990 [= Tav 120,32]: Pero da Ponte «Ora ja non poss’eu creer» [B 987, V 575]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ora ia non posseu creer
Que de ꝯ ou mundo mal non quer  
E queira mentrelhi fezer  
Qual escarnho lhi fol fazer  
E qual escarnho lhora fez  
Leixoulhi tantome sen prez  
E foylhi don lopo tolher  
   
E oy mays ben pode dizer  
Todome que esto souber  
Queo mundo non a mester  
Poys queo quer d’s cofonder  
Ca par d’s malo con fondeu  
   
Qnandolhi don lopo tolheu  
Que o soya manteer  
   
Efoy mays que no manteira  
pᵉ dar hi tanto ryco don  
Cauale armas a baldon  
Oude soy mays que no dara  
Poys que don lopo diaz morte  
O melhor don lopo ala ffe  
Que foy nen ia mays non sera  
   
E ꝑo poys assy e ia  
Façamꝯ atal oracon  
Que d’s que prez morte paixon  
O salue que en poder a  
E d’s que o pode saluar  
Esseo leua bon logar  
Pelo gram poder que enda  
   
Amen amen1  
A questamen  
Jamais non si mobridara

V


Ora ia non po sseu creer
que de us ou mūdo mal nō quer  
equerra mentrelhi fezer  
qual escarnho lhi fol fazer  
equal escarnho lhora fez  
leixoulhi tan tome sen prez  
efoylhy don lopo tolher  
   
E oy mays bē pode diz̃  
todome q̄ esto souber  
q̄ o mundo nō a mestᵉ  
poys q̄ o q̄r đs confonder  
ca per đs malo cofondeu  
quando lhi dō lopo tolheu  
que o soya manteer.  
 
   
Eoy mays q̄ no manterra  
pᵉ dar hi tanto rico don  
cauale armas a baldon  
ou de soy mays q̄ no dara  
poys q̄ don lopo diaz morte  
omelhᵉ don lopo alaffe  
q̄ foy nē ia mays nō sera  
   
Eꝑo poys assy e ia  
façamus atal oraçon  
q̄ đs q̄ pres morte paixō  
o salue q̄ o en poder a  
e đs q̄o pode saluar  
esseo leua bō logar  
pelo gm̃ poder q̄ enda  
   
Amen amen  
aq̄stamen  
ia mays nō ssi mobridara
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña abranxente á esquerda.