270 [= Tav 79,42 (= 157,36)]: Joan Soarez Coelho «Ora non sei no mundo que fazer» [A 162]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[O]ra non sei no mundo
que fazer. nen ei consello nen
mio quis deus dar. ca non quis
el u me non quis guardar.
e non ouueu de me guardar
poder. Ea dixeu ca morria por
por alguen. e dereitei de lazerar1
por en.
 
[C]a non fora tan gran cousa dizer.2
se se mia mī ben ouuess a parar.
a mia fazenda mas quen d’s guardar
non quer non pode guardado seer.
Ca dixeu ca morria por alguen
 
[E] mal dia eu enton nō morri.
quando esto dix e quando ui os seus
ollos pero non dixi mais par d’s.
e esto dixi en mal dia por min.
Ca dixeu ca morria por alguen
 
[ ]a desa quel dian que a eu ui
que non uisse daq̄stes ollos meus
non perdi coita ca non quiso d’s.
nen perderei3 ca eu mio mereçi.
[C]a dixeu ca morria por alguen.
  1. ^

    Debaixo da maiúscula aprécianse dous suaves trazos dun material similar ao lapis.

  2. ^

    O texto está afectado polo excesivo corte da marxe superior do folio.

  3. ^

    A seguir do <d> trazouse un <r> que despois foi corrixido en <e>.