191 [= Tav 125,33]: Pero Garcia Burgales «Par Deus, sennor, ja eu non ei poder» [A 98, B 205]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Par deus sennor ia eu non ei poder
de non dizer de quanto mal me uen.
por uos que quero mellor doutra ren.
que me fez deus por meu mal ben querer
ca me fazedes ia perder o sen. e o dormir
sennor. e praz uus en. e trage men gran
coita uoss amor. (t)[T]odest1 mal me por uos
uen sennor.
 
[A]mor me faz uiuer en coita tal.
por uos sēnor si d’s de mal manpar
qual eu ia nunca poderei mostrar.
mentre uiuer. ꝑo non punn en al.
ea uos praz de coraçon poren
por que traj2 amor tan endesden.
e faz mauer de mia morte sabor.
Todeste mal me por uos sēnor.

B


Par deꝯ senhor ia eu nō ei poder
de nō dizer de quāto malmj uen
por uos que quero melhor dout̃ rē
que mj fez deꝯ por meu mal ben querer
came fazedes ia ꝑder o sen
eo dormir senhor e prazuꝯ en
etragemen gram coyta uossamor
Todeste mal me por uos uen · senhor·
 
Amor me faz uiu’ en coyta tal
pʳ uos senhʳ se d’s mj demal manpar
qʷl eu ia nūca pod’ei most̃r
ment’ uiuer · ꝑo nō punheal
eauos p̃z de coraço pʳen
pʳ q̄me traiamor tā endesdē
e faz mhau’ demha morte sabor
Todeste
  1. ^

    Nun primeiro momento trazouse un <t> en letra similar á do resto do texto, que foi apagada despois, escribíndose, no mesmo espazo, a letra de espera para o rubricador, que marca o comezo do refrán.

  2. ^

    Inicialmente trazouse un <e>; nun segundo momento escribiuse, sobre ese grafema, un <j> en letra diferente, de trazo sutil.