fezo no mund ay lume destes meꝯ  
  ollos e coita do meu coraçon.  
     
     
  [E] se me contra uos non ual sēnor  
  a mui gʷn coita que me por uos uen.  
  ꝑ que perdi odormir. ꞇ o sen.  
  ualla me ia contra uos o pauor.  
  que de uos ei que nunca ousei diz᷈  
  a3 coita que me fazedes auer.  
  q̄ neguei senpr ay mui gʷn sazon.  
     
  E se mesto contra uos mia sēnor  
  non ual quereu a d’s rogar poren.4  
{uos} que me ualla q̄ uos en5 poder ten.  
  e que uos fez das do mundo mellor.  
  falar sēnor. ꞇ mellor pareçer.  
  e se mesto contra uos nō ualer.  
  non me ualrra log y se mort nō.  

B


Poys contra uos nonmj ual (l) mha
senhor
deuꝯ ƥuir nendeuꝯ q̄rer bem
mayor camj senhor nen outra rē
ualhamj contra uos amayor
coyta quesofro por uos das q̄ deꝯ
fezono munday lume destes meꝯ
olhos e coyta domeu coraçon
 
E semj ꝯt̃ uos nō ual senhʳ
amuj g̃m coita q̄mj pʳ uos uē
ꝑ q̄ ꝑdi odormir eo sen
ualhamj ia ꝯ̃ uos o pauor
q̄ deuos ei q̄ nū cousei dizer
acoyta q̄me fazedes auer
q̄neguey semp̃muy g̃m sazon
 
Esemesto cōt̃ uos mha senhʳ
nō ual q̄reu ad’s rogar pʳen
q̄mj ualha q̄ enpoder metē
eq̄ uꝯ fez das do mūdo melhʳ
falar senhʳ emelhor parecer
esemesto ꝯ̃ uos nō naler
nō me ualira loguj semorte nō
 1. ^

  Os vocábulos ben mayor ca mī foron escritos sobre raspadura.

 2. ^

  Tanto o adverbio como a forma pronominal están escritos sobre raspadura.

 3. ^

  O grafema foi reproducido en tinta notabelmente máis clara.

 4. ^

  Os tres últimos segmentos do verso parecen escritos sobre raspadura.

 5. ^

  As formas uos en están escritas sobre raspadura.