772 [= Tav 70,39]: Joan Garcia de Guilhade «Per boa fe, meu amigo» [B 755, V 358]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Per boa fe mue amigo mui bē
sen eu que mouuestes  
grandamor  
e esteuestes mui sazon ben  
comigo mays Vedelo que //  
nꝯ digo  
Ja ca fou  
   
Os grā des uossꝯ amores  
Q̄ un e uos seu prouuemꝯ  
nōcalhi cima fezemo  
coma brāca frol1 e flores  
mays tempo de iogadores  
Ja gafou  
   
Ia eu faley eu foleya  
con uos quē grā corduta  
o oussen e en locuta  
quanto duraua o dia/  
Mays esta hi don Jam gr̄a /  
Ja gafon  
   
E uessa folya coda  
   
Ja ça fon/  
Ja gafade pā de uada /  
Ja cafon

V


Per boafe meu amigo mui bē
sey eu que mouuestes grandamor  
e esteuedes mui gram sazon ben  
comigo mays uedelo queuꝯ digo  
Ja çafou.  
 
 
   
Os grandes uossꝯ amores  
q̄mi euos sen ꝓuuemꝯ  
nūca lhi çima feze mꝯ  
coma branca frol e flores  
mays tēpo de iogadores  
Ja çafou.  
   
Ja eu faley en folya  
cō uosquē grā cordura  
e enssen een loucura  
quanto duraua o dia  
mays esta hi don Jam g̃çia  
Ja çafou  
   
E dessa folya toda  
ia zafou  
Ja çafade pā de uoda  
Ja çafou.
  1. ^

    Tanto o <r> como o <l> están reescritos sobre outras grafías previas.