243 [= Tav 148,12]: Roi Queimado «Nunca fiz cousa de que me tan ben» [A 137, B 258]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Nunca fiz cousa de que me tan  
ben. achasse come de quanto serui.  
senpr uā dona desquando a ui. que  
amei senpre mais ca outra ren. ca  
de pran quanto no mundo durei. os  
dias que a serui. gaanney. e tantos  
ouuend a prazer de mi.  
   
[E] tenno q̄ me fez d’s mui gran ben  
en me fazer tan bōa don amar  
ede a seruir e non men fadar.  
nen tēello mal que me faz en ren.  
e de me dar coraçon de tēer.  
por ben quanto mela quiser fazer  
eatender tenpe nome queixar.  
   
[E] de pran senpre desquelleu qⁱs ben.  
mayor ca mī. e con mayor razon.  
senpreu coidei que uerria sazon  
quellousaria eu algūa ren.  
dizer do ben quelleu quer e estou.  
atendend a quel tenp e nō chegou  
pero estou led en meu coraçon.  
   
(por)1 [P]orque quero tan bōa dona ben  
de que sei ca nunca me mal (a)2uerra.  
ca se morrer por ela prazer mia.  
se miar quiser fazer algūa ren.  
como non moira fara mui mellor  
e beno pode fazer mia sennor  
ca tod aqueste poder beno a.3  
   
E en fazer en min quanto quiser fijda
e en ualer mui mais doutra moller.  
en pareçer e en tod outro ben4 {pareçer} ‹ꞇ entod outro ben›

B


Nunca fiz cousa de q̄me tam ben
achasse come de quāto seruj
semprunha dona . desquādoa uj
que amei sempre mays ca outra ren
ca de prā quanto no mūdo durey5
os dias quea seruj guaanhey
etantꝯ ouuenda prazer demj
 
E tenho q̄ mj fez d’s muj g̃m bē
eume fazer tā bōa don amar
edea ƥuir enō me fadar
nē teelo mal q̄ mala faz en rē
edemj dar coraçō de teer
pᵉ bē ꝙʷtome la qⁱƥ faz
eatender tēpe nōme q̄ixar
 
E de pram semp’ desq̄lheu qⁱs bē
mayor camj̄ . ecō mayor razō
semp’u cuydei q̄ ueria sazon
q̄lhousaria eu algūa rem
dizer do bē q̄lheu q̄restou
atēdendaq̄l tempe nō chegou
ꝑo estou (lēs) ledēmeu coraçō
 
Por q̄ quero tā bōa dona ben
de q̄ sey ca nūca me mal ueira
ca se moirer pᵉ ela p̃z’ mha
semar qⁱƥ faz’ alguna ren
como nō moyra fara muj melhʳ
ebeno pode faz’ mha senhʳ
ca todaq̄ste poder beno a
 
E en faz’ enmj̄ ꝙʷto qⁱƥ6
e en ualer muj mays dout̃ molher
en p̃zer e entodoutro ben
 1. ^

  O vocábulo foi anulado mediante raspadura.

 2. ^

  O carácter foi cancelado mediante raspadura.

 3. ^

  A seguir deste verso raspouse unha liña de texto. Seguramente o copista errou ao reproducir o verso inmediatamente despois deste, xa que debía deixar espazo e transcribilo como lle correspondería a unha primeira estrofa (a fiinda presenta esta disposición).

 4. ^

  O verso, con excepción do primeiro enlace preposicional, foi corrixido; está escrito sobre raspadura. A fiinda presenta disposición similar á da primeira cobra da cantiga.

 5. ^

  A parte superior dereita do <y> non pode lerse porque a tinta corroeu totalmente o papel.

 6. ^

  Colocci marcou os tres versos da fiinda cunha liña en vertical abranxente á esquerda.