130 [= Tav 97,23]: Martin Soarez «Nostro Sennor, como jaço coitado» [A 43, B 155]

Transcrición paleográficaImprimir

A


‹[…]omo iaço coitado morrēd assi Nostro sennor como iaço coitado mor1
ental poder damor / […]o ssen rendassi ental poder damor que me to
ꞇ mal pecado. al me tolle đ q̄ me ffaz› lleu o sen ꞇ mal peccado al me tolle de que
{sen̄or} me faz peor. tolle me uos a que non sey
  rogar pola mia cuita nen uola sey
  mostrar. assi me ten end amor
  obridado.
   
   
  E graue dia cō amor foy nado.
  que me de cuita sempre soffredor
  fez emar faz uiuer tan alongado.
  du eu os ollos ui da mia sēnor
  e du eu ui oseu bon pareçer
  se mest ami podessesscaessçer
  logueu seria guarid e cobrado.
   
  E saberia dalgū ben madado
  de que ogeu nō sōon sabedor
  mais sei q̄ este desei e cuidado.
  e como morre q̄n iaz na mayor
  coita damor das q̄ eu nūca ui.
  e mal pecado moir o geu assi.
  de mia sēnor longe e desamꝑado.
   
  E dereit ca fui mal consellado.
  quelle fa(l̻)lei ꝑo moui en sabor.
  ca entendi q̄ foy tan sen seu gʷdo.
  quelle fogi da tr̄a cō pauor
  que ouue dela efiz mui mal sen.
  ca nō mia uia dizer nulla ren.
  ondeu nen outre fosse despagado

B


Nostro senhor como iazco
coytado
moirendassy ental poder damor
quemj tolheu o sen e mal pecado
almj tolhelde que mj faz peor
tolheme uos aque non sey roguar
pola mha ·coyta· nen uola mostrar
assime ten en damor obridado
 
E g̃ue dia· cō amor foy nado
q̄me de coita·sepʳ soffredor
fezemar fez inūtā alongado2
du eu uj o seu bō parecer
semest amj̄ podesse scaecer
logueu seria guaride cobrado
 
 
E saberia dalguū bē mandado
deq̄ oieu ·nō soō sabedor
mays sei q̄ este deseie cuydado
assy como quē iaz ua mayor
coita damor das q̄ eu nūca uj
e mal pccādo moyroieu assy
demha senhʳ longe desemꝑado
 
Ed’eite ca fuj mal ꝯselhado
q̄lhi faley ꝑo mouuē sabor
ca entendi q̄ foy tā sen grado
q̄lhi fugi da tirā cō pauor
q̄ ouuj dela e fiz muj mal sen
ca rē
ondeu nē out’m fosse despagado
  1. ^

    Tanto esta liña de texto coma as dúas que seguen foron corrixidas. O pergamiño está raspado.

  2. ^

    Na marxe esquerda, unha marca angular, probabelmente da man de Colocci, indica que entre este verso e o seguinte falta outro verso.