82 [= Tav 78,10]: Joan Soarez Somesso «Muitas vezes en meu cuidar» [A 16, B 109]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Mvitas uezes en meu cuidar.
ei eu gran ben de mia sennor. et quāt
ali ei de sabor se miar torna pois en
pesar des que meu part e nulla ren1
me non fica da quel gran ben e nō
me sei consel lachar.
 
 
Nen acharei erguen cuidar
cōsellenqʷnteu uiuo for.
casi me ten forçad amor
q̄ me faz atal dona mar.
q̄ me q̄r mui gʷn mal poren.
e por q̄ nō sab amar ten.
q̄ nō pod om2 amor forçar.
 
Mais amor a tan gran poder.
q̄ forçar pode quen quiser.
e pois que mia sēnor nō q̄r.3
esto damor ꝑ ren creer
ia mais seu ben nō auerei
se nō assi como mio ei.
sempr en cuidal o poss(o̻)4auer.
 
Ca d’s me deu tan gran poder
q̄ mentre meu guardar poder.
de fala domou de moller
q̄ nō poss este ben ꝑder.
ca senpr en ela cuidarei.
e senpr en ela ia terrey.
o coraçon mentreu uiuer.

B


Muitas uezes en meu cuydar
ei eu gram ben demha senhor
equantali ei de sabor
torna semen poys en pesar
desquemeu parto nulha rem
me non fica daquel gram ben
      rome5 sei conselhachar
 
Nē acharey eu en cuydar
ꝯselhen ꝙʷ teu uiuo for
ca seme tē forçadamor
q̄ me faz tal dona amar
q̄ mj q̄r muy g̃m mal pʳ en
epʳ q̄ nō sabamar ten
q̄ nō podomē amor forçar
 
Mays amor a tā g̃m poder
q̄ foçar pode ꝙ̄ qⁱƥ
epoys q̄ mha senhor nō q̄r
esto damor ꝑ rē q̄rer
ia mays seu bē non au’ey
senō assy comomeu ey
semp’n cuydalo possauer
 
Ca d’s mj deu tā g̃m poder
q̄ ment’me gʷdar poder
de fala dom̄oude molher
q̄ nō posseste bē ꝑder
ca semp’n ela cuydarey
esenp’en ela ia terrey
ocoraçō ment’u uiuer
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna, entre este verso e o precedente, unha man tardía escribiu beber sobre o cheiro.

 2. ^

  Inicialmente escribiuse em. O grafema e foi, despois, corrixido.

 3. ^

  Entre este verso e o precedente, na marxe esquerda do folio, unha man tardía anotou mto pode alla fe.

 4. ^

  O carácter subpunteado foi anulado, ademais, cun trazo de pluma.

 5. ^

  O copista reservou un espazo en branco no inicio da liña.