281 [= Tav 79,39]: Joan Soarez Coelho «Noutro dia, quando m’eu espedi» [A 174, B 325]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Noutro dia quando meu es  
  pedi. de mia sennor e quando miou  
  ua yr. e me non falou nen me  
  quis oyr. tan sen uentura foy  
  que non morri. [Q]ue se mil  
  uezes podesse morrer mēor coita.  
  me fora de soffrer.  
     
  [ ]ll (e̻) eu dixi con graça mia sennor1  
  catou me2 un pou(c̻o̻ ꞇ̻)3 teuemi(o̻)4 en desden {que}
{ꞇ} por que me non disso mal nen ben.  
  fiquey coitado e cō tan gran pauor.  
  [Q]ue se mil uezes podesse morrer  
     
  [E] sey muy ben u me dela quitey  
  emendeu fuy e nō me qⁱs falar.  
  ca pois ali non morri cō pesar.  
  nūca iamais cō pesar morrerey  
  [Q]ue se mil uezes podesse morrer.  

B


Noutro dia quando meu espedi
Demha senhor . e quando mouuha hir
E me non falou nenme quis oyr
Tan sen uentura foy que non moiri
Que se mil uezes podesse moirer
Meor coyta mj fora de sofrer
 
 
Hulheu dixi con graça mha senhor
Catou mū pouco e teuemho en desdem·
Pᵉ quemj non disse mal nen ben
Fiq̄y coyta de ꝯ tan g̃m pauor ·
Que se mil uezes podesse ·
 
E ssey muy ben humeu dela quitey
E mendeu foy enōmj quis falar
Ca pois ali non moiri com pesar
Nunca ia mays ꝯ pesar moirerey
Que se mil·
 1. ^

  O texto está moi afectado polo excesivo corte que sufriu o folio na súa marxe superior.

 2. ^

  Inicialmente escribiuse <mr>; despois corrixiuse en <me>.

 3. ^

  Debaixo do <c> fican restos dun punto (sorprende a súa situación, moi diferente da dos restantes, moi nítidos). Os caracteres cancelados <o>, <ê>ž‡ foron, ademais, anulados cun trazo de pluma.

 4. ^

  O carácter subpunteado foi anulado, ademais, cun trazo de pluma.