1000 [= Tav 155,4]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Meus amigos, pese-vos do meu mal» [A 296, B 996, V 585]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]eus amigos pese uos do
meu mal. et da gran coyta que me
faz auer. ūa dona que me ten en
poder. ꞇpor que moyr e poys mela
non ual. [M]orrerey eu meus amigos
por en. ca ia perdi o dormir ꞇ o sen.
 
[P]olo seu ben et deus non mio quer dar
senon gran coyt en que senpre uiui
des que ui ela que por meu mal ui
e poys eu tanto uiu ameu pesar
[M]orrerey. e. m.
 
[P]olo seu ben que desei e non sey
senon gran coyta que mela deu ia
et se mays uiuo mays mal me fara
et poys eu tanto mia fazenda sey
[M]orrerey. eu. m.
 
[E] coytad eu que muyto mal me uen
por que quero1 muy bōa sennor ben

B


Meꝯ amigꝯ pesenꝯ de meu mal
E da gram coyta que mj faz auer  
Hunha dona que me ten en poder  
E por que moyre poysmela non ual  
Moirerey eu amigꝯ poren  
Ca ia ꝑdi o dormir eo sen  
   
Polo seu ben e d’s nōmho quer dar  
Se non gram coytā que semp’ uiuj  
Des queuj ela que pᵉ meu mal uj  
E poys eu tanto uyua meu pesar  
Moirerey.  
   
Polo seu ben que deseio non sey  
Se non gram coyta que mela deu ia  
E sse mays uyuo mays malmj fara  
E poys eu tanto ma fazenda sey  
Moirerey.  
   
Cuydeu muyto mal mj uen  
Pᵉ que quera muj bona senhor ben

V


Meus amigus peseuꝯ de meu mal
eda gram coyta quemi faz auer  
hunha dona que me ten en poder  
epor que moyte poys mela nō ual  
morrerey eu amigus poren.  
ca ia ꝑ dio dor mir eo2 sen.  
   
Polo seu ben e đs nō mho q̄r dar  
senō gm̄ coytā que semp̃ uiuj  
desq̄ui ela q̄ pᵉ meu mal ui  
epoys eu tanto uyua meu pesar  
morrerey eu meus.  
   
Polo seu ben q̄ deseio nō sey  
senō gm̄ coita q̄ mela deu ia  
esse mays uyuo mays malmi fara  
epoys eu tāto mha fazenda sey  
morrerey eu.  
   
Euydeu muyto mal mi uen  
pᵉ q̄ q̄ra mui boā senhᵉ bē.
  1. ^

    O primeiro grafema do vocábulo está escrito sobre raspadura.

  2. ^

    O grafema <o> corrixe un <u> previo.