421 [= Tav 50,4]: Fernan Velho «Muitos vej’eu per mí maravillar» [A 262, B 439, V 51]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Muitos uegeu per mi maraui  
llar. por que eu pedi a nostro sen  
nor. das coitas do mundo sempr  
a mayor. mays se soubessen o meu  
coraçon. no me cuideu que o fossē  
prouar. ante terrian1 que faço ra {rriam}
zon.  
   
[M]ais por que non saben meu coraçon  
se uan eles marauillar per mi ̄  
por que das coitas a mayor pedi.  
a d’s que a de mia dar gran poder2  
mais eu pedillaey toda sazon3  
ata que m( )4 de en quanteu uiuer.  
   
El que a de mia dar5 mui gran poder6  
mia de pero se marauillan en  
os que non saben meu coraçon ben  
por que a7 peço ca me mui mester  
de mia dar el que o pode fazer  
ꝑ bōa fe se o fazer quiser  
   
[E] se el sabe que me mester  
de mia dar el mia de sellaꝓuguer  

B


Muytꝯ ueieu per mj marauilhar
por q̄ eu pedi a nostro senhor
das coytas do mundo senpra mayor
mays se soubessem omeu coraçon
non me cuydeu queo fossem ꝓuar
ante terriā que faço razon
 
 
Mays pᵉ q̄ nō saben meu coracō
se uā eles māuilhar ꝑ mj̄
pᵉ q̄ das coitas a mayor pedi
a ds̄ q̄ a demhadar gm̃ poder
mays eu pedirlhaey toda sazon
ata q̄ mha de enꝙ̄teu uiuer
 
El q̄a demj dar gm̃ poder
mha de ꝑosse m̃auilhā eu
os q̄ nō saben men coracō bē
pᵉ q̄ a peço came muj mester
demha dar el q̄o pode fazer
ꝑ bōa fe seo qⁱƥ faz’
 
Esse el sabe q̄ me mui mest’
demha dar el mha de selhi ꝓuguer8

V


  Muytus ueieu per mi marauilhar  
    por que eu pedi a nostro senhor  
    das coytas do mundo seu pra mayor  
    mays se soubessem omeu coraçon  
    non me cuydeu queo fossem ꝓuar  
    ante terriā que faço razon  
     
     
  Mays pᵉ q̄ nō saben meu coraçō  
    se 9 eles m̄auilhar ꝑ mī  
    pᵉ q̄ das coitas a mayor pedi  
    a đs q̄a demhadar gm̄ poder  
    mais eu pedirlhaey toda sazon  
    ata q̄mha de enꝙ̄teu uiuer  
     
  El q̄a demi dar gm̄ poder  
    mha de ꝑosse m̄auilhā en  
    os q̄ nō saben meu coraçō bē  
    pᵉ q̄ a peço came mui mester  
    demha dar el q̄o pode fazer  
    ꝑ bona fe seo qⁱƥ faz̄  
       
  Esse el sabe q̄me mui mest’  
    demha dar el mha de selhi ꝓguer  
 1. ^

  O segmento anotado na marxe está escrito no verso en tinta máis escura, sobre rasura.

 2. ^

  Os dous últimos vocábulos do verso están escritos sobre rasura. Tamén na marxe dereita da columna o pergamiño está raspado. Talvez se cancelou o texto que serviu para realizar a emenda.

 3. ^

  Con excepción do primeiro vocábulo, o resto do verso está escrito en tinta diferente sobre rasura. Tamén na marxe dereita da columna o pergamiño está raspado. Talvez se cancelou o texto que serviu para realizar a emenda.

 4. ^

  Anulado por rasura un carácter.

 5. ^

  Inicialmente escribiuse der. O grafema <e> foi transformado despois en <a>.

 6. ^

  O último vocábulo do verso está escrito en tinta máis escura sobre rasura. Tamén na marxe dereita da columna o pergamiño está raspado. Talvez se cancelou o texto que serviu para realizar a emenda.

 7. ^

  Inicialmente escribiuse un <e>, que despois foi transformado en <a>.

 8. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical á esquerda.

 9. ^

  Aínda que o paso é confuso, parece claro tanto o <u> como o <a>. Monaci le: se .