494 [= Tav 18,29]: Afonso X «O que da guerra levou cavaleiros» [B 496 + B144bis, V 79]

Transcrición paleográficaImprimir

B


4961 Quēde guerra leuou caualeyres
  e assa terra foy guardar
  dīneyres nō nē al mayo
   
  Quem de guerra se foy
  cō maldade assa terra foy
  cōprar erdade nō nē al mayo
   
  O que daguerra sse foy
  cōnemiga pero nō ueo
  quande preitesia nō uen al mayo
   
  O que tragia opano de linho
  pero nō ueo polo sam
  Maʳtinho nō uē almayo
   
  O que tragia opendom
  cinqᵒ eue dedo sen pedra
  ouiço nō uē almayo
   
  O que tragia opendon
  senoyto Eassa gēte nō daua
  pam coyto nō uē al maio
   
144bis   (O que tragia opendon
  ssem sete eçīta ancha emuygrā
  topece uō ueū al mayo
   
  O que tragia opendon
  sen tenda ꝑquāta gora sey
  dessa fazenda nō uen al mayo
   
  O q̄sse foy cōmedo
  dos Martinhos essa terra·
  foy beuer los vyōs
  nō ueu al·mayo
   
  O que cōmedo fugiu
  da frōtey rapero t̃gia pendō
  sen caldeira· nō uē al mayo
   
  O que rroubou os
  Mouros mal dc̄os cassa terra·
  foi· rroubar cabⁱtos nō uē al mayo
   
  O que daguerra·se foy
  con espanto cassa terra
  ar foyarmar mauto nō uē
   
  O que da guerra se foy
  con (espanto) grā medo contra saterra
  espargeudo uedo nō uē
   
  Oque tragia· pendon de cadarco
  macar non ueo en mes demarco nō uē
   
  Oque daguerra foy
  por reqaūdo macar
  en burgꝯ fez pintar
  scudo uō uē al)

 

V


  Quen de guerra leuou caualeyros  
    e assa terra foy guardar | dīneyros nō neu al mayo  
     
     
  Quen de guerra se foy cō maldade  
    assa terra foy compar  
    erdade nō uen al mayo  
     
  O que daguerra sse foy conuemi  
    ga pero nō ueo quande  
    preitesia nō nen al mayo  
     
  Oque tragia opano de linho  
    pero nō uelo polo sam  
    maʳtinho nō uen al mayo  
       
  O que tragia opendom cinqº e  
    ue dede sen pedra ouiço.  
    nō uen al mayo  
     
  O que tragia opendon sen oyto  
    e assa gente nō daua pam coyto  
    nō uen al mayo  
     
  O que t̃gia o pendon ssem sete eçīta  
    ancha emuy grā topete  
    nō uen al mayo  
     
  O que tragia o pendon sentenda  
    per quanta gora sey dessa fazēda  
    nō uen al mayo  
     
  O q̄sse foy cōmedo dos martinhos  
    eassa terra foy beuer los uȳos  
    nō uen al mayo  
     
     
  O que cō medo fugiu da frōteyra  
    pero t̄gia pendon sen caldeira  
    nō uen al mayo  
     
  O que rroubou os mouros mal dcōs  
    e assa terra foi rroubar cabⁱtos  
    nō uen al mayo  
     
  O que da guerra se foy con espanto  
    e assa terra ar foy ar mar māco  
    nō uen al mayo  
     
  O que da guerra se foy cō gran medo2  
    contra sa terra espargendo uedo  
    nō uen al mayo  
       
  O que tragia pendon decadarco  
    tua car nō ueo en mes de marco  
    non uen al mayo.  
     
  O que da guerra foy porreqaudo macar  
    en burgus fez pintar scudo  
    non uen al mayo  
  1. ^

    Unimos o texto completo da cantiga en B, copiado en dúas partes diferenciadas no códice da Biblioteca Nacional. A segunda parte, a que lle corresponde a numeración B 144bis, está canceda cun trazo de arriba a baixo.

  2. ^

    Este <o> final está copiado por debaixo do <d>, na entreliña, por non haber máis espazo para continuar a liña.