598 [= Tav 25,46]: Don Denis «Meu amigo, non poss’eu guarecer» [B 581, V 184]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Meu amigo nō Posseu guarecer
Sen uos nen uos sē mi equesera
Deuos1 mays ds̄ que ando poder a
Lhi rogueu q̄ el quera escolher
Por uos amigo edesy por mi
Que nō moirades uos nē eu assy
 
Como moiremus ca nō a mester
Detal uida auermus de passar
Ca mays uꝯ ualiria deuꝯ matar
Mays deꝯ escolha se a el prouguer
Por amigue desy por mi
 
Como moiremus ca ena maior
Coyta do mūdo nena mays mortal
Viuemus amiga eno maior mal
Mays ds̄ escolha come bō senor
Por uos amigo edes y
 
Como moiremus ca per bōa fe
Mui g̃ra Tēpa q̄ este mal passou
Per nos e passa e muyto durou
Mays ds̄ escolha come ꝙ̄ ele/e
Por uos amigꝯ desy pᵉmi
 
Como moiremꝯ e ds̄ ponha hi
Conselhamigo auos e amī2

V


  Meu amigo nō posseu guarecer  
    sen uos nen uos sen mi eque sera  
    deuos mais al deꝯ que endo podera  
    lhi rogueu que el quera escolher  
    por uos amigo ede sy pormi  
    que nō moyrades uos nē eu assy  
     
  Como morremˢ ca nō a mester  
    detal uida auermꝯ de passar  
    ca mays nꝯ ualiria deuꝯ matar  
    mays đs escolha3 se ael prouguer  
    por nos amigue desy pormi  
     
  Como mo[*****] ca [***] mayor4  
    coyta do mūdo uena mays mortal  
    uiuemꝯ amiga eno mayor mal  
    mays đs escolha come bon senhor  
    por uos amigo edesy  
     
  Como morremus ca per bōa fe  
    mui ḡm tēpa q̄ este mal passou  
    per nos e passa emuyto durou  
    mays đs escolha come ꝙ̄ ele e  
    por uos amigue desi pᵉmi  
     
  Como morremˢ eđs ponha hi  
    ꝯselhamigo a uos e amī  
 1. ^

  A grafía inicial de <uos> está no límite entre un <n> e un <u>.

 2. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical, á esquerda.

 3. ^

  O papel está corroído e algunhas grafías só se ven en parte.

 4. ^

  Na parte central do verso perdeuse o soporte por corrosión. Monaci aínda puido ler o verso completo: Como morremꝯ ca ena mayor.