135 [= Tav 97,19]: Martin Soarez «Muitos me veen preguntar» [A 48, B 160]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Muitos me ueen preguntar mia
sennor aquen quero ben e non lles quer
end eu falar. con medo de uos pesar
en. nen quer auerdade dizer. mais iur
e façolles creer mentira por uolles
negar.
 
 
E por que me ueen coitar.
do quelles non direi ꝑ ren.
ca m a treueu en uos amar.
e mentreu nō ꝑder o sen.
non uꝯ en deuedes (a̻)temer.
ca o nō pod ome saber
ꝑ mī se nō adeuīnar.
 
Nen sera tan preguntador
nullome que sabia de min.
ren ꝑ que seia sabedor
o ben que uꝯ quix pois uꝯ ui.
e pois uos praz negalo ey1
mentro sen nō ꝑder mais sei.
q̄ mio tollera uoss amor.
 
E se ꝑ uentur assi for.
q̄ mar pregunten desaqui.
se sodes uos a mia sēnor
q̄ amey sempre ꞇ serui.2
uedes como lles mentirei.
doutra sēnor melles farei.
ond aia mais pouco pauor.

B


Muitꝯ me ueem preguntar
mha senhor aqueu quero ben
enō lhis querendeu falar
con medo deuꝯ pesar en
nen quer auerda de dizer
mays iur e facolhis creer
mentira por uolhis negar
 
E por q̄me ueen coitar (do)
do q̄lhis nō direi ꝑrem
cama t’ueu enuꝯ amar
e ment̄u nō ꝑder o sen
nō uꝯ en deuedes atemer
cao nō podome saber
ꝑ mj̄ se nō adeuiħar
 
Nō sera tā p’gūtador
nullome q̄ sabha demj̄
ren ꝑ q̄ seia sabedor
obē q̄uꝯ qⁱs pois uꝯ uj
epoisuꝯ p̃z negaloei
metrossen nō ꝑder mays sei
q̄mho tolhera uossamor
 
E se ꝑuentᵉa assi for
q̄ mer p’gūtē desaqⁱ
se sodes uos amha senhʳ
q̄ ame q̄ semp’ ƥuj
uedes comolhis mētirei
dout̃ senhʳ melhis farei
ondaia·mays pouco pauor
  1. ^

    O pergamiño está raspado. A partir de pois (excluído) o verso foi corrixido. O pergamiño tamén está raspado na marxe dereita da columna; seguramente se cancelou o texto que serviu para realizar a emenda.

  2. ^

    O pergamiño está raspado; parte do verso foi corrixido (a raspadura non é tan nítida coma no caso precedente). O pergamiño tamén está raspado na marxe dereita da columna de escritura (debeuse cancelar o texto que serviu para efectuar a emenda).